Търкалящи лагери


Категория на документа: Други


- Зъбни предавки с кръстосани оси служат за предаване на въртеливо движение между два вала, кръстосани в пространството.
Двата вала се свързват кинематично чрез зъбни колела с винтови зъби- цилиндрична винтова предавка- конусна хипоидна предавка и челвячна предавка.
Към първите две групи спадат цилиндричните и конусните предавки , а към третата група спадат- винтовите, червячните и хипоидните предавки.
- Според профила на зъбите т. е. Зъбното зацепване се различават предавки с циклоидно зацепване, с еволвентно зацепване.
- Взависимост от формата и разположението на образуващата на зъба зъбните колала могат да бъдат:
- С прави зъби

- С наклони зъби

- Със стреловидни зъби

- Със спирални зъби

- С изкривени еволвентни зъби

- Според броя на стъпалата, предавките биват- едностъпални, двустъпални, тристъпални.

Частта от зъбното колело, която съдържа всички зъби, свързани един с друг с граничещата към тях повърхност на вдлъбнатините от тялото на колелото се нарича зъбен венец.
По него се разполагат z на брой зъби, които са еднакви. Повърхността 2 от фиг.2а, която ограничава зъба от противоположната страна на тялото на зъбното колело, се нарича върхова повърхност.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Търкалящи лагери 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.