Теория на контрола


Категория на документа: ДругиМетод на контрола - понятието метод се разглежда като план, начин, подход за теоретично изследване и практически осветляване на нещо. Това е процес на целенасочено, обосновано и задълбочено използване на теоретично доказани положения за получаване на нови знания. Методът е процес, който непрекъснато обогатява човешкото знание в една област. Независмо дали се използва за научна цел, за постигане на определелени икономически задачи, притежава всеобщ, абстрактен и динамичен характер. Той не е задължително предписание за работа, а има значение за цялата дейност, а не за отделен етап или процедура. Представлява основа за алтернативни решения при избора на един или друг способ в конкретни условия за работа. Ако липсва алтернативност, метода се превръща в принцип. Методът притежава опрелени характеристики, свойства по-важни, от които са разбираемост, яснота, целенасоченост, ефективност, детерминираност, надежност. Методите в контрола условно са разделени в 4 групи :
- специфични (локални) методи;
- общи методи - с организационно-методологически характер, така нареченото моделиране,
- поведенчески методи за контрол на плоскостта мотиви-резултат и в тази връзка - метод за пряко и косвено въздействие и др.
- математически методи - установява се продължителността на контролния процес, броя на проверките, контролния риск.

6. Методически инструментариум на контрола
Технически и организационни средства - те се явяват помощници на контрола, от гледна точка на технологията по набирането, обработването и предоставянето на информацията. Към тях се отнасят измервателни уреди и устройства, компютърни техники, средства за дистанционно приемане и предаване на информацията. Освен материални предпоставки се отнасят и закони, подзаконови актове и др. С използването им следва да се преследва оптимизиране на разходите, увеличаване на приходите и увеличаване на чистото имущество на предприятието

7. Информационно осигуряване на контрола
Въпросът за информационното осигуряване трябва да бъде поставен на разбирането, че никой не желае съдружничество с контрол, които само потребява информация, а напротив партньорство с контрол които произвежда и предоставя информация.
За осъществяването и изпълнението на тази задача възниква потребността от създаване на информационна база /база данни/ на самата контролна система която следва да се използва за:
1). Определяне на реалната потребност от контрол с оглед преодоляване на командно-статистически грешки и паралелното му, успоредното му осъществяване с други органи на контрол.
2). Изследване на състоянието на обектите и диагностициране на отлоненията с аргументи, обективни доказателства.
3). Предварително насочване на конкретни процедури към проблеми с широк характер.
4). Осъществяване на въздействие върху поведението, адекватно на характера и размера на отклоненията, на степента на вината, относимо към периода, през който е извършено отклонението.

Иноформационно осигуряване на равнище длъжностно лице.
Инфорамционното осигуряване на контрола е свързано с придобиване на представа, разбиране на дейността на обекта, която подлежи на контрол. Това разбиране, тази представа се свързва с набиране на информация, включително за общите впечатления за средата, в която субекта работи като социално-пазарна икономика и реципрочните й механизми на управление, за естествените процеси на глобализация, участие на България в ЕС, валутен борд, вътрешно общностни доставки, разделение на труда. Тази представа включва и специфичните впечатления, отнасящи се до конкретната дейност на подконтролния обект, свързана с :
1). законови и подзаконови актове, регулиращи дейността на дружеството.
2). цели и задачи на подконтролния обект и начин, и условия, чрез които те ще се осъществяват.

8. Способи за документален контрол.
Чрез проверката върху документите се установява както тяхното качество, така и законосъобразността и правилността на сделките и операциите отразени в тях.
Обща проверка върху документите. Начален етап на контролния процес, чрез се установява състоянието на документите, добива се представа за документооборота в дружеството. Определят се обобщаващи показатели въз основа, на които се правят преценки какви въпроси да се включат в програмите за ревизии и одит, в какви посоки да се задълбочат проверките. Общата проверка се извършва въз основа на анализ по счетоводните регистри.
Детайлна проверка - има за предмет тестване на отделни операции, на отделни факти, детайли и др. свързани с проверката на съответната дейност и предприятие. Това означава че се проверяват отделни документи, без задължително да се тества цялата съвкупност, чрез детайлна проверка на документите става възможно да се установят отделни нарушения, виновни лица, размер на вредите и др.
Несистематизирана проверка - Извършва се без да се държи конкретна сметка на състава на документите и на отразените по тях операции. Изискване към тази проверка е да се спазва хронологията на извършените операции и последващото им отразяване по документите. Извършването е съпроводено с редица трудности поради, това че се проверяват различни обекти, регламентирани с различни нормативни актове и регистрирани в различни първични и вторични документи.
Систематизирана проверка - При тази проверка се установява състоянието и резултатите от еднородни обекти или стопански операции отразени в едни и същи първични и вторични документи, регламентирани в едни и същи нормативни актове. При тази проверка предварително документите са сортирани по еднородни обекти или операции в отделни папки и подредени по хронология.
Изчерпателна - При нея на проучване и анализ се подлагат всички документи, в които е отразена целокупната дейност на търговеца. Характерна и типична е за условията на вътрешния контрол.
Неизчерпателна /Репрезентативна/ - Характерна и типична за условията на външния контрол. Изискване - да бъде достатъчно представителна за да послужи за формиране на обективна констатация.
Формална проверка. В обхвата й се включва използваната типова бланка на документ, външно оформяне и наличието на изискуемите реквизити по Закона за Счетоводството.
Чрез формалната проверка става възможно да се установят поправки върху документите, добавяне и изтриване на текстове, имитиране и фалшифициране на подписи. При проверката за някои обекти и стопански операции е необходимо да се проучи съществували разпоредителен акт за тези обекти или извършените.стопански.операции.
Аритметична проверка. Чрез нея се установява верността на отразените в документите аритметически действия. От технологична гледна точка се изисква повторното извършване на тези аритметични действия и сверяване на резултатите със записаните в документите. Прецизни трябва да бъдат и аритметични проверки по отношение на засечките в различните счетоводни регистри.
Проверка по същество. С нея се установява дали отразената в документа стопанска операция отговаря на изискванията за законосъобразност и покривали критериите за ефективност, ефикасност и икономичност (Целесъобразност = икономичност, ефективност, ефикасност).
Нормативна проверка. С нея се установява доколко и в каква степен се спазват утвърдените норми. Извършва се чрез анализ на утвърдените норми от гледна точка на реалност и съответствие между фактически разходи и утвърдени норми. Известна е още като аналитична проверка върху документите. Разновидност на тази проверка е взаимната проверка върху документите - търси се връзка между информацията от първичните документи и последващото им отразяване по вторичните документи и регистри.

Насрещна проверка. Чрез тази проверка се търси връзка и съответствие между данните в документите за едни и същи обекти или операции. Извършва се чрез:
- Фактически проверки ( материални ) - на място в другото предприятие издало документа.
- Изискване на копие от документа и сравняването му с оригинала.
- Изискване на извлечения от сметки.
Подходящо е при провеждането й да се прилагат и способите на материалния контрол ( инвентаризация, експертизи ). Основен мотив за извършването на тази проверка е съмнението в достоверността на информацията от документа. Мотиви и съмнения в достоверността могат да се проявят при:
- Закупуване на ресурси плащани в брой;
- При закупуване на консумативи в значителни обеми;
- При ползван данъчен кредит в големи размери;
- При лоша репутация на доставчик;
Логически анализ. Чрез него се установява обективно дали е възможно извършването на отразената в документа операция

9. Способи за фактически контрол. Инвентаризация.
Инвентаризация - това е процесът на подготовка и фактическа проверка чрез различни способи ( броене, мерене, теглене ) на активите и пасивите на предприятието към определена дата, съпоставяне на получените резултати със счетоводните данни и установяване на евентуални отклонения ( липси или излишъци ). Инвентаризацията не е просто опис на наличните активи. Правна рамка за инвентаризацията - Закон за счетоводството, Национален сметкоплан, Наредба №13А 10-403 - за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при тяхното транспортиране, доставяне и съхраняване.
Инвентаризацията се извършва при следните периоди и случаи:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на контрола 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.