Топлинна изолация на ограждащи конструкции на нискотемпературна сграда


Категория на документа: Други


- външни стени tн = (4,5  6) 0С;

- тавански плочи tн = (4  5) 0С;

- подове над неотопляеми помещения tн = (2  2,5) 0С.

1.1.3. Оптимална топлинна изолация

Използването на технически средства за намаляване на разхода на енергия при отопление и климатизация при запазване на качеството на микроклимата в помещенията е наложително. Много ефикасно средство е подобряването на топлинната изолация на външните ограждащи елементи и понижаване на въздухопроницаемостта на сградите. Придържането главно към изискванията на строителната топлофизика (предотвратяване на ерозионни процеси в строителната конструкция) и на хигиенните норми за повърхностните температури не гарантира икономически целесъобразния експлоатационен режим на сградите. Използването на нови материали и технологии позволяват да се търсят и технико-икономически критерии за оценка на топлинната изолация.

За цялостна обобщена оценка на изолацията на сградите в световната практика се използват следните методи:

- осигуряване на оптимална изолационна способност на единица повърхнина от ограждащ елемент;

- максималните нормативни стойности на годишната потребна топлина за отопление на един квадратен метър полезна жилищна площ (Qhmax/Au) в зависимост от фактора на формата f0 = A/Ve - за жилищни сгради;

- осигуряване на оптимална изолационна способност на единица обобщена повърхнина от сградата чрез оценка на HTmax' - коефициент на специфични топлинни загуби от топлопреминаване на ограждащите конструкции и елементи - за нежилищни сгради;

- Максималните нормативни стойности на годишната потребна топлина за отопление на един кубичен метър отопляем обем за нежилищни нискотемпературни сгради (Qhmax/Ve), които се отопляват повече от три месеца годишно с температура на вътрешния въздух от 12 до 19 °С, както и за сезонно отопляеми сгради за спорт и културни занимания.

В условията на индустриалното строителство, изграждането на различни по големина, конфигурация и предназначение сгради се осъществява по съответната номенклатура на заводите производители на готови строителни елементи. Връзката на коефициента на специфични топлинни загуби от топлопреминаване на цялата сграда - HTmax' с техническите и параметри се определя от следното уравнение:

, 1.6
където Ao е пълната повърхнина на сградата, m2

Аок - околната повърхнина на сградата, m2

Апд - повърхнината на пода, m2

Апк - повърхнината на покрива, m2

n - брой под и междуетажни плочи в сградата.

Повърхнините Аок и Ао се определят по габаритите на сградата.

След преработване на уравнение 2.6. се получава:

, 1.7

Uок, Uпк, Uпд, Uст - характеризират изолационните свойства на елементите (околна повърхнина, покрив, под, стена). Препоръчителните стойности на коефициентите на топлопреминаване през хоризонтални и вертикални ограждения, граничещи с външен въздух или не отоплявани помещения, са дадени в (табл.2.1. и 2.2.). Те са получени чрез минимизиране на приведените разходи на различни строителни конструкции, подложени на външни въздействия.

Ефективната топлинна изолация се постига преди всичко с многослойни конструкции на ограждащите елементи. Един от слоевете е предназначен основно за повишаване на R0 на конструкцията и се изпълнява от изолационен материал с нисък коефициент на топлопроводност .

За технико-икономическите условия у нас топлинната изолация на сградата е оптимална, ако е изпълнено условието:

HTmax  H Tmax' 1.8.

Стойността на HTmax се изчислява по уравнение (1.9), а нормативните стойности на коефициента на специфични топлинни загуби от топлопреминаване на ограждащите конструкции и елементи H Tmax' се приема по табл. 1.3. в зависимост от фактора на формата на сградата f0 = A/V

, 1.9.
където е сума от произведенията на коефициентите на топлопреминаване и повърхнината на всички прозорци от сградата. Останалите членове са също суми, които се отнасят при индекс: ст - за стени; тн - за тавани; пп - за подове над проходи и еркери; пд - за подове над не отоплявани помещения.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Топлинна изолация на ограждащи конструкции на нискотемпературна сграда 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.