Типове находища, разработвани по открит начин


Категория на документа: Други


1.3. Типове находища разработвани по открит начин

Откритият начин на разработване се прилага за находища с разнообразни природни условия, физи- ко-механични свойства на скалите, минно-геоложки условия на залягане на полезните изкопаеми, топографска повърхност, сеизмичност и хидрогеология. Oпределя се от редица природни фактори като релефа на повърхността на находището, дълбочината на залягане на полезното изкопаемо, ъгълът на западане, дебелината, формата и строежа на залежа, хидрогеоложките условия.

От геоложките условия най-характерни са формата, размерите и разположението на полезните изкопаеми в земните недра, съставът и свойствата на полезните изкопаеми и на вместващите скали.

От геоложките признаци най-голямо значение имат:
-генезисът на скалите на находището (утаечни,вулкански, метаморфни скали);
- формата на залежа е пластообразна ; лещообразна; масивна и щокооб- разна ; жилна и във вид на гнезда и стълбове.
Релефът на повърхността на находищата може да е равнинен, на склон, на възвишение, хълмист и водна повърхност (фиг. 1.8). Той оказва влияние на избора на направлението на развитието на минните работи, на типа на изкопно-товарните и транспортните машини.
В зависимост от положението на залежа спрямо земната повърхност, находищата са: повърхностен тип; дълбочинен тип; планински тип (по-високо от преобладаващата земна повърхност); планинско-дълбочинен тип и подводен тип.
Повърхностните и подводните залежи се разработват по открит начин. Планинско-дълбочинният тип залежи могат да се разработват едновременно или последователно по подземен и открит начин,
По ъгъла на западане се различават три типа находища: полегати, наклонени и стръмни. -Полегати са залежитес ъгъл на западане 0-10°.
-Наклонени са залежите с ъгъл на западане 10-30
-Стръмни над 30°.
По форма и размери се различават обширни руднични полета, продълговати и закръглени.

Дебелината на залежите определя начина на изземването им. Различават се залежи с голяма, средна и малка дебелина. Полегатите залежи се характеризират с вертикална, а наклонените и стръмните - с хоризонтална дебелина.
По строеж на залежа се различават няколко типа находища:

а) прости залежи

б) сложни залежи

в) разсредоточени залежи
В хидрогеоложко отношение в зависимост от притока на вода находището може да бъде напълно оводнено, частично оводнено, сухо и подводно. Сухи са находищата, когато нивото но подземните води се намира под нивото на долнището на пласта полезно изкопаемо, а оводнени - когато нивото на водата е между горнището и долнището на пласта.

Съществено влияние на откритото разработване оказват климатичните условия (скорост на вятъра, валежи от сняг и дъжд, мъгли, замръзване на почвата, температурата на въздуха, броят на безветрени- те и мъгливите дни и др.).

Различават се следните групи скали: здрави, средноздрави и меки. Всяка скала се характеризира с коефициент на якост (f), който е равен на временното съпротивление на скалите на натиск, делено на 100.

1.4. Типове находища разработвани по подводен начин
Подводните находища се разработват по открит начин, защото те залягат непосредствено на земната повърхност под вода в големи водоеми, в реките и моретата.

По дълбочината на залягане от морската водна повърхност находищата се разделят на континентални и морски. Континенталните залягат над нивото на морската вода и са речен или езерен тип.

Като морфологични типове водоеми моретата и езерата се разделят на котловинни и плоски водни басейни.

Речните находища се разделят на два типа: ко- ритни и терасни. Коритните находища представляват алувиални наноси в стадий на преобразуване. В коритните находища пластът не е издържан, срещат се обогатени прослойки и гнезда. Те се намират в постоянно движение, а ако са иззети запасите им, могат да се възстановят.

Терасните речни находища представляват стари долинни наноси. Отличават се с наличието на повече глина и скални късове.

Морските находища се разделят на типове по дълбочината им на залягане. Така Световния океан се разделя на четири зони:

1. Континентален шелф - 7,6% от площта на Световния океан. Континенталният шелф представлява в основната си част почти хоризонтална равнина с наклон до 2° и със сложен релеф.

2. Материков склон - представлява наклонена повърхнина, лежаща на дълбочина от 200 до 2400 m между континенталния шелф и "морското дъно

3. Морско дъно на голяма дълбочина от 2400 до 6000 т - заема 75% от цялата повърхност на Световния океан с релеф аналогичен на сушата.Имат промишлено значение, тъй като съдържат значително натрупване на манган, никел, кобалт, мед, злато, диаманти, редки метали, сяра и др.

Дълбоководни падини - заемат 6,4% от площта на Световния океан, разположени на дълбочина над 6000 m.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Типове находища, разработвани по открит начин 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.