Тренираност на координация


Категория на документа: Други


ТРЕНИРАНОСТ НА КООРДИНАЦИЯ

Тренировките за координация целят усъвършенстване на взаимодействието на нерви и мускули по време на движение.

За координирането на основните движения, човек притежава вродени рефлекси. Детето бързо се научава да хваща предмети и да се държи - после се научава да пълзи (което на практика, изисква невероятно количество от координирани движения). Повечето от движе-нията се контролират от централната нервна система на детето, то не мисли за това как трябва да се направи движението - просто го прави. При заниманията със спорт се налага да се използват нови движения, които не са познати на централната нервна система.

Когато един играч трябва да се научи да улови топката по време на движение, да направи дрибъл, отново да хване топката, да направи 3 крачки и да стреля - всички тези нови движения трябва да бъдат научени и координирани, което е изключително трудно за начи-наещия. Не е правилно да искаме от един начинаещ да прави всичко това едновременно. Упражнението трябва да се раздели на части (ловене, дрибъл, 3-те крачки, стрелбата), и когато всички елементи са овладени, частите могат да бъдат сглобени и упражнението да се извършва цялостно.

Работата за координация с деца до 15 години трябва да бъде основна част в обучението (централната нервна система се развива на възраст между 8-15 години). Цялостното обу-чение в координация може да доведе до широка гама от моторни програми и усвояването на двигателни модели. Чрез упражнения да се изграждат и съхраняват в централната нерв-на система, двигателни навици, които после ще могат да се извършват, без излишен контрол.

Целта на координационното обучение е: автоматизирането и оптимизирането на редица движения, които в последствие да се изпълняват максимално бързо. Особено в спортове, с ясно определени модели на движение (лека атлетика, плуване, гимнастика, скокове с батут и др.). В колективните спортове с топка, това също е важно, макар да има по-раз-лично значение. Съгласуването на движенията включва баланс, чувство за ритъм, способ-ност за реакция, пространствена ориентация, връзката очи-ръце и очи-крака, регулиране на мускулното напрежението на групите мускули, които участват в движението. Всичко това трябва да получи спойка в обучението на координация.

Обучение на координация

Когато координацията е добра, може да се използват, някои естествени човешки реф-лекси. Например може да се използва рефлекса за самозащита. Първата реакция на човек, при хвърлен предмет срещу него е, да свали или вдигне ръце, за да защити лицето или тялото си. Нападателят може да замахне (фалщиво) срещу защитник , и когато той свали ръце - да стреля във вратата.
Обучението може да се разделено на фази:
Ориентация
Информираността на състезатела, за това което се случва на терена (възможностите на противника, развитието на играта, знанията за правилата).
Обща координация

Основните движения в играта. Може да се позволи на играчите да изпълнят движението по грешен начин, и след това по правилния начин, за да видят и усетят разликата. В зави-симост от сложността на движението, се използва: метода на цялостното изпълнение, или метода на частичното изпълнение (изпълняват се отделни елементи от движението).
Специфична координация

Това е координация на някои конкретни, строго специфични движения, характерни за определен спорт.
Автоматизация

Автоматизацията се постига, чрез повторения на движенията отново и отново, докато не станат естествени за играчите. Много е важно, грешките да се коригират и изчистят, преди движението да се автоматизира. Упражненият трябва да се правят с оптимална скорост, в съответствие с изискванията в игрова ситуация.
Стабилизиране и адаптация

Тук се внасят малки корекции на вече автоматизирани движения, като увеличаване на силата, бързината и техниката на движението.
Психично обучение на координацията

Част от централната нервна система е подчинена на"асоциативен център". Този център се активизира, непосредствено преди изпълнението на добре познато комбинирано дви-жение. Ако играчът реши да направи поредица от движения, в съзнанието му, непосред-ствено преди изпълнението се появява "картина" на движението. След това движенията се извършват в съответствие с тази "картина". Не е задължително, обаче движението да е познато и автоматизирано. Възможно е да си представим модел на движение и да активи-раме "асоциативния център" с тази представа. Това се нарича психично обучение на координация.

Новите неща са трудни и трябва да бъдат усвоявани в началото на по-ниска скорост. С това се изгражда правилната и точна "картина" в "асоциациативния център" - с увеличава-не на бързината на изпълнение, "картината" ще бъде доразработена. Сетивата, които из-граждат"картината, отговарят и за правилното изпълнение. ако играчът добави нови детайли, към вече изградената "картина", същите сетива ще определят, дали новите елементи се вписват и не развалят общата, първоизградена "картина.

Промяна(надграждане) в обучението

Когато определени движения са добре усвоени, това ще е от полза за преминаването към изучаване на нови движения и умения. Това преминаване може да стане по два съвсем различни начина:
Положителен преход

Това става по начин, лесен за усвояване, като разликата между научените и новите движения е минимална.
Негативен преход

Новите неща се усвояват по-бавно, понеже разликата от старите и нови движения е значителна.
Без преход

Ако новите неща са твърде различни от научените(в някои случаи, дори противоположни), няма преход.

Схемата показва, че при високо ниво на автоматизация положителен преход ще се използва само с упражнения много близки и сходни, но при ниска степен на автома-тизация, ще се ползва негативния преход. Общо казано, колкото по-висока е степента на автоматизация, толкова по-голямо сходство на движенията е необходимо за да се използва положителния преход. Ако движенията са малко по-различни, ще се използва негативния преход. Ако разликата е значителна и има риск да се объркат, вече автомати-зирани движения, ще се заучават без преход.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тренираност на координация 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.