Транспортен риск


Категория на документа: Други


КОЛЕЖ ПО ИКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

ИЗГОТВИЛ:Франческа данаилова Лунгулова
Фак. №:099107
Спец.:СУ
Тук не става въпрос за риска на транспортните фирми, а за риска на фирмите, които използват транспортните услуги. Този риск е свързан преди всичко с качеството на траспортната дейност и срочното изпълнение на траспортните операции. Рискът за фирмеата, която използва траспортните услуги на специализираната траспортна огранизация може да се сведе до следното:
- Нелоялно изпълнение на траспортните операции, което може да доведе до увреждане на качеството на превозните стоки. Това безспорно ще предизвика изменения в качествоно на някои стоки, което пък ще породи щети на фирмата-производител. Тези щети, могат да се компенсират с евентуално заплащане от страна на траспортната фирма, което обаче най - често е свързано с тежки съдебни процедури и особено, с недоказани щети и загуби поради бюрократичнаа съдебна система и неоправдана продължителност ба съдебните процедури.
- Предизвикване на увреждание на превозните стоки в резултат на недобри транспортни манипулации - прехвърляни; на стоки от едно превозно средство на друго, неизравни съоражения, слаба квалификация на траспортния персонал и др. Евентуалните щети по вина на траспортната фирма, следва да бъдат понесени от нея. Това следва да бъде заложено в договорните условия между двете страни
- Увреждания породени от неизправни транспортни средства . Това е друг вид риск, който безспорно трябва да бъде покрит от транспортната прганизация. Доказването обаче е също твърде трудно и най - често се стига до съдебни процедури.
- Щети, нанесени поради забавяне на траспортната услуга . Тук може да има три положения: забавяне на натоварването на стоката, забавяне при нейното транспортиране, забавяне при разтоварването. За изясняване на виновността, която може да се дължи както на товарача, така и на превозвача, или пък на персонала по разтоварването, трябва да се съставят съответните протоколи. На тази основа ще се изясни кои следва да покрие рисковите загуби. Възможни са и оратно случаи намаляване на времето на товарене,превоз и разтоварване. В повечетоо случаи това са печеливши операции с благоприятен риск.
- Най - сетне възможни са и умишлени действия от стран ана транспортните фирми, имащи характер на престъпления с цел извличане на облаги за конкуриращите фирми. Това, макар и рядко срещани случаи , е най - тревожният риск, с най - тежки последици и продължителни съдебни прицедури.
За избягване на транспортния риск, се препоръчват основно две неща: взаимоотношенията с транспортната фирма да се изграждат на договорна основа, от една страна. А от друга - транспортна застраховка на стоката, ако това е възможно.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транспортен риск 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.