Теория на контрола


Категория на документа: ДругиЗа резултатите от инспекцията се изготвя доклад (98% - констатации). Констатациите трябва:
- да обхващат всички задачи, поставени в заповедта за възлагане.
- да отразяват обективно установените факти и обстоятелства
- да съответстват на събраните доказателства
- да посочват нарушените разпоредби
- да визират отговорните длъжностни лица
Доказателствата към доклада следва да бъдат достатъчни, относими и надеждни. Те могат да се визуализират чрез таблици, справки, сведения от свидетели.
Докладите се съставят в два екземпляра и се завеждат в деловодството на агенцията. Екземпляр от доклада се предоставя на ръководителя на подконтролния обект на организацията. Той дава писмено становище по констатациите.
След постъпването на писменото становище, финансовия инспектор изготвя мотивирано заключение, в което се произнася по постъпилите становища като излага мотивите си за приемането или отхвърлянето на съдържащите се в тях възражения.
Докладът, полученото становище и заключението се представят на директора на АДФИ с предложения за реализация и предписване на последващи мерки.

14. Документи за резултатите от ДФИ.
За резултатите от инспекцията се изготвя доклад (98% - констатации). Констатациите трябва:
- да обхващат всички задачи, поставени в заповедта за възлагане.
- да отразяват обективно установените факти и обстоятелства
- да съответстват на събраните доказателства
- да посочват нарушените разпоредби
- да визират отговорните длъжностни лица
Доказателствата към доклада следва да бъдат достатъчни, относими и надеждни. Те могат да се визуализират чрез таблици, справки, сведения от свидетели.
Докладите се съставят в два екземпляра и се завеждат в деловодството на агенцията. Екземпляр от доклада се предоставя на ръководителя на подконтролния обект на организацията. Той дава писмено становище по констатациите.
След постъпването на писменото становище, финансовия инспектор изготвя мотивирано заключение, в което се произнася по постъпилите становища като излага мотивите си за приемането или отхвърлянето на съдържащите се в тях възражения.
Докладът, полученото становище и заключението се представят на директора на АДФИ с предложения за реализация и предписване на последващи мерки.
Промени в констатациите по първоначално съставения доклад могат да се правят само въз основа на постъпили писмени становища, които са обосновани и подкрепени с доказателства. Докладът, полученото становище и заключението се представят на директора на АДФИ с предложения за реализация и предписване на последващи мерки.

15. Характеристика и цел на системата от въздействия въз основа на резултатите от упражнен контрол.
В резултат на осъществения контролен процес се разработват и формират констатации за различните нарушения, събират се необходимите и достатъчни доказателства, определя се конкретния размер на вредите, незаконните доходи, т.е. установителността /констативността/ е само една от страните за контрола. От своя страна установителността е предпоставка на комплекс от действия за осъществяване на комплекс от дейности и мероприятия за изправяне, отстраняване и предотвратяване на нарушенията и вредите към държавата или съответния собственик на капитала. Въздействието може да се разглежда като реализация на резултатите от упражнения финансов контрол.
Системата от въздействия има да изпълнява някои конкретни задачи и реализацията на строго определени цели. По-съществените от тях са:
а) да се отстранят допуснатите слабости и нарушения;
б) да се възстановят причинените вреди на собственика на капитала;
в) да се вземат подходящи мерки за отстраняване на причините и факторите, обуславящи нарушенията и вредите;
г) да се възпитават и превъзпитават субектите извършили нарушенията и причинили отклоненията.
За да изпълни основните си задачи и реализира целите си системата от въздействия трябва да притежава следните по-съществени характерни черти:
- З А К О Н О С Т т.е. системата от въздействия да бъде нормативно регламентирана и да се прилага в съответствие с изискванията на нормативната регламентация, а не своеволно;
- Д Е Й С Т В Е Н О С Т да води до възстановяване на причинените вреди и до преодоляване на слабостите и нарушенията;
- Р Е П Р Е С И В Н О С Т да се търси отговорност и налагат санкции на причинителите на вреди и извършителите на нарушенията;
- В Ъ З П И Т А Т Е Л Е Н Х А Р А К Т Е Р да формира необходимото поведение, което да преодолява възможностите да се допускат слабости и нарушения занапред;
- О П Е Р А Т И В Н О С Т да се реагира своевременно на слабостите и вредите и да се погасяват вземанията в съответствие с действащото законодателство.
Мерките за преодоляване на слабостите и нарушенията се предприема от различни субекти на финансовия контрол. Проявява се в различни форми, като:
1. Задължителни указания (разпореждания) - С тях се цели да се окаже помощ на подконтролните обекти и на отделните лица за преодоляване на слабостите и отстраняване на нарушенията. След проведени финансови ревизии и с цел отстраняване на нарушенията и факторите, които са ги породили, органите на ревизионния финансов контрол дават указания за предприемането на съответните мерки, с цел да не се допускат нови нарушения.
2. . Предложения пред компетентни органи за отстраняване на действия на ръководителя на одитирания обект или издадени от него вътрешни нормативни актове, с които се създават условия за причиняването на вреди.
3. Предложения пред ръководителя на подконтролния обект за търсене на имуществена и дисциплинарна отговорност от виновни длъжностни лица по КТ и Закона за държавния служител.
4. Предложение пред министъра на финансите за спиране трансфера на определените със закона за държавен бюджет субсидии, а също така и за блокиране на банковите сметки на подконтролния обект до отстраняване на констатираните нарушения

16. Системата от въздействия въз основа на резултатите от упражнен контрол. Дисциплинарна отговорност, админ.-наказателна отговорност.
Административно - наказателна отговорност
Административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред.
Деянието, обявено за административно нарушение, e виновно, когато е извършено умишлено или непредпазливо. Непредпазливите деяния не се наказват само в изрично предвидените случаи.
Административните наказания се налагат с цел да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред
За админ. нарушения могат да се предвиждат и налагат следните административни наказания:
а) обществено порицание; б) глоба; в) временно лишаване от право да се упражнява определена професия или дейностСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на контрола 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.