Творчеството на Емануил Манолов – присъствие в българското училище (история и съвременност)


Категория на документа: Други


Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Педагогически факултет
Катедра "Музика"

ДИПЛОМНА РАБОТА

на тема:

Творчеството на Емануил Манолов - присъствие в българското училище (история и съвременност)

Дипломант: Научен ръководител:
Боряна Бързева гл.ас. д-р Лазаринка Настева
Фак. №0706971005
Специалност: Педагогика на обучението по музика

Пловдив, 2013
СЪДЪРЖАНИЕ
УВОД стр.1

ГЛАВА 1. Историческият контекст на творческото дело на Емануил Манолов. Българската музикална култура от Освобождението до началото на ХХ век. стр.9

1.1. Формиране на българската музикална култура след Освобождението. стр.9
1.2. Начало на българското професионално музикално творчество.

стр.15
1.3. Творчеството на българските композитори от "първо поколение"-стр.22
1.3.1. Вокалното творчество /училищна, хорова, солова песен/ стр.23
1.3.2.Оркестрово-инструментално творчество стр.28
1.3.3.Оперно творчество стр.30

ГЛАВА 2. Емануил Манолов - общ преглед на живота и творчеството на композитора. Педагогическата дейност на композитора. Стр.33

ГЛАВА 3. Роля и място на творчеството на Емануил Манолов в учебното съдържание по музика в общообразователното училище стр.48
3.1. Детските и училищни песни на Емануил Манолов в историята на българското училище стр.48
3.2. Творчеството на Е. Манолов - присъствие в съвременното училище

стр.55
ИЗВОДИ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ стр.64
ЛИТЕРАТУРА стр.69
ПРИЛОЖЕНИЯ стр.73

УВОД

Емануил Манолов остава в историята на българската музикална култура като "композитор, родоначалник на българското музикално творчество" [1, с. 299]. Творчеството му се вписва в последните десетилетия на 19-ти и началото на ХХ в. - "в период на натрупване и осмисляне на новите модели на музикално мислене" [18, с. 71-72]. То заема важно място в музикалната ни история като начало на българското лично музикално творчество.

На музикално-творческото дело на Емануил Манолов са посветени отделни монографии (И. Камбуров, А. Баларева). В тях се разглежда жизнения и творческия път на композитора, извеждат се приносите му към българската музикална култура [1; 5]. В редицата трудовете по история на българската музика (от С. Петров, В. Кръстев, К. Карапетров, Л. Крачева и др) тези приноси се поставят в контекста на развитието на музикално-историческия процес, при характеризирането на делото и творчеството на основополагащите професионалната ни музика първи композитори - т. н "първо поколение" [14; 17; 18; 19; 20]. Принос към популяризирането на живота и творчеството му имат и редица други трудове - документални повести, разкази и др. [16; 34].

Изследователите на музикално-творческото дело на Е. Манолов подчертават, че произведенията на композитора са създадени в "духа на времето", в тясната връзка на с нуждите на музикалния живот в страната и широко развилата се по това време музикална самодейност. "Широката популярност" и "голямата народна любов към тях се дължат главно на това, че той отговаря вярно на назрелите художествени потребности на своето време и поднася на слушателите достъпни и понятни за тях музикални творби". [1, с. 300]

Емануил Манолов е предимно песенен композитор. Песента - хорова, детска, училищна - заема централно място в неговото творчество. С песенното си творчество той се вписва в две важни области от музикална ни култура. Едната е хоровото пеене. В българската музика хоровата песен има важна роля и значение. Тя е свързана с началото на българското композиторско творчество, с първите стъпки на формирането на българската композиторска школа. Голяма част от българските композитори творят в тази жанрова област и имат значителни постижения. Утвърждаването на хоровата песен в българската музика, както и вписването им със значителни постижения в европейската и световната култура е свързано с имената на Емануил Манолов, Добри Христов, Ангел Букурещлиев, Атанас Стоянов и др. Хоровата музика е свързана с формирането на българския национален музикален стил, с националната идентичност в българската музика. "В синхрон с духовния стремеж към създаване на българска идентичност, пише Л. Крачева - основно изискване на всеки хор е да има в репертоара си български песни. Това от своя страна стимулира композиторското творчество и в първите десетилетия след Освобождението жанрът на хоровата песен става основен за българските творци. В него са и някои от най-значителните им постижения" [18, с. 82]. Емануил Манолов създава хорови песни, които са сред най-популярните български хорови песни. Една от тях е "Каква мома видях мамо". Тази песен неслучайно е задължителна в раздела за смесени хорове на Първия събор на хоровете от крайдунавските градове в Силистра през 1910 г. Песента е в триделна форма, върху народни мотиви, с елементи на полифонизация на фактурата. Много динамична и концентрирана като изказ, тя притежава силно емоционално въздействие. С емоционално-изразителната природа на музиката се отличава и песента на Емануил Манолов "Татковина". Тя е от песните в "общ тон", които "разширяват границите на националното, съчетавайки елементите на европейското музикално мислене с актуален, най-често патриотичен текст" [18, с. 84]. "Татковина" пряко и силно въздейства върху публиката и изиграва изключително силна обществено значима роля с мощното си патриотично въздействие, което обуславя нейната популярност.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Творчеството на Емануил Манолов – присъствие в българското училище (история и съвременност) 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.