Транспортиране и съхранение на природен газ


Категория на документа: Други


19. Транспортиране и съхр пр газ.

Природния газ се добива, транспртр, съхранв, използва в газообразно с-ние! Схема на газо-транспртна система.
*Елементи на газа-трансп с-ма: ДГРС-добивна газоразпределителна станция - газа се пречиства със сепаратори, а във маслени прахоуласители се пречиства още по-финно, изсушава се и се одорезира. -Пречистването: 1) от механични примеси 2) от вредни примеси(баласт), отстраняване на HCN, HS със сухи и течни сорбенти -Изсушаване: -заради опасността от замръзване на влагата 1) Охлаждане под температ на оросяване което води до кондензиране на влагата и отделянето и 2)отделяне с течни сорбенти -Одоризиране -вкарване на хим. елемент придаващ мирис на пр газ при изтичане. Одоранти са C2H5SH; C3H7SH. Слага се такова количество, че при достигане на 1/5 от долнта граница на възпламеняване да се осеща остър мирис , което прави 16грама на 1000м3. ГКС- главна компресорна станция-повишава налягането, ако пластовото е недостатъчно МКС- междинна комп станц - през 150 км Имат: компресорен цех, ел. централа, (трансформат подстанция), оборотна водоснабд с-ма, маслено стопанство, устр за прахоотделяне, парокотелна инсталация, бутални компресори, центробежни нагнетатели както с електрич така и с газотурбинно задвижване. ЛЗА - линейна затваряща арматура - на не по-рядко от 25км със цел провеждане на аварийни и ремонтни работи. МГ - магистрален газопровод - изпълнява се най-малко от 2 клона, завършва с 1 или няколко разпреледелителни станции. Има отклонения от двете страни подаващи газ към междинни потребители задължително с ГРС. От стоманени заварени изолирани тръби. Защитават се от корозия. Диаметрите варират в широки граници: 1,4 до 2м.
СК-дондажен кладенец, С-сепаратор, ДГ- добивни газопроводи, К-колектори, ПГХ - подземно газово хранилище, МП/КП -междинен и краен потребител.
Хранилища за пр газ *ПГХ представляват обем в земята където се складира "излишното" за момента количество газ. Обикновено това са изчерпани нефтени находища. Служат за изравняване неравномерностите във сезоните. *Газ холдерни станции - система от резервоари с големи обеми. Служат за изравняване на по-малка неравномерност в потреблението (ден,часове) Магистралните тръбопроводи също може да е хранилище за газ.
Газо-разпределителни станции ГРС Предназначението им е включване към газопроводда на селища, промишл и селскостопански райони и обекти. В него се извършва: -допречистване на газа, одорира се допълнително, измерва се количеството, понижава се налягането. ГРС са крайни съоръжения на магистр тръбопровд и начални съоръжения на селищните мрежи. Те са Добивни ГРС; Мецдинни ГРС; Крайни ГРС. Те могат да бъдат с обслужващ персонал и автоматични (АГРС)
Принципни схеми. ГРС са изградени от: -входящи газопроводи, прахоулавяща с-ма, устр за редуциране на газа от 1 или 2 степени, с-ма за одориране, измервателни устройства, съдове за събиране на кондензат, изходящи газопроводи и др.
Схема с резервна степен за редуциране на газа. 1-спират у-во 2-предпз клапан 3- прахоуловител 4- редуц клапан 6- разходомер 78-редуц вентил 9-спират у-во

Схема без резервна степен за редуциране на газа

Проектиране на Магистр тръбопровод: 1.Избор на трасе -трасетата се избират с максимална праволинейност - в открита местност -спокоен релеф (без блата, свлачища, естеств или изкуствени препятствия, терени с полезни изкопаеми. При пресичане на препятствия се изпълняват на участъци с 2 или 3 клона (1 да се изключи при авария) под ЖПлинии и магистрали се изпълнява с обсадна тръба. Под реки и езера се полага под дъното - Дюкер (1,2,3 клона) и се затиска с тежести да не изплува.
2. Оразмеряване 1. оразмерява се максималното налягане непосредствено след Главната компресорна Станция (или пластовото налягане) ~~10 мРа 2. Пропусквателна способност q=(Qг/365*Kн) 106 m3/ден където Qг - годишна производителност, Кн- средно год коеф на натоварване 0,85 за газопров без подземн газови хранилища 0,75 за отклонения от магистрала. 3.Скорост на газовия поток. Wг=Q*T/ (2930*p*F) където Q- разход при норм условия м3/s; Т- норм температ; р- налягане на газа; F - сечение на тръбопровода.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транспортиране и съхранение на природен газ 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.