Типове организационни структури на управление


Категория на документа: Други


Недостатъци

Макар и демократична по форма, тя укрепва всъщност централистичното начало, тъй като решенията се вземат от общото ръководство, а специалистите са лишени от функционална власт.Друг недостатък е необвързаността на тези, които предлагат варианти на решенията с тяхната реализация.

Тази структура намира широко приложение в западните страни. У нас е по-рядко приложима.

Модерни структури

Модерните структури възникват след Втората световна война и се наричат органистични структури. В тях се търси гъвкавост и адаптивност чрез по-ниска степен на регламентиране, свободно движение на информацията, формиране на временни звена и създаване на стимулираща работна среда.

Матрична структура

В началото тази структура е използвана във военното дело, като целта е била да се обединят усилията на много и различни специалисти за работа над определен проект.Тя е смесена организационна форма, при която на вертикалната йерархия се натрупва някаква съвкупност от хоризонтални пълномощия,които поставят необходимостта от координация на дейността. Матричната структура е средство за организационна интеграция на разнородни видове дейности от позицията на общите цели. Прилагането на този тип структура и въвеждането и в управлението се влияе от три условия:
1. Да е налице еднаква важност на два или повече аспекта от организационната дейност, изпитващи въздействието на специфични външни изисквания.
2. Да има повишено информационна натовареност на системата на управление.
3. Остър дефицит на квалифицирани специалисти, чието използване възниква в различно време и на различни места от работата.
4. Основният проблем на матричната структура е взаимодействието и интеграцията на отделните видове дейности.

Предимствата на матричната структура са, че тя осигурява единство на хоризонталната и вертикалната интеграция.Също има висока степен на координация и съгласуваност в действията. Създава се възможност за широка квалификация на кадрите и повишаване на управленската и производствено-технологична култура.

Дивизионална структура

Тя е най-често срещаната управленческа структура,особено в периода след Втората световна война. Една от съществените причини за прехода от функционална към дивизионална управленческа структура е тенденцията към диверсификация на производството. Тя е плод на определена еволюция, която започва с функционалната специализация. В периода на 40-те-50-те г. започва започва усилен процес на формиране на относително независими отделения(division), които определят характера на дивизионната структура. Те стават основни производствено-стопански единици в структурата на децентрализирано управляваните корпорации. Всеки дивизион се състои от няколко завода и има статут на "център на печалба","център за реализация" и "център за инвестиции".Те са самостоятелни, оглавяват се от генерален директор, подчинен на щаб квартирата на фирмата. Важен въпрос при формирането на дивизионалната структура е съотношението между "центъра" и "периферията". Центърът се формира в генералната дирекция, а периферията-около относително независимите отделения. Тази структура съществува в няколко разновидности, като най-често срещаната е дивизионално-продуктовата или т.н. структура по продукт.

Мрежова структура

Този вид се откроява със функционалната особеност на структурните единици според необходимата квалификация за даденото звено и целите, предстоящи да се реализират. Информацията се получава пряко от звената на "най-ниското" йерархично равнище.Това са т.н. гъвкави звена, например за моделиране, маркетинг, дизайн, и вземат самостоятелни решения в дадена област. Възможностите за функциониране на тази структура са свързани със съвременните технологии и системи за информационно осигуряване. Информацията е достъпна за всички звена и няма проблем за вземане на решения на всяко равнище.

Предимствата на мрежовата структура са, че има най-малък брой йерархични равнища с ниска степен на бюрократичност. Контролната система е всеобхватна, функционира в условията на сътрудничество и взаимопомощ. Отношенията предимно са неформални, структурата е динамично променяща се, адаптивна, пазарно ориентирана и с висока иновационна креативност.

Недостатъците са предимно тези, че няма възможност за дублиране на функции и ресурси. Неприложима е тази структура в големи организации с голям жизнен цикъл на продуктите и доминиращи йерархически връзки.

В практиката съществуват и други типове организационни структури като конгломератна, централизирани, децентрализирани , проектни, адаптивни, типови и други.

Особен вид структура е организационна структура на фирми, действащи на международен пазар. Този вид фирми трябва да избират организационни структури, които да съответстван на тяхната стратегия. Изборът зависи от три основни стратегически фактора:
1. Как организацията да използва възможностите на външния пазар за собствения си икономически ръст?
2. Как най-добре да координира дейността на своите задгранични поделения?
3. Как да съхрани относителната самостоятелност на своите подразделения?

Поради огромните мащаби на организацията, организационната й структура се нарича глобална. Най-широко разпространени са два типа глобални структури- продуктова и регионална.

Глобалната продуктова структура е най-подходяща за фирми, в които различието между произвежданите продукти има по-голямо значение, отколкото различието между отделните региони, в които се продават. Това означава, че по-голямо значение за структурирането имат потребителското търсене и методите на маркетинга в конкретни региони.

5. Примери от практиката

Статия 1
В търсене на универсалната платформа

Microsoft предприема мащабна реорганизация, като се опитва да премахне вътрешната борба и да даде възможност на звената да се фокусират повече върху потребителски продукти.

Софтуерният гигант обяви , че ще намали броят на продуктовите си звена от осем на четири, като те няма да бъдат толкова тясно специализирани за разлика от старите.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Типове организационни структури на управление 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.