Търговия с кол и пут опции


Категория на документа: Други1. Въведение

Опциите са деривативни финансови инструменти. Като такива стойността и основните им характеристики са тясно свързани с тези на базовия актив, върху който са издадени. Дали обаче единствено деривативната същност на опциите ги прави особено атрактивни за професионалните инвеститори? Основното им предимство се съдържа в тяхната много-странност и гъвкавост. Те могат да бъдат широко използвани при значителен брой инвестиционни стратегии. В резултат от това всеки инвеститор, който разбира кога и как да използва опциите, при преследване на своите инвестиционни цели , може да придобие значителна преднина пре останалите конкуренти.

В резултат от съвременните информационни технологии днес всеки инвеститор може да получи достъп до електронните борси по света и да управлява в реално време инвестиционния си портфейл. Търговията с финансови инструменти и по-специално с опции изисква сериозни и задълбочени познания на значението и начина на функционирането им.

Дериватите съществуват от векове. Историци посочват, че за първи път те са били използвани още във Вавилон. Римляните и финикийците също сключвали подобни на опции договори за своите корабни товари. Дериватите като необходими финансови инструменти се налагат на всички видове пазари - на суровинните, валутните, на пазарите на облигации и акции, и са движеща сила в процеса на създаване на глобалния капиталов пазар.

След отпадането на Бретън-Уудската система през 1971 г. и прехода към свободно конвертируеми валутни курсове волатилитета на цените на много стоки и валути видимо се покачва. Цените на суровините също стават по-променливи, след като десетки години наред са били относително постоянни. Освобождаването на валутните курсове прави възможна появата на нов вид участници на тогава все още национално ориентираните финансови пазари - т. нар. арбитражисти, които се възползват от наличните курсови разлики между еднакви контракти на различни пазари. Мащабът на действие на тези участващи предимно на валутните пазари арбитражисти постоянно се разширява, което е една от предпоставките за глобализацията на финансовите пазари.

2. Търговия с Опции

Опцията е дериватен финансов инструмент, който дава правото, но не и задължението , на купувача да придобие или продаде базов актив (валута, индекси, акции, суровини и др), на определена предварително договорена цена (наречена цена на упражняване), в предварително определен бъдещ момент (падеж на опцията). За тази цел купувачът заплаща определена цена на продавача на опцията под формата на премия. Опциите са гъвкав финансов инструмент, който позволява на пазарните участници както да извличат спекулативна печалба, така и да го използват като средство за хеджиране и диверсификация. Дават възможност за изграждането на сложни търговски стратегии, комбинирайки опциите с позиции на спот или фючърсния пазар.

Опциите дават възможност на начинаещи търговци да печелят от повишаващ се или падащ пазар , купувайки съответно кол или пут опции с цел и ограничен предварително известен риск от загуба.

2.1 Отваряне и затваряне на позиция (Opening and closing transactions)

Първото нещо, което инвеститорът трябва да знае при подаване на поръчка за сделка с опции е дали отваря, или затваря позиция. Например, ако искате да заемете дълга позиция с кол опция, трябва да дадете поръчка "купува на кол опции с цел откриване на нова позиция". Тук нещата са много по-различни от търговията с акции, където е достатъчно просто да подадете поръчка за купуване или за продаване за съответно количество акции.

Причината, поради която пазарът на опции трябва да знае дали отваряте, или затваряте позиция, е дейността на клиринговите компании. Например, за да може да купите една кол опция с цел да отворите нова позиция, е необходимо отсрещната страна на сделката да продаде, за да затвори вече открита позиция от същата опция. В този случай няма нетна промяна (т.нар. открит интерес), тъй като едната страна открива, а другата закрива позицията си.

Клиринговите компании трябва да следят открития интерес, защото няма ограничения за броя на опционните контракти, които могат да бъдат търгувани по всяка отделна акция или индекс, каквото ограничение има при търговията на акции.

Като правило инвеститорът купува определено количество опции с цел да открие нова позиция и продава, за да я затвори. Но е възможно и обратното поведение - първо да бъдат продадени определени опции, при което се открива къса позиция, а покупката на същото количество опции служи за закриване на тази позиция.

Има една много често срещана грешка, която правят неопитните търговци при продаване на покрита кол опция: Понякога те смятат, че трябва да определят поръчката като някакъв вид купуване. Тази грешка обикновено се поражда от факта, че повечето финансови инструменти (акции, облигации, взаимни фондове и т. н.) стартират с купуване. Продавайки обаче кол опция, всъщност се отваря позиция. Така че първата сделка ще бъде "продаване на кол опция и отваряне на позиция". След това може да се "купи кол опция, за да се затвори позиция", ако целта е да се развали сделката.

Следващото нещо, което ще иска да знае брокерът, е дали се купува чрез пазарно нареждане, или се дава лимитирана поръчка.

2.2 Пазарна поръчка

Пазарната поръчка гарантира изпълнението на сделката, но не и цената.

Всъщност пазарното нареждане е единственият начин, който потвърждава факта, че участвате в сделката (единственото изключение е при къса продажба на акция, която трябва да се изпълни ъп-тик). Но за да направите това, трябва да сте склонни да приемете най-добрата налична цена, когато поръчката достигне най-ниското ниво.

Това, че сте дали поръчка при котировка на опцията 5 - 5.5 дол., не гарантира, че цена "продава" ще е 5.5 дол., както смятат повечето участници на пазара. Напълно възможно е акцията да се търгува в рамките на един динамичен пазар (т.е. котировките да не са точни заради забавянето на обработ-ката на поръчките) и да откриете, че тя е била изпълнена на цена около 7 дол.

В повечето случаи това е невъзможно, но обикновено с пазарното нареждане приемате да платите каквато и да е цена. Нямате право да искате парично обезщетение от брокера си, тъй като сте дали пазарно нареждане. То може да бъде изпълнено при по-висока цена с поръчка за купуване, а при по-ниска цена - с поръчка за продаване.

2.2.1 Лимитирана поръчка (Limit order)

С лимитираната поръчка казвате на брокера си, че сте склонен да купите или продадете, но само на определена цена, наречена лимитирана. Ако заявите "купувам кол опции, за да отворя" при лимитирана цена 6 дол., това означава, че поръчката ви ще бъде изпълнена само ако цената е 6 дол. или по-ниска. Разбира се, съществува риск поръчката ви да не бъде изпълнена въобще. Ако продавате при лимитирана цена 6 дол., поръчката ви ще бъде изпълнена само на цена 6 дол. или по-висока. Лимитираните поръчки гарантират цената, но не и изпълнението.

Освен това за разлика от пазарното нареждане лимитираната поръчка може да бъде изпълнена отчасти. Например, ако дадете поръчка за купуване на 30 контракта на лимитирана цена 6 дол., е възможно да бъдат изпълнени 20 контракта или друго количество, по-малко от 30. Това, което в действителност означава казаното от вас на брокера, е, че сте готови да купите до 30 контракта. Ако искате всичките 30 контракта или нищо, трябва да направите поръчка тип "всичко или нищо".

При лимитирана поръчка за опции важи следното правило: Опции, котирани на цена 3 дол. или по-малко, могат да бъдат въвеждани на пазара на ниво 0.0625, а тези над 3 дол. трябва да бъдат въвеждани на минимум 0.125. Според пресмятането по десетичната система, новото минимално ценово колебание е: опции под 3 дол. могат да бъдат въведени до увеличение от 0.05, а над 3 дол. - до 0.10.

2.2.2 Поръчки тип "или по-доброто" (Or-better orders)
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговия с кол и пут опции 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.