Трудови злополуки


Категория на документа: Други


Производствен травматизъм и професионални заболявания.
Фактори. Спрямо безопасността на труда се различават: 1-труд при нормални условия, ако всички параметри се намират в нормативно определените обхвати. 2-вреден труд- при системна работа в неблагоприятни уславия извън пределно допустимине граници на параметрите. 3-опасен труд-при работа, свързана с професионален риск, в токсична или във взривоопасна среда, 4-особено опасен труд-при отстраняване на промишлени аварии, природни бедствия, пожари и др.
Трудова злополука. Това е вредно въздействие върху човешкия организъм, настъпило по време на работа или във връзка с преките професионални функции на пострадалия.
Трудовите злополуки могат да доведат до временна, постоянна нетрудоспособност или смърт. Делят се на производствени травми и професионални заболявания. Производствена травма се получават при краткотрайно въздействие на опасен фактор. Травмите са механични, термични, химични, електрически и психически. Съвкупността от производствени травми за определен период от време се нарича производствен травматизъм. Производствени заболявания настъпват при продължително въздействие на вредни фактори върху човека. Това са хронични заболявания или отравяния. Трудовите злополуки могат да бъдат обикновени, авариини, тежки и смъртни.
Причини за възникване. Те могат да възникнат по организационни, технически и субективни причини. Организационните причини обхващат факторите и параметрите на неправилната организация на работния процес и работното място. Техническите причини обхващат факторите и параметрите на работната среда, техническата обезопасеност на конструкцията на машини и съоръжения, както и експлоатационното им състояние. Субективни са причините, дължащи се на човека-квалификация, инструктираност, трудова дисциплина, физическа и психическа устойчивост и др.
Отговорност. Длъжностните лица, работниците и служителите носят лична отговорност при неспазване или не изпълнение на нормативните документи по условията на труд. Съществуват дисциплинарна, административна, углавна, материална и гражданска отговорност. Всички трудови злополуки подлежат на задължително разследване. Ако има пострадал му се оказва първа медицинска помощ и при необходимост се изпраща в медицинско заведение. Информират се съответните ръководители и органи за да се вземат мерки за отстраняване на причините, довели до трудовата злополука.

Съдове и апарати под налягане
Това са херметично затворени обеми, които служат за провеждане на топлинни или химични п-си, за съхраняване и транспорт на газове и течности под налягане. Правилника за устройство, производство и експлоатация на съдове, работещи под налягане определя тяхната безопасност. Има няколко групи на съдове работещи под нал. над 0,07Мра: - тръбопроводи за газове и течности, те изискват повърхностна топлина и корозиоустойчива изолация, плътност на съединенията, мех якост и хидравлична плътност на заваръчните шевове; - Буталните и центробежни помпи за течности, безопасната им експлоатация изисква да работят под залят режим за да се предотврати появата на кавитация; -при парни и водогрейни котли се изисква контрол на горивната с-ма, на въздушно димния тракт, на подхранващата с-ма и особено на херметичния обем, в който се съхранява топлоносителят; - съдове за сгъстени, втечнени и разтворени газове било то бутилки, балони, цистерни, резервоари и др. се подлагат на контрол на всеки 5 год; - компресорите за сгъстен в-х , инертните и горими газове. Основните мерки за безопасност са свързани с предотвратяване на превишени налягания и температури и възможността за образуване на взривоопасна смес масло-въздух. Предприятията и фирмите, които поддържат съдове, работещи под налягане, осигуряват безопасното им обслужване и сигурна работа в съответствие с изискванията на нормативните актове. За обслужванито на тези съдове се допускат само пълнолетни лица, които са минали през медицински прегледи и производствено обучение, след което се полага изпит за проверка на знанията. Не се допуска обслужването на съдове, работещи под налягане от лица, които нямат знания за безопасна работа с тези съдове. При опасност от аварии съдовете, които работят под налягане, не се оставят без постоянно наблюдение. През цялото време на тяхната експлоатация трябва да се спазват изискванията на съответните нормативни актове. При констатиране на повишено налягане в съответните уредби трябва веднага да се вземат мерки за неговото нормализиране. Ако се установи неизправност, съоръжението се спира и се съобщава на съответния отговорник. За да се избегнат многократните аварии и да се осигури безопасна работа, съдовете които работят под налягане, задължително са снабдени със предпазни клапани, манометри и приспособления за поставяне на контролен или образцов манометър за извършване на проверки., възвратни клапани за съдовете, вентили и шибъри за изключване на съда от тръбопроводите, които довеждат и отвеждат работната среда. Всички тези устройства и съоръжения към съдовете под налягане, трябва да отговарят на изискванията на съответните стандартизационни документи. Често стават аварии поради неспазване на елементарните изисквания по безопасността на труда, когато съдовете било то бутилки или варели се пълнят не по предназначението им, въпреки ясното обозначение и маркиране на стените им. Забранено е пълненето на деформирани съдове, съдове с пукнатини, разядени от корозия или с други недостатъци, тъй като това може да доведе до големи аварии, и поради това е добре съдовете предварително да се оглеждат за нередности по тях.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Трудови злополуки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.