Тригери на Шмит


Категория на документа: Други


фиг.5 фиг.6

С нея се създава хистерезис на предавателната характеристика (фиг.6). При увеличаване на входното напрежение, компараторът се превключва при достигане на едно прагово напрежение Uпр1, а при намаляване - при друго прагово напрежение Uпр2. Тези две напрежения са с различна стойност поради което се създава зона, която е невъзприемчива към паразитните шумове.
Праговите напрежения Uпр1 и Uпр2 се определят от стойността на захранващите напрежения и съпротивленията на резисторите R1 и R2. Първият праг се определя от израза

Uпр1= , (4)
а вторият праг от израза

Uпр2= (5)
Когато двете захранващи напрежения по абсолютна стойност са равни, предавателната характеристика е симетрична, а хистерезисът се определя от израза

(6)

Несиметрична предавателна характеристика може да се получи чрез:
- използване на различни по стойност захранващи напрежения, което не винаги е целесъобразно поради изменение на устойчивостта на схемата,
- подаване на допълнително опорно напрежение на резистора R1 (фиг.7).

фиг.7 фиг.8

В този случай за праговите напрежения се получава

(7)

- свързване на допълнителен резистор, с който се променят праговите напрежения Uпр1 и Uпр2. Като пример е показана схема на компаратор с едно захранващо напрежение (фиг 8).

фиг.9

На фиг.9 е показана схема на неинвертиращ компаратор. В тази схема входният сигнал се подава на неинвертиращия вход. Компараторът сработва всеки път когато потенциалите на двата входа на компаратора се изравнят т.е когато потенциалът в т. А стане равен на нула. В този случай i1=i2,
поради което

(8)

Първият праг Uпр1 се определя при Uизх=+Е, т.е.
Uпр1 (9)

Вторият праг Uпр2 се определя при Uизх=-Е, т.е
Uпр2= (10)

Основни приложения на компараторите

Детектор на нулево ниво
Често пъти при обработката на аналоговите данни е необходимо да се получи сигнал, когато аналоговите сигнали преминават през ниво съответстващо на 0.

фиг.10

Фиг.10 работи като детектор на нулево ниво. Чрез тази схема входният сигнал се преобразува в последователност от правоъгълни импулси, която след това може да се преобразува в цифров код. Действието на схемата е показано с времеимпулсната диаграма на фиг.11.

фиг. 11

Детектор на ниво
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Тригери на Шмит 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.