Управление и анализ в МВР


Категория на документа: Други


Като наука то представлява с-ма от знания за основните пренципи и закономерности свързани с определяне на целите и на необходимите за тяхното постигане сили,средства,време,форми и начини.Основен метод на планирането е балансовият,който означава съзнателно постигане на пропорционалност и взаимообвързаност м/у потребностите т.е задачите и ресурсите в това число сили,следства,време и срокове.Планирането като дейност има за предпоставка анализ на факторите формиращи състоянието на оперативната обстановка и прогнозите за бъдещите изменения на явленията и процесите оказващи влияние в/у дейността на полицията.На тази основа се откриват възможностите за определяне на задачите,мероприятията,сроковете и силите и средствата за тяхното изпълнение.Именно с това се разкрива връзката м/у анализа,прогнозирането,планирането,решаването,организирането,отчитането и контролирането.Планирането като дейност може да бъде разгледано от различни страни.Едновремено като принцип-плановост,като дейност планиране,а съшо и като функция на управление.Освен това към процеса на изготвяне на плановете се предявяват някои изисквание като актуалност на плана,реалност,компетентност,приемственост и др.и някои условия за оптимална разработка на всеки план като анализ на изходните данни,отчитане опита на планиращите органи,въможностите сред набелязаните мероприятия да се открият основните и др.Всеки план има своя структура на изложение и най-общо плана включва
1ви раздел-Преабюл-в него се дава кратък анализ на сегашното състояние и тенденциите в изменението на оперативната обстановка,в страната и в обслужвания район и досегашните резултати от оперативната,охранителната и организационно управленската дейност
-Уводната частзавършва с формолиране на предстоящите задачи определени от основните насоки и приоритети в дейноста на МВР
2ри раздел-включва мероприятия по усъвършенстване на организационно управленската дейност
1.усъвършенстване на информационно-аналитичната дейност
2.мероприятия за подобряване взаимодействието м/у отделните служби
3.мероприятия свързани със служебни съвещания,обучение на кадри
4.осъществяване на контрол и проверка на подчинените подразделения,изслушване на отделни ръководители и изпълнители с цел аказване на помощ
5.мерки за подобряване на вътрешното взаимодействие на ограните на полицията със съответните органи на съда,следствието и прокуратурата.
IIIти раздел-включва мероприятия за подобряване на работата по основните направления на дейност.Те се изразяват най-вече в решаване на проблемите на вътрешната сигурност,осилване борбата с престъпността,охраната на обществения ред,нормализация на пътното движение.
IV ти раздел-мероприятия за осъществяване на външ.взаимодействие на полицейските органи.
V ти раздел-мероприятия по спазване на законноста на МВР
VI ти раздел-мероприятия свързани с внедряването на постиженията в дейноста на полицейските органи
VII ми раздел-осъществяване на квалификацията и преквалификацията на кадрите.
По определени признаци различните планове могат да бъдат според обхвата на времето-краткосрочни до1г.и дългосрочни -текущи
-Според мястото на субекта на управление-централни,регионални и районни
-Според характера на задачите-общи,специални,индивидуални
-Според предназначението на плана-оперативно издирвателни,охранителни,информационни,разузнавателни
Планирането се осъществява въз основа на оперативната обстановка,като се посочват конкретните сили,средства,срокове и отговорници за изпълнение на мероприятията.Вметодическо отношение се открояват 3 етапа в планирането;
1.предварителна подготовка на плана
2.непосредственна разработка на проекто-плана
3.окончателно приемане и утвърждаване на плана
В процедурно отношение подготовката започва с организациона дейност,която включва;
-поставяне и разпредляне на задачите от страна на ръководителят.
-формеране на работни групи или комисии;
-определяне на целта и задачите на плана кактои времето за изготвяне и срока за предоставяне на проекто плана
След това се събира основна и допълнителна информация за характера и тенденциите в изменението на опреративната обстановка.Въз основа на събраната информация се правят подходящи анализи и се открояват прогнозите за бъдещото състояние на оперативната обстановка в района и на тази основа се определят и съответните планови мероприятия в определена последователност,начините,средствата,сроковете и отговорниците за тяхното изпълнение.Преценява се тяхната обективност,реалност,актуалност,конкретност и своевременност.Проекто-плана се предлага за допълнително съгласуване,обсъждане и след това за потвърждаване.Процеса на планиране завършва с приемане и утвърждаване на плана,но в процеса на неговото изпълнение той може да се корегира,допълва и изменя,съобразно характера на нововъзникнали задачи и обстоятелства.Но правото да променя плана има само този,който го утвърждава.И за подобряване планирането в управлението е необходимо да се отчита дейността от всичко и за всичко.
-плана да бъде предварително балансиран т.е да има пълно съответствие м/у потребности и ресурси
-да се активизира участието на ръководителя в самия процес на планиране,а не само в утвърждаване на плановете,с които ще се спестят излишни обяснение по отношение на необходимостта от едно или друго планово мероприятие.

Източници:

1 bg.wikipedia.org
2 www.kaminata.net
3 www.google.com
4 ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
5 www.lex.bg

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление и анализ в МВР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.