Топлинна изолация на ограждащи конструкции на нискотемпературна сграда


Категория на документа: Други


ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-СОФИЯ
ЕНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЕН ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

Тема:
"ТОПЛИННА ИЗОЛАЦИЯ НА ОГРАЖДАЩИ КОНСТРУКЦИИ НА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА СГРАДА"

......................................................................

Специалност-"ПРОМИШЛЕНИ ТОПЛОТЕХНИЧЕСКИ АПАРАТИ И СИСТЕМИ"-магистър

ТОПЛОТЕХНИЧЕСКА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА СИСТЕМА НА НИСКОТЕМПЕРАТУРНА СРГАДА

Топлотехническата ефективност на топлоизолацията на сгради се определя съгласно НАРЕДБА № 7 за топлосъхранение и икономия на енергия в сгради на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от 15 декември 2004 г. (Обн., ДВ, бр. 5 от 14.01.2005 г.). Отменя НАРЕДБА №1 (ДВ 07/99 от 26.01.1999г., в сила от 26.04 1999г.).

1.Топлинна изолация на сгради

1.1. Съпротивление на топлопреминаване

Съпротивлението на топлопреминаване Ro на строителен елемент е равно :

Ro = Rвн + Rстр + Rвт , (m2K/W) 1.1
където:Rвн, Rвт и Rстр са термичните съпротивления, съответно от външната, вътрешната страна и на строителния елемент.

, 1.2

вн и вт са коефициентите на топлопредаване

Коефициентът на топлопреминаване к за даден елемент е:

1.3

Заводите производители на готови строителни елементи - врати, прозорци, стоманобетонни панели и др. имат информация за R на готовите изделия.

1.1.2. Необходимо съпротивление на топлопреминаване

По хигиенни съображения се регламентират повърхностните температури на външните стени, подове и тавани в зависимост от предназначението на сградата. Минимално необходимото съпротивление на топлопреминаване на тези елементи (без прозорци и врати) трябва да бъде:

(m2K/W) 1.4
където: tвн се определя от [3,табл.1.2.] "Норми за проектиране на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации" за 0 часа неосигуреност при зимни условия според района на строителство.

вт се определя от [5,табл.6.4] "Справочник по отопление, вентилация и климатизация, ч. І".

Функцията (2.4) е определена с помощта на методите на математическата статистика и с минимизиране на функциите на приведените разходи.

Нормираната температурна tн разлика е:

tн = tп - вт , К 1.5
между температурата на въздуха в помещението tп и тази на вътрешната повърхност вт. За жилищни, обществени и производствени сгради с нормален влажностен режим (  60%) tн е в границите:
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Топлинна изолация на ограждащи конструкции на нискотемпературна сграда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.