Тригери на Шмит


Категория на документа: Други


Стабилизирането на постоянен ток може да се осъществи чрез баретор. Бареторът е стъклен балон, пълен с водород, в който е поставена стоманена или волфрамова жичка.Нейното съпр. зависи силно от температурата й.Всеки баретор се характеризира с ном. си ток , който може да стабилизира (Iб) и с областта на баретиране от Uб min до Uб mах,в която този ток се запазва почти постоянен.

Принципната схема на стабилизатор на ток с баретор е показана на фиг. 7.

Фиг. 7 Стабилизатор на ток за баретор

Товарното съпротивление и бареторът трябва да са включени последователно.Напрежението , което определя работната точка на баретора се изчислява по формулата

(18)

Шунтираното съпротивление е показано на фиг. 7 с прекъсната линия и е равно на:

(19)

Коефицентът на стабилизация в този случай е

(20)

Компенсационни стабилизатори за постоянен ток

Принципът на построяване на транзисторен компенсационен стабилизатор на ток е същият както при компенсационните стабилизатори на напрежение. Токът, подлежащ на стабилизация, протича през един еталонен резистор.Стабилизаторът на ток може да се разгледа като стабилизатор на напрежение, натоварен с еталонно съпротивление. Товарното съпр. може да се включи последователно във веригата на различни места, означени на фиг. 8 с 1,2 и 3.Включването на товара в точка 1 осигурява по- голяма стабилност на тока.Включването на товари в точки 2 и 3 е равностойно, разликата е само в полярността на извода на захранващия източник, който в свързан към товара.

фиг. 8 Блокова схема на стабилизатор на ток от последователен тип.СУ - схема за управление

Токови огледала

Токовото огледало е схема, еквивалентна на зависим (управляем) източник на ток, пропорционален на тока на друг източник на постоянен ток. То се използва, за да се поляризират транзисторите и (или) диодите в определен клон на аналогова интегрална схема. Tоковите огледала с два транзистора, с два резистора и с един резистор, могат да бъдат реализирани с PNP транзистори и с полеви транзистори.

Токови огледала с полеви транзистори.
За контролиране на постояннотоковия режим на полевите транзистори в интегралните схеми широко се използват източници на ток, като токови огледала. На фиг.9а е показана класическа схема с два транзистора. Транзисторът Т1 осигурява тока ID1 през товара.Опорният ток е IR=ID2 се определя от UDD, R и транзистора Т2, които при UDS2= UGS2 е нелинейно съпротивление- фиг.9б. Тьй като UGS1= UGS2 при еднакви технологични параметри на транзистори Т1, Т2 в интегралните схеми следва ID1= ID2= IR.

фиг. 9
За подобряване стабилността на опорния ток IR на фиг.10 е показано токово огледало с PMOS резистор, така се постигат високи параметри на токовото огледало при използване на страндартна МOS технология.

фиг.10

На фиг.11 е показана схема на токово огледало по схема Уилсьн с МОS транзистори. Изхождайки от малосигналните параметри на транзисторите за изходно съпрoтивление на токовото огледало се получава

(21)

фиг. 11

kъдето gm е стръмността на транзисторите за работната точка rps изходното съпротивление на транзисторите - стотици kΩ.
Изхоното съпр. R0 се получава над 10 kΩ.
Пoдобрена схема на токово огледало по схема Уилсьн е дадена на фиг.11б За целта симетрично на транзистора Т2 в другия клон е включен транзисторът Т4 изходното съпр от същия порядък, както при схемата на фиг.11а.
При ОУ с полеви транзистори най - често захранването е симетрично. За получаване на допълнителни напрежения, необходими за работата на транзисторите в интегралните схеми и различаващи се от захранващите се UDD се използват различни схемни решения.
На фиг.12а е показана схемата на делител на напреж. с NMOS транзистори. Избира се USS= 0 и UGS= UDS ,при което за всички транзистори UDS > UGS - UT и работната им точка се намира в активната зона на изходните статични характеристики на транзисторите. На фиг.12б е дадена схемата на CMOS нeзависим източник на напрежение.От входната ветига се определя токът (22)

а

фиг. 12Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тригери на Шмит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.