Толкът Парсънс


Категория на документа: ДругиПарсънс отбелязва, че докато индивидите преследват своя интерест и собственото си удволетворение, това не е единствената им грижа.Напротив, има определено ниво на разбирателство между хората, те се разбират помежду си и дори си помагат.Следователно желанията на хората не се появяват случайно, а произтичат от обществото, целите, които хората преследват са базирани на споделени норми и ценности, които са станали част от мотивационната система на индивидите.

Начина по който определените цели се реализират обикновено не е най-ефективния възможен, тъй като средствата, които хората използват са социално и морално регулирани с оглед на това дали са правилни или не, подходящи или неподходящи, одобрявани или не.От гледната точка на структурния функционализъм без нормативната регулация на средствата, обществото би било изпълнено с хаос. Те са регулирани чрез система от ограничения, или има различни условия, поставени пред индивидуалното действие.

Може би най-противоречивия аспект на модела на Парсънс и на структурно-функционалния подход изобщо е прилагането на функция към различните социални процеси и институции, които са част от обществото.Парсънс взима идеята за функцията от антропологическото значение на термина като начин за говорене за последствията на даден модел(и) на социално взаимодействие за стабилността и продължението на взаимодействащите системи. Като цяло Парсънс разглежда тези модели като допринасящи за сравнително гладкото функциониране на обществото.Споделените норми и ценности, семейната институция, и общоприетите начини за осъществяване на целите са смятани от Парсънс за функционални за оперирането на обществото като система.Критиците му спорят, че това не е толкова социален анализ, колкото описание и оправдание , защото кара институциите да изглеждат необходими и единствените, които биха могли да съществуват.Като резултат от това, в този подход се съдържат доста консервативни предположения.

III. Системи на действие

Парсънс се опитва да разработи анализ за психологията, икономиката, политиката и всички социални науки, но много от него не е завършено.За Парсънс съществуват много системи или системи на действие. Система е нещо, което има граница, така че може да се разглеждат външно и вътрешно за средата, обхващаща системата.Примери за системи са социалната, културната система и др. Системите имат взаимодействащи части, порядък на равновесие и тенденция да запазват границите и връзките между частите и цялото.Това може да бъде обществото като цяло, структури или институции в рамките на обществото или по-малки субсистеми, които формират част от обществото. Те са системи на действие в смисъл че включват социални действия и всяка система има определена нужди или условия, които са необходими за оцеляването и продължаването на функционирането на системата. Системите също така имат цели, които могат да се създават като резултат от нуждите и желанията на членовете им.

Парсънс се интересува най-вече от социалната система, разглеждайки я през социологическа гледна точка и изучавайки социалните взаимодействия и взаимоотношенията между индивидите. Индивидуалната система, отнасяща се до човешката мотивация и ориентация стои в основата на социалната система.Индивидите могат да бъдат мотивирани от културни и социални фактори, търсейки одобрение в социалните взаимоотношения.Индивидуалната личност се смята за комбинация от биологически и културни подбуди.Подбудите могат да са резултат от поведенческия или биологическия организъм с неговата организация, повлияна от процесите на учене и приспособяване, по време на индивидуалния живот на човека.Парсънс смята, че и биологическите подбуди са се развили в обществото.

Над социалната система е културната система, системата на подредени и организирани символи.Тъй като е създадена от хората, тя е социалния "склад" на знанията, символите и идеите.Това включва езика и другите форми на комуникация, моралните системи и цялото споделено знание на човечеството.Парсънс нарича това културна традиция и твърди, че елементарната комуникация не е възможна без някаква степен на сходство между символните системи. Символите се интерпретират от индивидите и индивидуалните актори в различни ситуации така че те могат да реагират различно на тях. За да има социално взаимодействие е важно да има стабилност на символната система,стабилност която да се простира между индивидите и през времето и която вероятно не би могла да бъде постигната, освен ако не функционира в процеса на комуникация на множество от актори.

Понеже е съставена от символи, културната система може лесно да се движи между другите системи и силно им въздейства. Трябва да се отбележи, че тя е отделна система и не може да бъде редуцирана до аспект на социалната система.Тя влияе на социалната система, създавайки норми и ценности, които насочват социалното поведение и персоналната система чрез социализацията и ученето.

IV. Социалната система

Парсънс се занимава основно със социалната система. Тя представлява обществото като цяло, или различните институции в него, като например семейството. Дефиницията на Парсънс за социална система е :

Социалната система се състои от множеството индивидуални актори, взаимодействащи помежду си в положение, което има най-малкото материално или отнасящо се до средата изражение, актори, които са мотивирани с оглед на тенденцията за "оптимизиране на удовлетворението " и чиято връзка с техните положения, включително един спрямо друг е определена и постигната със средствата на система от структурирани и споделени в културно отношение символи.

("Социалната система" стр.5-6 )

Основната единица на системата за Парсънс е взаимовръзката статус-роля. Статуса и ролята са структурни елементи, а не характеристики на индивида или на взаимодействието. По-скоро са подобни на позициите в стратификационния модел на обществото. Статуса представлява структурната позиция вътре в социалната система, а роля това, което прави индивида, имащ този статус. Например, брат и сестра може да се отнася до статус, и има определени роли, които обикновено се асоциират с тези статуси. Важно е да се отбележи, че за разлика от стратификационния модел тук не е нужно статусите да са подредени йерархически. Индивидите изпълняват определени функции на системата като приемат разнообразни роли като начини за изпълняване на функциите на статуса си. Парсънс разглежда индивидите като изпълняващи дейности, запазващи реда в системата. Обучението на детето, както и продължаващия по-нататък процес на социализация са начините по които нормите и ценностите на обществото биват възприети от индивида. Това е , което свързва индивида и социалната система като цяло. Ако е успешен,този процес на социализация означава, че нормите и ценностите на обществото се интегрират в индивида и когато хората преследват своите собствени интереси , те също така служат на нуждите на обществото като цяло.

В модерното общество има много роли, статуси и възможности за индивидите да изразят индивидуалността си. Според Парсънс, това е положително качество на социалната система и такава гъвкава система е по-способна да поддържа реда. Но ако хората станат прекалено склонни да се отделят, има механизми за социален контрол, които да спрат процеса на отделяне (на определено легално ниво). Но в повечето случаи социалната система има по-силни механизми, чрез които да поддържа ред. Такъв механизъм е процеса на социализация. Парсънс казва коментира:

Без обмислено планиране на ролята на всеки един човек, в нашия вид социална система, а съответно и в други видове, са се формирали механизми, които , с ограничения, са способни да предотвратят и попречат на дълбоко залегналите тенденции за отделяне да достигнат фазата, която би ги поставила извън контрола на обикновените санкции одобрение-неодобрение и награда-наказание.

("Социалната система" стр.319-320)

Този механизъм за социален контрол има само-регулираща се природа, която се развива.

V. Теория за действието

Парсънс разглежда актора (бил той индивидуален или колективен) като мотивиран да изразходва енергия за постигането на желани цели, дефинирани от социалната система. Той отбелязва, че действието

е процес в системата актор-положение, който има мотивационно значение за индивидуалния актор, или в случая на колективния актор, за съставящите го индивиди. Това означава, че ориентацията на съответните процеси на действие има връзка с постигането на удоволствия или избягването на лишения на съответния актор, каквито и да са те в светлината на съответните персонални структури.
("Социалната система"стр.4)

Това означава, че актора оперира в положението си с определени средства и условия, но в рамките на определена нормативна рамка. Нормите са възприети от актора така че той е "мотивиран да действа подобаващо". Може да се каже, че според Парсънс социалното действие има по-малко значение и по-регулирано устройство , отколкото според Вебер:

Фундаментално и следователно определено свойство на действието е, че то не се състои само от специални "отговори" на "стимули" на околната среда, а че актора разработва система от "очаквания" отнасящи се до различните обекти на средата. Те могат да бъдат структурирани само според неговото собствено разположение на нуждите и според вероятността за удовлетворението или неудовлетворението им при различните алтернативи на действие, които той може да предприеме. Но в случая на взаимодействие със социални обекти се добавя допълнително измерение. Част от очакванията на индивида , в много случаи най-решаващата част, се състои от вероятната реакция по отношение на вероятното действие на индивида, реакция, която се предвижда предварително и поради това влияе на собствените решения на индивида.
("Социалната система"стр.5)

VI. Модел на противоположностите

Парсънс конструира набор от противоположности, който може да се използва за анализ на различните системи. Той представлява категоризация на начините на ориентация в персоналните системи, стойността на културните модели и нормативните изисквания в социалните системи. Това се превръща в начин за описване и класифициране на различните общества, нормите и ценностите им. Всички норми, ценности, роли, институции и дори обществото като цяло могат да бъдат класифицирани и изучени на базата на вероятностния модел. За Парсънс, това е необходимо за да стане теорията на действието по-ясно формулирана и за да се разработят по-ясни спецификации на това с какви различни непредвидени обстоятелства и очаквания акторите е вероятно да се сблъскат. Моделът на противоположностите е структуриран като набор от полярни противоположности, които дават обхвата на вероятните решения и начини на ориентация. Всяка реална роля или решение може да бъде комбинация от двете, между противоположностите. За Парсънс, това дава идеален вид концептуална схема, която позволява анализ на множество системи или части на системи. Петте противоположности са:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Толкът Парсънс 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.