Типове организационни структури на управление


Категория на документа: Други
Курсова работа

по дисциплината "Бизнес мениджмънт"

на тема: Типове организационни структури на управление

Съдържание

1.Същност на организацията и организационната структура ......................3стр.
2.Критерии за организационна структура.......................................................4стр.
3.Проектиране и избор на организационна структура...................................5стр.
4.Видове организационни структури...............................................................5стр.
5.Примери от практиката................................................................................13стр.
6.Заключение.....................................................................................................15стр.

1.Същност на организацията и организационната структура

Когато разглеждаме организационната структура първо трябва да дефинираме понятието организация. Организацията се разглежда като съвкупност от хора, дейността на които съзнателно се координира и направлява за постигане на обща цел или цели.
Разглеждана като процес организацията включва:
1. Разделение на работата, необходима за достигане на целта на индивидуалните задания.
2. Осигуряване на средства за координация на усилията на заетите.

Различните автори дават различни дефиниции за организационна структура на управление. Някои от тях са следните:
1. ОСУ е форма на йерархично структуриране на управленската власт в предприятието , определяща състава и статуса на управленските органи и звена , както и техните основни връзки и взаимодействия. ( И. Кълчев, 1989, Управление на предприятието, Варна)

2. В науката за управление под организационна структура се разбира съвкупността от възникващи в процеса на управление връзки и отношения между подразделенията на организацията. (Л.И. Евенко, 1983, Организационные структурыуправления, Наука)

3. Организационното структура трябва да бъде проектирана така, че да направи възможно постигането на целите на бизнеса за следващите 5-10-15 години. ( P. Drucker, 1989, The Practice of Management, Heinemann )

Практическият опит и множеството направени изследвания потвърждават, че в сравнение с останалите средства, много по-често , чрез изменението на структурата се търсят и намират решения за множество управленчески проблеми. Необходимостта от изграждане на организационните структури е свързана с динамиката в развитието и по-голямата сложност от социалните структурни. Организационната структура на управление е едно от най-мощните средства за организиране на управленския труд и един от най-представителните прояви на организационния потенциал на управляващите подсистеми. Според начина ,по който се интерпретира този потенциал, ОСУ се тълкува в различни нюанси :
1. Като инструмент за разпределение на управленската власт (Пфефер)
2. Като способ за разпръскване на центровете за вземане на ръководни решения (Х. Саймън)
3. Като оръдие за разпространение на отговорностите (И. Сироежин)

2.Критерии за организационна структура.

При конкретното формиране на организационното структура е необходимо да се спазват определени критерии:
1. Ясно формулиране на целите при създаване на организационната структура
2. Опростяване на йерархията т.е. минимизиране степените на управление.
3. Избиране на най-подходяща структурна конфигурация на системата.
4. Трябва да се направи оптимално структуриране според потребностите и наличния брой персонал.
5. Разпределение на пълномощията по функции според индивидуалните потребности.
6. Въвеждане на нов стил и метод на ръководната работа и засилване на демокрацията в организацията.
7. Осигуряване на адаптация на структурата.

3.Проектиране и избор на организационна структура

Като става дума за избор на организационна структура , задачата на мениджърите се свежда до избор на структура, която най-добре отговаря на целите и задачите на организацията и въздействието на вътрешните и външни фактори. "Най-добрата " структура е тази, която по най-добър начин позволява на организацията ефективно да взаимодейства с външната среда, целесъобразно да разпределя и направлява усилията на своите сътрудници, да удовлетворява потребностите на своите клиенти и да достига своите цели при висока ефективност. Това достигане на целите и задачите на организацията трябва да се основава на стратегическите плановe на организацията.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Типове организационни структури на управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.