Управаение на качеството


Категория на документа: Други


УПРАВАЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
1. Международни стандарти за управленпе на качес-
твото
Международните стандарти за управление на качеството се
изготвят от Международната организация по стандартизация
ІЅО. Тя с медкщгнародї-Іа федерация на национални стандартиза"
ционни организации. Обикновено работата по подцотовка на
международни стандарти се извършва от Техническите комитети
на ІЅО. Всички организации-членки, заинтересовани по дадени
въпроси. за които е създаден Технически комитет, шлат правото
да бъдат представени в този комитет. Участие в работата вземат
също и международни организации [правителствени и неправи-
тедствени). свързани с ІЅО. Списък с международните стандарти,
приети от Техническите комитети, се предоставя на чиенуваьците
организации за съпаасуване. Публикуването на международни
стандарти изисква одобряването им поне от 75% от чыенувадците
организации, взели участие в Іиасуването. Международните стан-
дарти по управление на качеството са вкаючени в серията ІЅО-
9000.
Всички международни стандарти от серията ІЅО-9ООО са
всеобхватни и независещи от специфичния инщгстриааен или
икономически сектор. Заедно те осигуряват ръководството за уп-
равление на качеството. Тези стандарти се отнасят за Системите
по управае ние на качеството на организациите.
Международните стандарти от серията 150-9000 описват кои
еаементи [процеси] от Системата по качеството трябва да се
вкаючат в СУК. но Не регламентират как конкретна организация
да приложи тези елементи (процеси). Поради различните нужди на
организациите целта На тези стандарти Не е да налоиш еднаивост
на системите по качеството, а да покаже подхода за създаване
Системата по качеството. Разработването и внедряването на сис-
темата по качество ще се повлияе от конкретния предмет на дей-
ност, продукцията, процесите и индивидуалните действия на ор~
ганизацията. Тя ще зависи от нейната спе цифичъїа дейност.
2. Нов подход в управление на качеството
Един от най-известните учени по управление на качеството,
на настоящото време. е проф. Ишикава от Токийс кия университет
в Япония. Той въвежда новия подход в управлението на качество-
то и тоталното управление на качеството.
20
Според Ишикава, управлението на качеството представлява
революция в мисленето на ръководството на организацията. То е
нов подход в разбиранията за мениджІ-лънта. В Японските про-
мишлени стандарти (ЈІЅ) управлението на качеството се дефинира
по следния Начин: "Система от производствени методи, при която
ефективно се създават качествени стоки или услуги, отговарящи
на изискванията на потребителите".

Ишикава счита че управлението на качеството е: "Да се пра-
ктикува управление на качеството означава да се разработват.
проектират, произвеждат и поддържат изделия с такова качество,Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управаение на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.