Транспортна инфраструктура в област Силистра


Категория на документа: Други


Транспортната инфраструктура на област Силистра
Автомобилен транспорт
Основният обслужващ транспортен коридор в общината е първокласния път I-7 по направления граница Румъния-Силистра-Дулово-Шумен-Ямбол-Елхово-граница Турция ГКПП Лесово-Хамзъбейли. Други връзки на областта от националната пътна инфраструктура са път II-21 Русе-Тутракан-Силистра и път II-71 Силистра-Добрич.
Периферното разположение на областта донякъде предопределя известно изоставане в развитието на транспортната инфраструктура. На територията на областта няма автомагистрали единствения първокласен път е 11% от общата пътна мрежа, всичко това предопределя и вида и качеството на предоставените транспортни услуги, както на областно, така и на общинско ниво.

Железопътен транспорт
Обслужването от железопътният транспорт се осъществява от линията Самуил-Силистра, която се явява отклонение от IX главна линия Русе-Варна с дължина 67 км. Линията не е електрифицирана и удвоена, което до голяма степен пречи на нейната пропускателна възможност и увеличава разходите за предоставената услуга.

Воден транспорт
Водния транспорт на територията на областта е представен от пристанищните комплекси в Тутракан и Силистра, които осигуряват връзките на сухоземната транспортна инфраструктура от областта с река Дунав и Общоевропейски транспортен коридор №7. Пристанищния комплекс в Силистра е оборудван с специализирани съоръжения и транспортна техника за обслужване на кораби и вагони с насипни палетизирани и контейнерни товари. Пристанището в Силистра е единственото в българския участък на река Дунав, което е в състояние да отработва бункерови речни, речно-морски и морски кораби с товароподемност 5 000 тона. Пристанището в Тутракан е малко разполага с едно корабно място и е с локално значение за района.
В района няма действащ въздушен транспорт, най-близкото международно летище отстои на над 140 км от областният център, което изолира населението от този вит транспорт и оскъпява неговите услуги.
Във фиг. №10 са показани главните транспортни артерии преминаващи, през област Силистра.
Фиг. 10

Транспортната инфраструктура в община Силистра
Транспортните връзки в общината се осъществяват от шосеен и железопътен транспорт, така също и от речното пристанище в града. Основните пътища в общината са второкласния път II-21 Русе-Тутракан-Силистра и път II-71 Силистра-Добрич. Основната част от превозите се осъществява от частни фирми. Всички елементи на пътната мрежа не отговарят на европейските стандарти за сигурност и комфорт на пътуване, което е пречка за развитието на транспортните услуги предоставени за ползване от обществото.
Железопътния транспорт е представен от разклонението на IX линия Русе-Варна с разклонението от Самуил до Силистра линията не е електрифицирана и удвоена, което пречи на пропускателната и възможност, а от там и за времето за пътуване на пътници и превоз на товари.
Водния транспорт се осъществява посредством пристанищния комплекс в град Силистра, който е единствения в българския участък на реката, които е в състояние да обслужва речно-морски кораби до 5 000 тона водоизместимост. От тук се осъществяват и превоза на карго товари вода-суша от страните от Западна Европа за пристанището във Варна, по второкласен път II-71 Силистра-Добрич-Варна. В пристанищният комплекс работи и фериботна връзка между Силистра-Кълараш, обслужваща транзитните превози.
Въздушния транспорт в общината е представен от летище Силистра, но то е от групата на малките и предимно се използва от селскостопанската авиация и има местно и локално значение. Летателната писта е в състояние да обслужва малки и средни самолети в това число и товарни АН-12 ИЛ-24 и др. Летището е собственост на Министерството на отбраната и не е предвидено за пътнически превози.

Транспортната инфраструктура в община Алфатар
Основния транспорт в общината е шосейният. През територията на община Алфатар преминават път І-7 Силистра-Шумен; път ІІ-207 Силистра-Добрич; път ІІІ-1151 Алфатар-Войново-Кайнарджа. На територията на общината има добре изградена пътна мрежа. Стратегическото положение на общината произтича от това, че през нейната територия преминават транспортните връзки между областния център Силистра и морско пристанище Варна, градовете Дулово, Шумен, Тервел, Добрич, което е предпоставка за развитието както на транспортни така и на социално-икономически услуги и дейности. Основната част от пътната мрежа в общината е с местно и локално значение.
В общинския център функционира и железопътна гара, която осъществява връзката и обслужването на общината с основната железопътна мрежа в страната и района, тя е част от IX линия Русе-Варна.

Транспортната инфраструктура в община Главница
Основния транспорт в общината е шосейният. През територията на общината преминава път II-21 Русе-Тутракан-Силистра. В общината няма първокласни пътища от републиканската пътна мрежа и железопътен транспорт. Основните пътища са с местно и локално значение, второкласни с дължина 16,5 км, третокласни и четвъртокласни пътища-105 км. Общото състояние на транспортната инфраструктура е задоволително. Основната настилка е асфалтобетонна. Транспортното обслужване в общината предимно се извършва от частни дружества.
Водният и въздушният транспорт в общината не са представени.

Транспортната инфраструктура в община Дулово
Община Дулово има относително добре развита пътна мрежа, предимно от междуселищни пътища, които са в лошо състояние. Общата дължина на пътищата е 236 км., от тях IV-то класни пътища - 78,9 км и I, II и III-то класни пътища - 126,6 км.
Първокласното шосе Силистра-Дулово посока, към Шумен осигурява транспортния достъп на общината със Североизточния район на страната и с връзката Шумен-Варна и пристанищният и летищен комплекс в града. Транспортното обслужване на населението в общината се осъществява от частни превозвачи.
През административния център минава и железопътната линия Силистра-Самуил, която е част от IX главна линия Русе-Варна, предоставяща алтернативна транспортна връзка на общината с по-големите населени места в областта.

Транспортната инфраструктура в община Кайнарджа
Основната транспортна единица в общината е шосейният автомобилен транспорт. През територията на община Кайнарджа преминава второкласен път Е-21 Силистра-Добрич-Варна с обща дължина 27,2 км и третокласен път ІІІ-1151 Алфатар-Войново-Кайнарджа-Краново с обща дължина 36,8 км. Общото състояние на съществуващата четвъртокласна пътна мрежа е незадоволително. Категорията на изградената пътна мрежа в общината е ниска. Липсват пътища от първокласната мрежа. Общата дължина на пътната инфраструктура от втори трети и четвърти клас е 122 км. Състоянието на пътищата в общината е в незавидно състояние, основната настилка е асфалтобетонна, твърде амортизирана. Общината няма собствен транспорт основните линии се подържат от частни превозвачи.
Въздушния и речния транспорт в общината не са представени. Най-близките летища отстоят на над 100 км, речни пристанища, най-близкото Силистра на 30 км, което е пречка пред развитието на транспортните услуги в общината.

Транспортната инфраструктура в община Ситово
Основния транспорт в общината е шосейният. През територията на община Ситово преминава ІІ-ро класен път 21 Силистра-Русе, изградени са и между общинските транспортни схеми Ситово-Дулово-Алфатар. Общото състояние на съществуващата пътна мрежа е незадоволително. Липсват пътища първи клас, второкласни пътища - 9,5 км, третокласни - 26 км и бивши четвъртокласни - 49 км, което отрежда на общината незавидно положение в цялостната транспортна структура, както на местно общинско и областно ниво, така и на национално. Общината не разполага със собствен транспорт, основните линии до населените места се обслужват от частни фирми.
Всички елементи на пътната мрежа-габарити, настилки, отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировки, сигнализации и други не отговарят на европейските стандарти за сигурност и комфорт на пътуване.
Речния транспорт е представен от пристанището в село Попина, което е част от Русенския пристанищен комплекс, пристанището е закрито, през 2000 г. и не осъществява дейност. Това отрежда на общината незавидно състояние в общата транспортна схема, както на местно така и на национално ниво.

Транспортната инфраструктура в община Тутракан
На територията на община Тутракан липсват изградени първокласни пътища основната пътна мрежа е представена от второкласни и третокласни пътища в това число и бивши четвъртокласни. Общо дължината на пътната мрежа е 126 км. от които второкласни - 42 км, третокласни - 24 км и четвърти клас - 60 км. Основната транспортна връзка е път II-21 Русе-Силистра както и II-49 Тутракан-Кубрат-Разград.
Общото състояние на пътната инфраструктура е задоволително, но общата пътна категоризация е ниска. Транспортните връзки се осъществяват от частни превозвачи. Всички елементи на пътната мрежа-габарити, настилки, отводнителни и укрепителни съоръжения, маркировки, сигнализации и други не отговарят на европейските стандарти за сигурност и комфорт на пътуване.
Железопътния транспорт не е представен в общината, най-близките гари са в Русе и Силистра, което е минус за общината и населението, при използването на този вид транспорт.
Водния транспорт е представен от пристанищния комплекс в града, който е с местно и локално значение за транспортната осигуреност на общината.
На територията на общината няма изградено летище. Най-близкото летище се намира в Щръклево област Русе последното не функционира и като алтернатива се явява, международното в град Варна.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транспортна инфраструктура в област Силистра 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.