Тригери на Шмит


Категория на документа: Други


единият по веригата RС2 - RТСЕ2 - RЕ, (13)
а другият е през RС1 - RC - RТВЕ2 - RЕ. (14)

Увеличаването на тока през Т1 довежда до намаляване на тока в базата на Т2, който протича през емитерния резистор RЕ. Следователно падът на напрежението на този резистор намалява и това води до още по-голямото отпушване на Т1. С други думи, всяко увеличаване на тока през Т1 довежда до неговото ново увеличаване, по-голямо от предишното. За ускоряване на лавинообразния процес може да се постави кондензатор С, който е показан с прекъсната линия.
Както се вижда, в тригера на Шмит действат две обратни връзки - отрицателна (резисторът RЕ е в емитера на Т1) и положителна (от базата на Т1 през Т2 до емитера на Т1. За правилната работа на показания тригер е необходимо положителната обратна връзка да е по-силна. За целта Т1 трябва да работи с по-малък ток и се избира

RC1 > RC2 . (15)

Входното съпротивление на тригера зависи от RE и от параметрите и режима на работа на транзистора Т1. Ето защо източникът на входния сигнал UВХ трябва да има изходно съпротивление значително по-ниско от RE. В противен случай праговете на задействане на тригера могат да се променят и дори той може да загуби работоспособността си.

фиг.20

На фиг.20 е показана предавателната характеристика на предаване на тригера. Тъй като тя има два клона, със стрелки е означено кой клон е валиден при нарастване и кой при спадане на входното напрежение UВХ.

Величините ε1 и ε2 се наричат прагове на задействане. Виждаме, че праговете на задействане не съвпадат. Това явление се нарича хистерезис, като неговата широчина е

Н = ε1 + ε2 (16)
Тригерът на Шмит не притежава памет, той се използва за:
* формиране на правоъгълни импулси от напрежения с произволна форма;
* формиране на импулси със стръмни фронтове от импулси с полегати фронтове;
* отстраняване на амплитудни смущени, амплитуден ограничител.

В много устройства (амплитудни детектори, дискриминатори, релаксационни генератори) са необходими прагови схеми, които:
а) да превключват с максимално възможната скорост електронните им компоненти, т.е. да имат силна положителна обратна - връзка (ПОВ), действаща независимо от входа и изхода;
б) да имат два твърде близки прага, стабилни във времето;
в) да превключват без опасност от паразитни колебания.
Тези изисквания се удовлетворяват най-добре от несиметричните тригерни структури (тригери на Шмит). Особено удобна е реализацията им с операционни усилватели (ОУ), както поради диференциалния вход, така и поради голямото разнообразие от схеми, разработени с тях.

Подходящи обекти за приложение са:
* аналогови компаратори;
* входни буфери за големя интегрални схеми (ГИС);
* аналого-цифрови преобразуватели, особено от паралелен тип (flash)
* невронни схеми с рефректерност (времева нечувствителност).

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тригери на Шмит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.