Теория на контрола


Категория на документа: Други* През всеки отчетен период с цел достоверно представяне на активите и пасивите в Годишния финансов отчет;

* При смяна на материалното отговорно лице;

* При действие на трети лица ( кражба );

* По искане на контролния съвет, прокурата, съда или сметната палата;

* По инициатива на ръководителя на дружеството, удовлетворяващо исканията на собственика;
Технология на инвентаризацията:
a. Заповед за инвентаризация - в нея се уточнява състава на комисията, обекта на инвентаризиране, срока за започване и завършване на работата. Подходящо е в комисията да бъде включен дипломиран експерт-счетоводител, който заверява Годишния финансов отчет на предприятието.
b. Попълване на въпросен лист (Декларация) - от материално отговорното лице Акт за начет без попълнен въпросен лист от материално отговорното лице не се приема за доказателство в съда.
c. Уточняване изправността на измервателните уреди.
d. Уточняване на мерните единици за отделните ресурси, с които материално отговорното лице е задължено;
e. Извършване на фактическото измерване и записване на наличностите в акт за наличност ( инвентаризационен опис ), който включва следните данни: наименование, мярка, единична цена и стойност. При провеждането на инвентаризация достъпът на външни лица до обекта се ограничава. Броенето, меренето, тегленето се извършва от материално отговорното лице под непосредственото наблюдение на комисията. Инвентаризационните описи се подписват от комисията и материално отговорното лице.
f. Извършване на сравнение между фактически намерените наличности и данните от счетоводството - в сравнителна таблица ( ведомост ).
g. Извършване на компенсации между липси и излишъци. При спазване на следните изисквания:
- Количествено; Да съществува причинна връзка между липсата и излишъка;
- Ресурсите, които се компенсират да са сходни;
h. Изчисляване на фири. Те не са право на материално отговорното лице, изчисляват се само когато резултатът от проведената инвентаризация е липса, но само от количествата, от които са установени липси.
i. Изискване на писмени обяснения от материално отговорното лице за резултатите от проведената инвентаризация.
j. Оформяне на документите:
- Протоколи за компенсации между липси и излишъци, протоколи за липси за сметка на предпр.
- Протоколи за липси отразени като вземания от 3ти лица до приключване на следствените действия;
- Посочените документи се утвърждават от ръководителя на предприятието.
k. Запознаване на ръководителя с резултатите от инвентаризацията и тяхното осчетоводяване.
Нарушения при извършване на инвентаризации
- Неправилен подбор на състава на комисията
- Не се извършват фактически проверки
- Бракуват се липсващи ресурси ; Не се търси съответната имуществена отговорност.
10. Способи за фактически контрол. Съдебно-счетоводна експертиза.
Тя е продължение на контрола, без да е негова съставна част, извършва се по тясно специализиран начин от конкретни лица, специализирани в дадена област - вещи лица.
Предмет на съдебно-счетоводната експертиза - отразената в документите и отчетните регистри информация за имуществените форми на капитала; гражданко-правните отношения; стопанските операции; финансовия резултат; данъчните задължения; осигурителните вноски. Тази информация е станала обект на разследване и съдебно дирене, и по която съдебните органи са поставили въпроси за изследване и решаване от компетентните лица, специалисти в областта на счетоводството, финансовото право, икономическия анализ. По отношение на методическия инструментариум на съдебно-счетоводните експертизи се включват различните видове проверки върху документите. За резултатите от проведената съдебно-счетоводна експертиза се съставя доклад, който има следната структура:

a. Встъпителна част - посочват се имената на вещите лица, наименованието на предприятието в което се извършва експертизата;

b. Задачи на експертизата - посочват се въпросите, на които трябва да отговори вещото лице;

c. Обстоятелства по делото - посочват се основанията са назначаване на експертизата. Най-чести основания - ревизионни актове, актове за начети, одиторски доклади.

d. Проверени документи и книжа - посочват се всички проверени документи и се прави характеристика на начина на водене на счетоводството.

e. Констативно-съобразителна част - описание на целия доказателствен материал, който служи за формулиране на заключение.

f. Заключение - то трябва да даде отговори на всички поставени въпроси, да не съдържа алтернативи, мнения и оценки извън компетентността на вещото лице.

Доклада се подписва от вещото лице направило експертизата, изпраща се на службата за Съдебно-счетоводни експертизи и от там се депозира към институцията назначила експертизата.

11. Способи за фактически контрол. Други.
Справка. Чрез нея се набира и систематизира информация за група обекти, операции, резултати, данъчни задължения, осигурителни вноски, съставя се въз основа на данните съдържащи се в първичните и вторичните документи и от длъжностните лица, чиято дейност е обект на контрол. Няма строго определена форма. Трябва да съдържа следните реквизити:Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на контрола 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.