Теория на контрола


Категория на документа: Другиa. Да бъде посочено предназначението й;

b. Да се визират източниците на данни за съставянето й;

c. Трябва да бъде подписана от лицето, което я е разработило, ръководителя на предприятието, съставителя на Годишния финансов отчет;
Справката следва да бъде достатъчно прегледна и разбираема. Предназначението й е да послужи за формиране на констатации и за доказване на нарушението.
Анкета. Намира приложение при необходимост да се изяснят отделни страни от дейността на одитираните обекти, отделни операции. Чрез нея се получава по-разнообразна информация въз основа, на която става възможно да се установят реалната нужда от подкрепа и контрол, проблемно да се ориентира контрола, да се уточнят въпросите върху, които ще се базира контрола. Анкетирането се организира чрез попълване на въпросници както и от отделните длъжностни лица така и от контролните органи.
Обследване. Чрез него се установява фактическото състояние от дейността на дружеството, на отделните сектори в работата му. Извършва се по служебен ред от специализирани контролни органи, които формулират така наречената експертна оценка. Осъществява се най-често под формата на разговори с ръководителите на подконтролните обекти, чрез огледи на местата където се извършва дейността. С резултатите от проведените изследвания се съставя доклад, протокол.
Писмени обяснения. Прилагат се тогава когато трябва да се доизясни определена ситуация, спорни констатации, финансови резултати, използват се като доказателствено средство. Задължителни са за условията на външния финансов икономически контрол, а за условията на вътрешния контрол, като последица от проведените инвентаризации. Писмените обяснения задължително се подписват от лицата, които ги дават.
Сведения от свидетели. Намират по-често приложение в практиката на специализирания контрол ( финансови разузнавания, икономическа полиция ) чрез тях се доизясняват отделни факти или набират нужния доказателствен материал за извършени длъжностни присвоявания, кражби, укриване на приходи или доходи, не плащане, или плащане в по-малки размери на данъци, мита, осигуровки, реализиране на корупционни действия чрез даване на подкупи. В практиката на финансово икономическия контрол този способ се прилага тогава, когато липсват доказателства ( документи ) или пък не са неистински, преправени, фалшиви. Резултатите от разпитите на свидетели се систематизират и отразяват в протоколи.
Лабораторен анализ. Чрез този способ на контрола става възможно да се изследват и докажат по-тясно специализиран начин определени стопански факти. По-често на такъв се подлагат качествата на ресурсите, провежда се в специализирани лаборатории и за резултатите от него се издава свидетелство за извършен лабораторен анализ. Използват се като доказателствено средство, най-често свързано с реализиране на спекулативни ( незаконни ) доходи от подконтролния обект и ощетяване на крайните потребители.
Фото снимка. Прилага се при по-особени случаи т.е. тогава когато направените констатации могат бързо и лесно да се променят, в резултат на външни умишлени действия от страна на заинтересованите длъжностни лица. Тя изпълнява функциите на констативен протокол, поради което на гърба й се отбелязва обекта на заснемане, наименование на дружеството, дата и час, име, фамилия и подпис на контролния орган.
Експертиза. Явява се продължение на контрола без да е негова съставна част. Извършва се по тясно специализиран начин, от компетентни лица, специалисти в дадената област, наречени още вещи лица. Съществуват различни видове експертизи.
- Технически; Икономически; Медицински; Графеологически; Дъктикологически;
12. Система за ДФК - цел, задача, обхват, иницииране.
Държавния финансов контрол в Б-я се осъществява от ДФИ, като основна цел е защита на публичните финансови интереси. Това се постига от агенцията чрез изпълнение на следните основни задачи:
-извършване на последващи финансови инспекции за спазването на нормативните актове, които уреждат бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата
-установяване на нарушения на нормативните актове, уреждащи бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност, както и на индикатори за извършени измами;
-разкриване на причинени вреди на имуществото на организациите и лицата
-привличане към административнонаказателна и имуществена отговорност на виновните лица при наличието на съответните законови основания.
Държавната финансова инспекция се осъществява във:

-бюджетните организации; държавните предприятия; търговските дружества с блокираща квота държавно или общинско участие в капитала;
-търговските дружества, в чийто капитал участва с блокираща квота лице от бюджетни организации и държавни предприятия; юридическите лица, които имат задължения, гарантирани с държавно или общинско имущество;
-юридическите лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите, в които държавата или общината участват пряко или косвено в имуществото им;
-лицата, финансирани със средства от държавния или от общинските бюджети, извънбюджетни сметки или фондове, по международни договори или програми на Европейския съюз, както и лицата, финансирани със средства от държавните предприятия - по отношение разходването на тези средства.
Финансови инспекции се извършват:
-по постъпили молби, жалби и сигнали за нарушения на бюджетната, финансово-стопанската или отчетната дейност на организациите и лицата по чл. 4, подадени от държавни органи, физически и юридически лица;
-за проверка на проведени процедури за възлагане и изпълнение на обществени поръчки въз основа на информация от Регистъра на обществените поръчки, Агенцията по обществени поръчки и Сметната палата;
-за проверка на разходването на целеви субсидии, предоставени по закона за държавния бюджет на Република България за съответната година и постановления на Министерския съвет;
-по искане на Министерския съвет или министъра на финансите;
-при възлагане от органите на прокуратурата.
Постъпилите жалби, сигнали, заявления се разглеждат текущо от комисия, назначена от директора на ДФИ въз основа на критериите - обществен интерес, длъжност на потенциалния нарушител, ефективност от налагане на финансова инспекция.
Възлагането, назначаването на финансова инспекция се основава на заповед, а за отказа се уведомява писмено подателя на този сигнал, жалба, заявление.
Финансовите инспекции се инициират за проверка на проведените процедури за възлагане и изпълнение на обществени поръчки въз основа на информацията от регистъра за обществените поръчки
Критерии:
- Обществен интерес
- Стойност на обявената поръчка
- Брой възложени поръчки от един възложител
- Вид на провежданите процедури
- Рискови области
Иницииране на финансови инспекции по искане на Гл. прокурор, Министерство на финансите, министерски съвер

13. Технология на ДФИ.
Възлагането на ДФИ се основава на писмена заповед, издадена от директора на АДФИ.
В рамките на срока за извършване на финансовата инспкция и и зпълнение на поставените задачи, контролният орган трябва:
- да извърши всички документални и материални проверки и да събере нужните доказателства.
- при наличие на съответни основания трябва да се съставят нужните актове за административни нарушения или актове за начети
- да се изготви доклад за извършване на финансова инспекция.
В процеса на осъществяване на финансовата инспекция е възможно да възникне необходимост от проверки на факти и обстоятелства в други обекти, с които подконтролните лица осъществяват съвместна дейност. В такива случай се прави мотивирано искане до директора на агенцията за извършване на насрещна проверка.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на контрола 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.