Търговски марки и опаковки


Категория на документа: Други


 Великотърновски Университет

"Св.Св. Кирил и Методий"

Стопански Факултет

Курсова работа по "Маркетинг"
На тема: Търговски марки и опаковки

Изготвил:Кенан Неждет Османов Проверил:доц.Р.Илева
Спец:Стопанско Управление 2-ри курс
Форма на обучение:Задочна
Фак.н:СУЗ-1186

1.Увод

В условията на пазарната икономика,икономически субекти самостоятелно вземат решения за стоките и услугите,които те биха искали да придобият,за да удовлетворят потребителските си нужди.Производствения сектор реагира на тези потребности чрез предлагане на необходимите продукти на приемлива цена.Потребителят е доминиращата сила,определяща отговора на ключовите въпроси,възникващи пред всяка икономическа сиситема:как да се произвежда,колко да се произвежда и за кого да се произвежда.
Активните процеси на преход към пазарна икономика,засягащи икономическата,социалната и социално-психологическата страна от живота на нашето общество,налагат необходимостта от търсенето и използването на ефективни методи и форми на управление на националната икономика.Във връзка с това,в настоящия момент се отделя най-голямо внимание на проблемите на пазара и използването опита на маркетинга при тяхното решаване.
Маркетингът произлиза от английската дума market-пазар и често се е определял като действие на пазара.За първи път този термин се появява в САЩ през 1902 година,а след 20 години вече се ползва в много държави.Въпреки,че като икономическо понятие и особен вид предприемаческа дейност,маркетингът възниква на границата между 19-20 век,отделни маркетингови дейности се извършват от столетия.
Маркетингът е сложно,динамично и многоаспектно понятие,което обяснява и невъзможността с едно универсално определение да се даде пълна характеристика,адекватна на неговата същност,принципи и функции.
В най-общ смисъл,маркетингът е умението да се направи предложение когато и където има голяма вероятност то да бъде прието.Маркетингът винаги отчита гледната точка на потребителя.Когато се говори за потребителя преди всичко се има предвид крайният ползвател.Но за да достигне продукта до него,той трябва да удовлетвори потребностите на всеки промеждутъчен потребител.За всеки вид дейност,маркетингът е най-лесният способ за достигане на дадените цели.
Определението за маркетинга не трябва да се ограничава само върху услуги и стоки,тъй като негови обекти могат да бъдат,организации,хора,територии и идеи.Главното във всяко определение трябва да бъде ориентацията към потребителя.При това задачата на маркетинга не е само да се увеличава търсенето,но и да се опита да въздейства върху него така,че то да съответства на предлагането.В определението трябва да се включат социалните аспекти на маркетинга,такива като етика и безопасност на продукцията.
В маркетинга се отличават 5 философии:
-производствена концепция-при нея търсенето превишава предлагането,доминираща фигура е производителят,разходите за производство са високи,а цената е ниска.
-продуктова концепция-иноватори,търсещи стоки,връх в технологията,качеството и експлоатационно отношение.Създават се нови продукти,а не усъвършенствани стари,съществува финансова мощ на фирмата.
-търговска концепция-тя е ориентирана към пласмента,типична за периода,когато маркетингът се е приемал,като дейност,единствено в сферата на реализация на пласмента.Обект на внимание е стоката и средствата за достигане на целта,прилагат се търговски усилия и мерки за стимулиране на продажбите.А крайната цел е получаване на печалба за сметка на увеличаване обема на реализация.
-маркетингова концепция-при нея обект на внимание е получаването на печалба за сметка на осигуряване удовлетвореност на потребителя,средствата за достигане на целта са комплексни усилия по маркетинг микс.
Социално-етичен маркетинг-при него обект е общественото,човешко благополучие,задоволяване на потребностите и оттам-печалба.

2.Търговска марка.Определение и функции.

Търговската марка,това са знаците/име,знак,символ или тяхното съчетаване/,чрез които се идентифицира производителят,стоката,услугата,от тези на другите производители и чието предназначение е да дадат надеждна гаранция за качество и произход и да доведат до непосредствен търговски ефект/печалба/.
В съвременния свят хората купуват все повече самата търговска марка,отколкото стоката,на която тя принадлежи.Съвременната реклама е тясно свързана с марката и появата на нейните функции.Като използват и създават добре известни търговски марки,фирмите успяват да получат обществено признание,широко разпространение и по-високи цени.
Авторите считат за основни следните функции на търговската марка.
*различителна функция,която посочва произхода на стоката
*гаранционна функция,по отношение на качество.
*рекламна функция
*конкурентна функция
*защитна функция
Основната функция на търговската марка е да различава стоките или услугите на един производител и фирма от тези на други такива.
За гаранционната функция може да се каже,че произтича от различителната функция на марката.Практически тя не е присъща на всички,а главно на някои добре известни търговски марки и поради това не може да бъде поставена като необходим елемент на националното законодателство.Потребителите са привикнали да купуват стоки,които са обозначени с добили известност търговски марки.Стока,която се изнася на пазара,без да е маркирана,автоматично се счита за по-малко качествена.Счита се,че липсата на търговка марка на дадена стока предизвиква "подозрение по отношение на качеството на стоката,която е пусната на пазара анонимно."/А.Дебоа/
Има автори,които считат,че рекламната функция на марката е най-важната икономическа функция на търговската марка.Популярните търговски марки утвръждават авторитета на съответните фирми,създават условия за бързо развитие и увеличаване на техните печалби.
На практика се оказва,че физическите активи на една фирма могат да бъдат унищожени,но те могат да се възстановят,ако търговската марка на фирмата е запазила своята популярност.
Търговската марка/известна и утвърдена/е много силно средство в конкурентната борба с аналогичните/като стоки или услуги/предприятия.Например марката "Жилет" създават така наречения случаен монопол и активно съдействат за увеличаване обема на продажбите за сметка на останалите конкуренти.
Някои автори обръщат внимание още върху насърчителната и привличащата функция на марката,тъй като известната марка сама по себе си насърчава потребителите към покупка,без да е необходимо да се изнасят дори параметрите на стоките.
Защитната функция на търговската марка произтича от особеното положение на защитената марка.Тя може да се използва с стопанската практика само от притежателя на правото върху нея или от упълномощени от него трети лица.
Съществуват четири типа обозначения на марките.
1/Фирмено име
2/Фирмен знак
3/Търговски образ
4/Търговски знакСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търговски марки и опаковки 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.