Транспортна политика на европейската общност


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО
ФАКУЛТЕТ "МЕЖДУНАРОДНА ИКОНОМИКА И ПОЛИТИКА"

РЕФЕРАТ ПО ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИКА:

ТРАНСПОРТНА ПОЛИТИКА НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

АВТОР:
АННА ШАЛАШНАЯ
Ф.Н. 1043418
Гр.: 1231
РЪКОВОДИТЕЛ:
ГЛ. АС. С. КРЪСТЕВ

СОФИЯ, 2012г.

Транспортът е отрасъл с важно значение за икономически растеж, конкурентноспособността и заетостта в Европейския Съюз. Общият обем на транспортните услуги в Общността възлиза на около 4% от БВП. А заедно с частния транспорт достига 7% от БВП и превишава по този показател селското стопанство или стоманодобива. Търсенето на транспортни услуги в Общността непрекъснато нараства, като в края на 90-те години железопътният транспорт за пръв път от десетилетия показва тенденция към растеж. По данни на Комисията на ЕС през 2020 г. пътническият транспорт ще нарастне с около 20% спрямо равнището си в началото на новото столетие, а транспортът на стоки- над 30%. Договорът на ЕС добавя нов раздел "Трансевропейски мрежи", според който Общността допринася за създаването и развитието на инфраструктурни мрежи както в областта на транспорта, така и на енергетиката и телекомуникациите. Целта е да се даде възможност на гражданите на Съюза, на участниците в икономиката, на регионалните и местните общности да се възползват от създаването на територия без граници. До 1985 г. Общата Транспортна Политика не постига значителен напредък. Причините се крият главно в съществените различия между държавите членки по отношение на регулирането на транспортните пазари- наличие на държавни монополи, несъвместими технически правила, различни изисквания за достъп до професията, корпоративни интереси и др.

През 1985 г. Европейчката комисия приема "Бяла книга" за бъдещото развитие на ОТП. Транспортното законодателство на Общността постепенно се развива: през 1989 г. се регламентира морският транспорт, през 1987 г., 1990 г. и 1992 г.- въздушният транспорт. През 1992 г. Комисияти публикува нова "Бяла книга" за бъдещото развитие на ОТП, която констатира основните проблеми на транспорта в Общността: нарастващо насищане на транспортните мрежи, небалансирано разпределение на трафика между различните видове транспорт, регионални проблеми, ниски разходи за инвестиции в сектора, замъряване на околната среда, опасни пътища и социални проблеми. За решаването на тези проблеми "Бялата книга" предвижда цялостен (глобален) подход, като се отчитат икономическите, социалните аспекти и проблемите на опазването на околната среда. "Бялата книга" поставя задачата да се въвдеде интегриран подход към развитието на различните видове транспорт. За тази цел трябва да се осигури взаимна връзка между различните видове транспорт, оптимална мобилност и по-равномерно разпределение на трафика. В "Бялата книга" са очертани седем основни цели:
1) Създаване на трансевропейски мрежи, които ще улеснят размяната на стоки и услуги на територията на Общността;
2) Интегриране на транспортните системи, което ще създаде възможност за пренасочване на транспортния поток към по-малко използвани или по-слабо замърсяващи околната среда видове;
3) Защита на околната среда;
4) Безопасност чрез хармонизиране на стандартите;
5) Социална защита;
6) Укрепване на вътрешния пазар чрез либерализация и хармонизация;
7) Засилване на външното измерение на вътрешния пазар, което означава подмяна на транспортните споразумения между страните членки и граничещите страни нечленки със споразумения, които отразяват европейското законодателство.

В общият план всичките насоки се отнасят към планирането на различните видове транспорт, системите за уравление и контрол на трафика и са основа за определяне на проекти от общ интерес. Тяхното финансиране се подпомага от структурните фондове на ЕС, Фонда на сближаване, а ЕИБ предоставя значителни заеми. Във връзка с това са били подписани: многостранно споразумение за вътрешен воден транспорт с Чехия, Полша и Словакия; многостранно споразумение за въздушен превоз със страни кандидатки, споразумения за международен автобусен превоз.

Положителното развитие на инициативите в областта на транспорта са стимул за Комисията за разработване през 1995 г. на работна програма за периода 1995-2000 г. Тази програма определя три основни области за действие в областта на транспорта:
* Подобряване на качеството чрез разработването на интегрирани транспортни системи въз основа на прогресивни технологии, които спомагат за опазване на околната среда и повишават безопасността;
* Подобряване на функционирането на вътрешния пазар с цел насърчаване на ефективността, избора и лесния достъп до транспортни услуги при запазване на социалните стандарти;
* Разширяване на социалното измерение чрез подобряване на качеството на транспортните връзки между ЕО и трети страни и насърчаване на достъпа на предприятията от Общността до транспортните пазари в други части на света.

През 1997 г. се разработва инициатива за евроопейско партньорство в областта на транспортните инфраструкткрни мрежи. Тя цели да свържи инфраструктурата на ЕС и на съседните страни.

Съвременното развитие на вътрешния транспортен пазар се основава на двустранен подход: либерализиране и хармонизиране. Либерализацията, или отварянето на националните пазари за чуждестранни фирми, означава,че транспортните услуги в рамките дори на отделна страна могат да се предлагат от фирми с различна националност. Хармонизацията цели да се уеднакват стандартите, техническите характеристики, сигналната система и изискванията по отношение на безопасността и опазването на околната среда.

В началото на новото столетие основните приоритети на ОТП са следните:
> По-нататъшно изграждане на вътрешния пазар в областта на транспорта.
> Преодоляването на противоречието между разширяването на транспортните услуги и опазването на околната среда.
> Развитие на основните европейски мрежи, като се отдава приоритет на финансирането на критичните места, свързване на основните трансевропейски мрежи с мрежите, които се развиват в страните кандидатки.
> Търсенето на нов подход при рпзпределението на разходите за строителство и експлоатация на основната инфраструктура.
> Подобряванае на безопасността. В тази област се предвижда създаване на европейска агенция за въздушна безопасност. Особено внимание ще се отдели и на обучението на персонала.
> Успешна подготовка за присъединяване. Страните кандидатки ще се подпомагат в усвояването на европейското право в областта на транспорта, като се акцентира върху проблемите на безопасността, развитието на инфраструктурата и социалните проблеми в транспорта.
> Развитие на транспортното сътрудничество със средиземоморските страни за изграждане на транспортни мрежи и хармонична система на трансатлантически въздушни връзки.

Присъединяването на страните кандидатки предполага изпълнението на програмите за сближаване, възприемане и прилагане на европейското законодателство в областта на транспорта. Трудностите произтичат от обстоятелството, че нормативната уредба в областта на транспорта е около 10% от общото европейско законодателство и непрекъснато се променя. При различните видове транспорт основните проблеми за страните кандидатки са следните:
* Автомобилен транспорт- приемане на законодателство за опазването на околната среда и за безопасността, прилагане на съвременни технологии, осигуряване на достъп до този вид транспорт, социално законодателство, фискални проблеми;
* Вътрешен речен транспорт- осигуряване на капацитет:
* Железопътен транспорт- интегриране на мрежите и подобряване на финансовото и организационното състояние на железопътния пазар;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Транспортна политика на европейската общност 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.