Теория на контрола


Категория на документа: Други


18. Пълна и ограничена имуществена отговорност.
Пълната имуществена отговорност се търси само в отделни случаи, определени с действащите закони и подзаконови нормативни актове.
Пълната имуществена отговорност се реализира с акт за начет, които се явява и основание за търсене освен на гражданска и на наказателна отговорност, в акта за начет са обособени две части - главница и лихва, лихвата е проста и в рамките на закона.
Конкретните случаи за търсене на пълна имуществена отговорност са:
а/ Вреда от липси. Размерът на вредата се определя към момента на нейното причиняване, а ако това не може да се установи към момента на нейното откриване. Прилага се цената, която е по-висока от пазарната и отчетната за ощетеното предприятие. При липса на валута тя е възстановява в същата валута. Допуска се възстановяване и по най-високия курс на БНБ към момента на възникване на липсата, нейното откриване или погасяване;
б/ Вредата е в резултат на престъпление. В този случай освен пълното възстановяване на вредата, материалите от проверките се предават на прокуратурата, с цел търсене на наказателна отговорност
в/ Вредата е причинена не при или по повод на изпълнение на служебни задължения. Когато вредата се причини във връзка със служебни задължения или по повод на тяхната реализация вредата е по Кодекса на труда в ограничен размер и при условие, че не се отнася за другите случаи за налагането на имуществените санкции по Закона за държавен вътрешен финансов контрол.
г/ Когато тази отговорност в пълен размер е предвидена в специален закон.
д/ в пълен размер се възстановяват и вредите във връзка с получено нещо без основание или под формата на дарение и когато полученото е извлечено от причинената вреда. В случая получателите дължат възстановяване на полученото солидарно с прекия причинител на щетата.

Ограничена имуществена отговорност се регламентира в КТ и се търси за вреди, причинени на работодателя по небрежност или при и по повод изпълнение на трудовите функции, при осъществяване на отчетническа или ръководни функции.
-Ограничената имуществена отговорност се регламентира само с Кодекса на труда. Следователно тя има ограничена сфера на приложение, т.е. тя се налага само на лица, които са в трудово-правни отношения с ощетената организация.
-Когато вредата е в резултат на ръководни функции тя се възстановява до нейния размер и не повече от уговореното тримесечно възнаграждение.
-В случаите на отчетническа дейност под формата на събиране, съхраняване, разходване или отчитане и когато не следва да се търси пълна имуществена отговорност, ограничената отговорност е до размера на вредата и не повече от уговореното тримесечно възнаграждение.
-В случаите на ограничена им. отговорност работодателя издава заповед за паричен начет, която определя основанието и размера на отговорността. Когато вредата трябва да се възстановява от ръководител, заповедта се издава от по-горестояща организация. Ако няма такава от колективния орган за управление;
-срок за търсенето на отговорността: едномесечен от откриването и не по-късно от 1 година от причиняването на вредата
-санкционираното лице има право в едномесечен срок да оспори основанието и размера на отговорността. В този случай, отговорността се търси по съдебен ред;
-Сумите се удържат от трудовото възнаграждение по реда на Гражданския процесуален кодекс. Ако задълженото лице е напуснало работа и е невъзможно да се удържа от трудовото възнаграждение се издава изпълнителен лист.

19. Колективна имуществена отговорност. Бригадна и Солидарна.
Бригадна отговорност - тя е вид пълна имуществена отговорност. Освен това тя е групова /колективна/ имуществена отговорност.
Прилага се при колективно и съвместно боравене със стоково-материалните запаси, когато не е възможно да се установи персоналното участие на лицата в причиняването на щетата. Бригадната имуществена отговорност се урежда с чл.209 от Кодекса на труда. Тя е отговорност за липса.
Поема се въз основа на специално сключен договор между работодателя и бригадата група работници и служители, които колективно и съвместно, на смени ще осъществяват отчетническата дейност и ще отговарят в пълен размер за причинените щети.
При нея се определят съразмерни части за погасяване, в зависимост от получаваното брутно трудово възнаграждение на лицата от бригадата.
Договорът, който се сключва между бригадата и работодателя по същество е продължение на трудовите договори на членовете на бригадата. Този договор поражда взаимност на правата и задълженията на страните. Работодателят трябва да осигурява подходящи условия за работа, за опазване на стоково материалните запаси и паричните средства.
За да се внедри бригадна имуществена отговорност трябва да бъдат налице следните условия:

- Работниците и служителите да боравят общо със СМЗ /стоково-материални запаси/ и паричните средства или да работят на смени. Характерът на осъществяваните манипулации да бъде от такова естество, че да не позволява да се разграничават точно отчетническите действия и резултатите от тях. Ако такива условия съществуват не е необходимо да се работи в условията на бригадна имуществена отговорност. Следва да се търси индивидуална отговорност.

- Всеки от участниците от бригадата да даде съгласие за погасяване на причинените щети под формата на липси да се извърши в пълен размер.
Бригадна имуществена отговорност има някои положителни страни, като:
1. Създават се условия за строг вътрешен контрол и самоконтрол в рамките на бригадата.
2. Създават се предпоставки за намаления на размера на липсите.
3. Постига се известна съразмерност при определяне на сумите за погасяване от отделните членове на бригадата.
Някои слаби страни:
1. Съществуват обективни пречки за търсенето на наказателната отговорност.
2. Трудно се установява причинната връзка между щетите и противоправното деяние.
3. Определянето на съразмерните части се осъществява на основата на неточен критерий- брутното трудово възнаграждение.Би следвало да бъде точно обратното. Може би отработеното време.

Солидарна отговорност
Основен вид имуществена отговорност е личната отговорност. Всяко лице причинило щета трябва да отговаря лично. В някои случаи обаче е невъзможно да се установи личното участие в причиняването на същата. Солидарна имуществена отговорност е такъв вид финансовоотчетна отговорност, при която за причинените щети отговарят няколко лица, срещу всяко от които може да се иска изпълнение на цялото задължение, произтичащо от виновно причинени щети. Частите за погасяване по принцип, са равни между отделните участници.Солидарна имуществена отговорност може да се предвиди със закон или договор.
Конкретни случаи:

- При невъзможност да се разграничат отчетните действия на лицата, имащи качества на отчетници и когато щетата е причинена в резултат на виновни противоправни деяния.
Пример: двама продавачи, работят едновременно със стоки и пари на един щанд.

- При привличане към имуществена отговорност на прекия причинител на щетата и ръководни и контролни органи, за щети, които са в резултат на техни съвместни противоправни деяния.
Пример: неправилна заповед, която води до престъпление, не осигурени условия при бригадна имуществена отговорност.

- При получаване на нещо без основание или под формата на дарение, извлечено от причинената щета.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Теория на контрола 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.