Топлогенерация


Категория на документа: Други


При изчисляване на топлообменната съставяща на топлинния еквивалент на шихтата ) за оценяване на интензивността на топлообмена в работното пространство на пещта може да се използва коефициентът на химическата енергия на сулфидите при топлообмена ŋТких, който е равна на отношението на топлообменната съставяща на топлинния еквивалент на шихтата към нейното максимално значение:

или = (- ). ŋТких
Аналог на топлообменната съставяща на топлинния еквивалент на шихтата представлява топлинният еквивалент на въглеродното гориво. При изчисляване на тази величина се приема за отражателните пещи средно за отрасъла ŋопких = 0,4.
Топлинният еквивалент на шихтата представлява сума от топлогенерационната и топлообменната съставящи и се изчислява по формулата:
=(119,4 S- 12,4 Cu) ŋТких+ {2,9 S(-) + 1,2 S(-)}10-2(1- ŋТких)
(2-3)
За сравняване на потенциалните енергийни възможности на суровинните материали и горивата, както и за оценяване на тяхната взаимозаменяемост в условията на конкретен технологичен процес, обикновено се използва понятието горивен еквивалент на шихтата, който показва какво количество гориво (преизчислено в условно) заменя един тон шихта. Тази величина може да се получи чрез разделяне на топлогенерационната и на топлпобменната съставяща на топлинния еквивалент на шихтата с техните асналози, характеризиращи свойствата на горивото в условията на конкретния технологичен агрегат. В съответствие с определението на горивния еквивалент стойностите му могат да се изчисляват по следната формула в (kg y. г.):

(2-4)

Когато сулфидните материали заменят горивото, използвано в отражателните пещи (2.4) приема вида:

ŋТких + 2,9S.(1,33-ŋТких)10-2 + (0,5- ŋТких )} (2-5)
Топлинният и горивният еквивалент на шихтовите материали съществено зависят от схемата на технологичния процес и от параметрите на конкретния (или група агрегати), използвани за неговото осъществяване. Това твърдение се илюстрира добре от данните в таблица (3).
Ще разгледаме влиянието на основните параметри на технологичния процес върху енергийните характеристики на шихтовите материали в условията на медодобивното производство и ще ги сравним с аналогичните характеристики и традиционните видове горива.
1. Средна температура в зоната на технологичния процес. Изменението на тази температура оказва изцяло противоположно влияние върху стойностите на топлинните еквиваленти на шихтата и на горивото. С повишаване на средната температура на зоната на технологичния пропорционално се увеличава стойността на топлинния еквивалент на шихтата. Това се обяснява с факта, че продуктите на окисляване на сулфидите представляват същевременно продукти на топенето и топлинната енергия, изразходвана за нагряването им до дадена температура, е полезно изразходвана енергия. Както е известно, в горивните пещи повишаването на температура на нагрявания материал предизвиква повишаване на загубите на топлина с изходящите газове и води до намаляване на стойността на топлинния еквивалент на горивото.
Таблица 3
Основни характеристики на шихтовите материали, използвани като технологично гориво при производството на мед (в шихтата се съдържа 19% Cu и 35%S)
Параметри на технологичния процес
Характеристика на шихтовите материали
, оС
Окисляващ поток
, оС
ŋТких
, kJ/kg
, kJ/kg
20
въздух
20
0,0
0,5
1,0
3725
3835
3944
245
255
263
1250
въздух
20
0,0
0,5
1,0
2508
3226
3914
107
168
229Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Топлогенерация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.