Учене чрез правене


Категория на документа: ДругиУчениците изработват с пластелин човешко тяло, именуват частите му.

Ход на работата:

Учениците се запознават с частите на човешкото тяло, изпълняват поставените в урока задачи в часовете по околен свят.

Предварителна подготовка - осигурен е пластелин, с които ще се моделира човешко тяло.

След припомняне на знанията и анализ на частите, учениците изработват макет на човешко тяло, като отбелязват частите му.

Презентират на съучениците си това, каето са изработили. Задават им се въпраси, на които те отговарят.

В какво се крие целесъобразността в използването на описвания подход? Нашите ученици с голямо удоволствие участват в този вид занимания. Така знанията се "запечатват" трайно в съзнанието им, защото са включени всички сетива и се ползва различен тип опит.

Всеки разбира знанието по свой собствен уникален начин. Прави естествен подбор на информацията, която може да възприеме, обработи, разбере и използва. Прилага наученото в дейност, различна от сухото възпроизвеждане. Ученикът съзнателно използва знанието, което му създава самочувствие. Така той може да свърже знанията и уменията и да ги прилага в практиката.

Практичестото обучение може да се раздели на 2 вида - самостоятелно или с учител/ родител.

1. Самостоятелното, може да е репродуктивно или творческо. За малките ученици е трудно осъществимо, защото нямат житейски опит и оставени сами, без подкрепата на учител / родител, те са неуверени и неточни.

2. Другият вид практика е, когато дадена дейност, трябва да се извърши с подкрепата на възрастен. Възможностите, знанията и уменията на малките ученици не са достатъчни за извършването на определена дейност и за това учителят играе роля на консултант, когато задачата се осъщестява в клас, а родителя има подкрепяща роля, когато задачата се изпълнява като домашна работа или е по-дългосрочен проект.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение можем да кажем, че имаме потвърждение на хипотезата, че децата, на които се дава възможност да направят с ръцете си това, което изучават в часовете по роден край и околен свят, по-лесно усвояват учебния материал и трайно запомнят понятията. Изграждат се връзки в мозъка, които спомагат за по-лесно запомняне и пресъздаване на получени знания.

Имаме амбицията със същите ученици да продължим и в следващите класове като приложим проектния метод.

Литература:
1. Българска енциклопедия, БАН, книгоиздателска къща "Труд", "Сарма А И" ЕООД, електронно издание, 2002
2. Владова, Л., Здравно образователна програма за началния курс, сп. "Начално образование", Кан 1, 1997, с. 30
3. Георгиева, Г., Алтернативните модели на обучение и творческото преподаване, сп. "Образование и квалификация", кн. 4, 2003, с. 5
4. Енциклопедия "България", БАН, т. 4, С, 1984
5. Епитропова, А., Б. Ангелова, Изучаване на човека и природата в началните класове (методика), Хермес, 2001
6. Петрова, В., Работа по проект при запознаване с природната и обществената среда І - ІV клас, Ст. З., 2003
7. Учебна програма по Роден край за І клас, МОН
8. Учебна програма по околен свят за ІІ клас, МОН
9. Чолаков, Н., Творчески работещи учители, Г. О., 2004

??

??

??

??

Областна конференция "Училището - желана територия на ученика", гр. В. Търново

1Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Учене чрез правене 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.