Териториална организация на ядрената енергетика в света


Категория на документа: Други
Курсова работа на тема: Териториална организация на ядрената енергетика в света.

Факултет: Геолого-географски
Специалност: География
Изготвил: Десислава Костадинова Христова

Съдържание:

I. Въведение

II. Изложение

1. История
2. Приложение на ядрената енергетика, разпространението ѝ в света и още
3. Фактори за развитието на ядрената енергетика

III. Заключение

I. Въведение

Енергетиката е стопански отрасъл, който представлява сложна система от дейности, свързанис с проучването и експлоатацията на енергийни ресурси, производството, преноса и трансформацията на топло- и електроенергия. Характерна черта на енергетиката е, че само част от продукцията и може да се складира и пренася на дълги разстояния - въглища, нефт, природен газ и други. При електроенергията производството, преносът и потреблението, макар и да се отличават териториално, почти съвпадат по време. Енергетиката се отличава с широко разпространение на някои от енергийните ресурси и голяма териториална концентрация на други, изключително сложна териториална организация на производството и повсеместност на потреблението. Консумацията на електроенергия за производствени и комунално-битови цели се характеризира с висока технологична, икономическа и екологична ефективност, но нейното производство често е свързано с неблагоприятни последици, най-вече от екологична гледна точка. Възникването, развитието, отрасловата и териториалната структура на енергетиката зависят в значителна степен от общото влияние на природни и социално-икономически фактори върху развитието на националното стопанство, като цяло, и промишлеността, в частност.

Влошаването на екологичната обстановка в световен мащаб през 60-те и 70-те години на XX век предизвика търсене на енергийни алтернативи. В повечето развити страни това се превърна в стимул за развиване на ядрена енергетика. Доводите за преимуществата на АЕЦ в сравнение с другите начини за производство на електро- и топлоенергия са много. Те използват малко по обем гориво, не замърсяват въздуха и не предизвикват парников ефект. Впоследствие изпъкват и редица техни недостатъци, като най-значимият е потенциалната заплаха за природата и населението при тежки аварии. Освен това топлинното замърсяване на водите при АЕЦ е с около 50% по - голямо, отколкото при ТЕЦ. Екологичните аспекти на ядрената енергетика не трябва да се ограничават само с функционирането на АЕЦ. Необходимо е да се оценят последиците за природата и човека от целия ядреноенергиен цикъл - добив и обогатяване на урановата руда, производство и транспортиране на ядреното гориво, съхраняване и погребване на радиоактивните отпадъци.

II. Изложение

1. История

Преди около 50 години правителствата на много страни по света решиха да въведат ядрената технология, за да се справят с нуждата от енергия. Първият в света ядрен реактор е създаден през 1942 г. в Чикаго под ръководството на италианския физик Енрико Ферми. Реакторът е бил от ураново-графитен тип и е работел с топлинни неутрони. Той имал мощност едва половин ват. В Европа за първи път е построен ядрен реактор в Русия под ръководството на И. В. Курчатов.

Първата в света атомна електроцентрала е пусната в действие през 1954 г. в Обнинск, бившия СССР. В края на 50-те и началото на 60-те години много атомни електроцентрали от първо поколение започнаха редовната си експлоатация. За успешна разработка на по-съвършени ядрени установки, както и за провеждане на физични изследвания се създават специални изследователски и изпитателни реактори. С тяхна помощ се разработват въпроси, свързани със строителството и усъвършенстването на реакторите, изпитват се нови елементи, изследват се свойствата на различни обекти (включително и биологични) при облъчване с неутрони или γ-лъчи. Оригинален изследователски реактор с бързи неутрони е създаден в Дубна през 1960 година. Като конкурентноспособен отрасъл, ядрената енергетика възниква в края на 60-те години. Мощността на съвременните ядрени реактори вече се измерва с милиони и милиарди ватове. Понастоящем в света има 6000 реактора, от които 433 са предназначени за производство на електроенергия.

През 1999 г. електрическата енергия, произведена от атомни електроцентрали, е 36,9 TW/h, което представлява 25,32% от общото количество електрическа енергия, произведена през същата година. Ядрени електроцентрали работят в 32 страни, в 17 от които те произвеждат над една четвърт от необходимата за потребление електрическа енергия. Сред тези страни е и България. Франция е лидер в областта на производството на ядрена електроенергия - относителният дял на произведената електрическа енергия от АЕЦ е 80%. За сравнение този показател в САЩ е 30%, Русия - 30%, България - 40%. Забавянето на темповете в развитието на ядрената енергетика през последните години и нарастването на негативното обществено отношение към нея се дължи главно на две крупни аварии - в Три Майл Айлънд, Пенсилвания през 1979 г. и в Чернобил, Украйна през 1986 година. Тези аварии са предупреждение за първостепенното значение на всички фактори, осигуряващи безопасността при експлоатацията на ядрени енергийни източници - не само научно-технически, но и организационни, управленски, кадрови и др.
2. Приложение на ядрената енергетика, разпространението ѝ в света и още

Ядрената енергия се използва в стопанството, в индустриалното производство и медицинската диагностика. Радиоактивните вещества имат широко приложение. Тяхното стопанско значение е много голямо. Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) на Обединените нации пресмята, че годишно използването на радиоактивните изотопи в 25-те индустриални нации на Земята спестява разходи от 300 до 400 млн. щатски долара. Ядрената енергия започва да покрива значителна част от енергийните нужди на света. През 1967г. по данни на МААЕ в осем страни на света работят 23 атомни електростанции. До края на 1968г. са включени още 16. През 1955 г. общата мощност на този вид електростанции възлиза на 5 мегавата, а през април 1967 г. - вече са 7650 мегавата. През 1970г. мощността на ядрените електроцентрали нараства на 25 000 мегавата, а до 1980 г. - на 250 000 мегавата. През 2003 г. 31 нации, обединяващи 2/3 от населението за Земята, експлоатират 441 ядрени електростанции, в които инсталираната мощност достига 359 GW. Още 33 ядрени централи са в строеж.

Ядрената енергетика намира приложение и в топлоснабдяването и опресняването на морски води.

Ядрената енергия е от огромно значение за страни като: Франция (над 80%), Швеция, Испания, Германия, Великобритания, Канада, САЩ, Русия, Южна Корея, Финландия, Литва, Словакия, Словения, България, Унгария, Япония и Тайван.
Ядрени реактори (2010г.) - общо за света са 443:
1. САЩ - 104 16. Чехия - 6
2. Франция - 58 17. Швейцария - 5
3. Япония - 55 18. Финландия - 4
4. Русия - 32 19. Словакия - 4
5. Южна Корея - 21 20. Унгария - 4
6. Индия - 20 21. Аржентина - 2
7. Вликобритания - 19 22. Бразилия - 2
8. Канада - 18 23. България - 2Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Териториална организация на ядрената енергетика в света 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.