Тийнеджърската култура


Категория на документа: Други
Тийнеджърската култура
специфични образци за действия,практики за дейност,модели на поведение.

Културата обхваща и пронизва всички области на човешкото общество и същевременно се проявява, като полифункционална и многоаспектна спе-цифично човешка система от дейности, чрез която хората не само съгла-суват своето поведение,но и развиват своите способности, създават она-зи "изкуствена среда", която се превръща в тяхна "втора природа" значе-нието на културата във формирането и насочването на социалната актив-ност на хората, съобразно обективните потребности. В социологически аспект културата се изследва, като социално обусловено явление, със свои класови параметри, разкриват се формите и активната творческа дейност на хората и т.н.
Според Рут Бенедикт, културата е социологичен термин, с който се означава поведението, придобито от човека, то не му е дадено по рождение, както поведението на осите или мравките, а всяко поколение го усвоява отново. Културата моделира нашето поведение, което не е напълно свободно, а само в рамките на културния модел. По този начин се осигурява интеграцията в определеното общество или група.Социали-зацията е процес на усвояване на култура, процес на образование.Дет-ството е най-безгрижния период от живота на всеки, а младостта е най-кра
сивият.Тийнейджърските години са трудни,както за младежите, така и за родителите им. Възрастта между 13 и 19 години е най-приятната, но и най-трудният период в живота на човека. Да бъдеш тийнейджър е предизви-кателство, приключение. Трябва да докажеш себе си, своите качества и да се приспособиш към един друг свят, съвсем различен от този, който поз-наваш до момента. При някои това става по-лесно, при други по-трудно, но този преход е задължителен и е изпълнен с много трудности. В отно-шенията си със своите деца, родителите, освен че се стараят да бъдат отговорни, те обикновено търсят да наложат и своя авторитет в отноше-нията си с децата, което може да доведе до конфликт, ако отношенията между родител и дете са прекалено императивни. Има различни типове родители, такива които дават повече свобода, такива които ограничават до максимум свободата на техните деца, такива, които използват разли-чни подходи до осъществяването на споменатите мерки, но във всеки случай обикновено се касае до една и съща цел - предпазване на детето от нещо лошо и осигуряването му на спокойна и нормална среда на разви-тие.Това е период през който протичат не само физически,но и психиче-ски промени у индивида. Само за няколко месеца виждаме физическата промяна, която ръка за ръка върви с психическата и емоционалната. Детето става все по-мълчаливо и затворено. Отбягва компанията на родителите си, предпочита да се затвори в стаята си и да слуша музика. Каквото и да се опитате да направите и да му помогнете, то избухва и се сърди. Изпитва желание да е самостоятелно и да живее независимо от родителите си живот. С присъщия си младежки ентусиазъм много тийней-джъри очакват с нетърпение да се "хвърлят в бурните вълни" на живота, смятайки, че най-хубавото тепърва предстои. Ала щом се сблъскват с първите трудности, те често остават разочаровани. Така усетили ударите на съдбата, неопитните тийнейджъри лесно се пречупват и поддават на безкрайните изкушения, които съвремието предлага. Но не всичко свър-шва дотук, тепърва започват истинските проблеми, съпътстващи всеки човек по нервния път към самостоятелността.Тайните играят особена ро-ля в психическото развитие на тийнейджърите. Именно чрез тях подраст-ващите започват да се осъзнават като личности и да изследват своята индивидуалност . Ако някой рови из вещите им или подслушва телефо-нните разговори или чете имейлите им , това може да ги накара да потърсят безопасна територия извън дома, а така да се изплъзнат напъл-но от контрола на родителите. Вътрешният свят на тийнейджърите е до-ста противоречив. Те хем искат да запазят в тайна личния си живот, хем, от друга страна, искат да споделят преживяванията си и търсят разби-ране. Отделната личност се намира в определена социална позиция,има свой социален статус,свои демографски,етнически,професионални,класо-ви и възрастови особенности.Следователно субкултурата е производна от структурата на социалните отношения в обществото.Възрастовите различия принадлежат към най-фундаменталните и най-важните аспекти на човешкият живот и определят човешката съдба.
Тинейджърската култура това е поведението на днешната младеж,езикът който те използват,местата които посещават-Кои са местата(Паркът е идеалното място за срещи, защото там тийнейджърите се чувстват неприкосновени, а в същото време силни, знаещи, можещи и не на последно място интересни. Така или иначе топосът парк се оказва мястото, където субкултурните младежи заявяват себе си и своята личност с конкретното място, не толкова със субкултурата, която представляват.Улицата също не би трябвало да бъде пренебрегвана, когатостава въпрос за места за срещи.Тя изобщо като понятие пред-полага различни конотации, понякога негативни, понякога позитивни. Тя е тази, която изгражда у младия човек характера, такъв, какъвто му остава завинаги. На улицата субкултурният представител научава всички тънкости в начина на обличане, гримиране и поведение. Там той "се закалява" и придобива онази смелост, с която в последствие небрежно действа. На улицата той дава своята заявка и става ясно кой е той. Там той разбира къде се правят срещите и къде се ходи след това. И не на последно място - там той разбира как трябва да се държи, за да остане част от дадената субкултура.)Върху формирането на този вид култура влияние оказват различни фактори. Това могат да бъдат приятелите.Тинейджърите се чувстват най-сугурни и най-добре,когато общуват с приятели.Наличието на приятелски връзки създава пълнота на живота.Смисловият център на приятелството е загрижеността,споделянето,разбирането,доверието,верността.Приятелството е свързано с очакване за съвместно прекарване на времето,споделяне на преживявания,ценности,разбирания,ангажиране ,самоизразяване.Но има и такива "приятели" които започват да крадат или да пият в ранна възраст, само за да бъдат с тълпата. Тези "приятели" могат да предизвика много проблеми.Ценностите са едни или други според времето и приятелите. Периодът на израстването при младите хора до голяма степен предполага обвързаност с родителското тяло, а оттам и с дома. У младежите все още е налице това усещане на зависимост, което на по-късен етап прераства в раздразнение, а още по-късно и в независимост. Така или иначе на този стадий младите "населяват" все още защитеното пространство на дома, който малко или много също се оказва своебразен субкултурен топос. До преди години стаята, облепена в плакати на любимите банди, бе онова свещено и неприкосновено място, където само младият човек можеше да усети своята субкултурна идентичност. Днес в окабеления и виртуализиран свят младият човек се е пренесъл изцяло в своя нереален свят, където организира своите нереални срещи, а местата за тези срещи са както много ясни, така и съвсем не толкова ясни. Той присъства както в чатовете, в социалните мрежи, така и в компютърните игри. Като че ли романтиката от колекционирането на текстовете на песни е изчезнала, защото вече ги има онлайн. Като че ли романтиката от търсенето на албуми също изчезна, защото ги има онлайн. Като че ли романтиката на буквално издирването на фанелката с любимата група също изчезна. Защо? Защото можем да я намерим много лесно онлайн. Така постепенно местата да срещи, с които преди младите се идентифицираха и за които сърцето им се разкъсваше ако не могат да присъстват, сега са пренесени във виртуалния свят, но тази романтика, за която стана дума по-горе с годините като че ли изчезна. Сега, разбира се, младите субкултурни представители се вълнуват от други неща, предимно пренесени във виртуалната реалност. "Компютърните и видео игрите станаха предметите, наградени със сила и чрез които отношенията се изразяват в домашната сфера" . Дори семейните отношения сега преминават през призмата на виртуалния свят. Ако в семейството има брат и сестра в тийнейджърска възраст, всеки от които е представител на определена субкултура, те със сигурност започват неравна битка за пространството пред компютъра, което в тази възраст за тях е свято.
Всяко семейство има проблеми и това е много нормално. Семейни конфликти биха могли да причинят други проблеми за тийнейджъри. В зависимост от двустранните отношения между родителите и тийновете, се проявяват различни по форма конфликти между двете страни. Те най-често са свързани със стремежа на родителите да продължат да владеят вече установения контрол, изразяващ се в това, децата им стриктно да ги слушат, да не прекаляват със свободата си и самоинициативата, от другата страна, обаче стремежа е точно в обратна посока, а именно установяване на нови форми на поведение от страна на детето към родителя, свързано с повече свобода, опити за демонстриране на зрялост и т.н. Във всички случаи отношенията трябва да се развиват спокойно и да се търси баланс и от двете страни, защото в крайна сметка, родителите често посредством установяването на различни ограничения, реално предпазват децата си от потенциални опасности, които настъпват, когато такъв родителски контрол липсва, а самите тийнове не съумяват да преценят риска от дадено поведение. . От любимите "мама и тате" родителите за няколко години се превръщат в дразнещите "нашите". Детето започва да страни от родителите си, да подценява мнението им, да има свои виждания за живота. Ако те не подкрепят татуировките и обецата на носа, това означава, че са "задръстени", а не че мислят за бъдещето му. "Даването на акъл" и мърморенето кое е правилно и кое не обикновено нямат смисъл.
Това е една от най-големите мечти на подрастващите. Те все по-малко искат да дават обяснения къде са и какво правят, защото много често това няма да се хареса на родителите. Вечерният час е омразен. Почти всеки родител се е случвало да не успее да намери детето си и да изпадне в паника. Трябва с много внимание и такт да се подходи в цялата ситуация, за да не накараме детето да се чувства притиснато и ограничено. Запомнете - колкото повече го ограничавате, то толкова повече ще крие от вас и ще се изкушава от "забранения плод".
В културата на днешните тинейджъри има още нещо стряскащо и дори страховито насилието.Непрекъснато по новините чуваме за побоища,убийства и изнасилвания,причинени от тийнейджъри.
Киното като пример или модел за подражание.Тийнейджърите гледат или прекалено много филми или такива филми, които не са подходящи за
тяхната възраст. Те не осъзнават последиците от киното,което може да има върху тях. Опитват се да подражават филмовите герои и сценарии,
без да осъзнават този факт. Понякога тези филми- модели не винаги са най-доброто за тях.Те се опитат да бъдат като любимите си герои, мис-лейки, че трябва да променят тялото и теглото си. Гледайки филми с насилие накой от тях стават склонни да разиграват това което виждат и то може да доведе до психически тормоз в училище или агресивно поведение.
Музиката има огромна естетическа стойност.Тя заема важно място в ду-
ховния живот на тинейджърите. До голяма степен според мен тя е свър-зана с тъй наречената хип-хоп или рап култура .Рап музиката се заражда в гетата на американ-ските мегаполиси, като музика на черните. Това са квартали, където през осемдесетте престъпленията на един човек са
най-много в целия свят. Рап музиката бързо се разпространява сред тъй наречените гангстери, които в гетата са над всички, които са най-богати и т.н. Още в самото си начало тя е била изпълнена с агресия и вулгарност. А как разсъждава едно четиринадесетгодишно дете? Тоопределено не може да разбере веднага кое е добро и кое не, т.к. по това време все още не се е оформило като характер. То разбира единствено, че явно това да пушиш трева е "готино", че щом катоприятелите ми не ме намират за "готин", ако не пуша, то тогава ще пуша, какво пък толкова. Тревата била безвредна и не водила до пристрастяване или до преминаване към по-селен наркотик. Глупости! Може да е безвредна и дори може да не подейства за едно зряло тяло, но не и за развиващото се тяло на четиринадесет годишен, който току що навлиза в пубертета. Една трета от тийновете слушат поп-фолк ,езикът на този стил е беден еднообразеен,изгражда идеализиращи образи и много други негативи които не помагат на младежите да се изграждат като личности със собствена позиция,цел и задачи.В днешно време под информация се разбира налично използваемо знание.Всички тинейджъри получават информация от интернет.Неоспоримо място в културата на тиновете заема интернета.Днешното време на технологии предлага лесен и бърз достъп до информацията,затова и младите изби-рат интернет.Няма нищо лошо да го използват но не винаги информа-цията,която получават е за тяхната възраст.Тийнейджъри ползват соци-ални мрежи като Facebook, за да поддържатат връзка с приятелите си.
Там в социални мрежи те са уязвими там всеки може да бъде,който си поиска зависи какво е написал в профила си. Телевизията също има своите плюсове да информира ,но и там се използват понякога непод-ходящи формати ,езици и др.елементи.Някои тийнейджъри прекарват ча-сове пред телевизора гледат любимите си предавания и програми.по те-левизията непрекъснато ставаме свидетели на филми,в които насилието
,убийствата и дрогата се представят като нещо нормално.Не трябва да се
пренебрегва нито един от тези фактори,защото влиянието им върху тий
нейджърите е много по-голямо,отколкото предполагаме.Това до голяма степен е отражение на живота им.За голяма част от тях употребата на наркотични вещества,алкохол и цигари е нещо нормално и е част от ежедневието им. Наркотиците и алкохола в днешно време се превръщат в начин на живот за много тийнейджъри, в техен единствен и най-добър приятел!Факт е, че младежите подражават на това,което виждат по теле-визията или чуват в песните.Дрехите,които носят и езикът,който ползват също е копие на някой комерсиален и вулгарен певец.Тийнейджъри често търсят начини да изразят себе си чрез дрехите. Това е здравословно за тях. Начинът, по който се обличат, определя тяхната индивидуалност.
Графитите и скейтовете също са част от културата на тинейджърите.Те ни дават още по пълна представа за живот.Ако младежите се ограничаваха само с рисуването по стените,карането на кънки и скейтбор,това би било прекрасно.Но всичко е по-различно,голяма част от момчетата и момиче-тата,занимаващи се със скейт и графити употребяват марихуана,алкохол,
цигари и други упойващи вещества.Тази култура се е наложила и тийнове-те я приемат без дори да се замислят каква е вредата от тези вещества .
Днешната култура на тинейджърите е потресаваща и доста притеснителна Родителите и обществото трябва да обръщат внимание на тинейджърите още преди да се е появил проблема,защото ако чакаме може да се окаже късно.Освен многобройните изпитания в живота, тийнеиджърството е изпълнено с игри, забавления и много, много приятели.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тийнеджърската култура 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.