Управление и анализ в МВР


Категория на документа: Други


ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
Чл. 6. Основните задачи на МВР са:
1. защита на националната сигурност;
2. противодействие на престъпността и опазване на обществения ред;
3. защита на правата и свободите на гражданите и опазване на техните живот, здраве и имущество;
4. осигуряване на пожарна безопасност и защита на гражданите и имуществото при пожари, бедствия, аварии и катастрофи;
5. охрана и контрол на държавната граница;
6. защита на икономическата и финансово-кредитната система на държавата и на нейните културни ценности;
7. информационно осигуряване на министерството и органите на държавна власт;
8. оказване на съдействие на други държавни органи;
9. международно сътрудничество;
10. предоставяне на административни услуги и осъществяване на контролна дейност.
Глава четвърта.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
Събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на стратегически насоки, свързани с националната сигурност;
На първо място основна дейност на Министерство на вътрешните работи (МВР) е събиране, анализ и оценка на информация, прогнозиране и разработване на
стратегически насоки, свързани с националната сигурност.
Националната сигурност са мерките, предприети от една държава, за да осигури своето оцеляване и безопасност. Националната сигурност включва спирането на нападения - отвътре (вътрешни) и отвън (външни), както и закрилата и благосъстоянието на гражданите.
Национална сигурност е състояние на обществото и държавата, при което са защитени основните права и свободи на човека и гражданина, териториалната цялост, независимостта и суверинитетът на страната и е гарантирано демократичното функциониране на държавата и гражданските институции, в резултат на което нацията запазва и увеличава своето благосъстояние и се развива
Тук трябва да изясним за каква информация става на въпрос,а именно за т.нар. "оперативна информация" . Понятието "оперативна информация" в системите за сигурност може да се дефинира като отразено разнообразие на многостранната оперативна, охранителна и управленска практика, което външно се изразява чрез данни и сведения за криминалните действия и обстановката на тяхното извършване, за обуславящите ги фактори, за мотивите на извършителите на престъпления и нарушения на реда, за механизмите и последиците от тях.Друго понятие с което тази информация е свързана с разузнавателния анализ е разузнавателна информация. Това е опративна информация, получена с помоща на разузнавателни(контраразузнавателни) форми, методи, способи.
Съществуват множество начини за събиране, анализ и оценка на информация.Това може да стане,чрез разузнавателни пътувания. Разузнавателните пътувания са един от често използваните способи в разузнаването за събиране на информация. По своята същност това представляват пътувания, осъществявани от оперативни работници, агенти или доверени лица на територията на разузнаваната цул(обект) за събиране на информация, интересуваща разузнавателната служба.
Друг начин за събиране на информация е от открити източници.
Използването на този способ за събиране на разузнавателна информация започва в Западна Европа след масовата поява на книгата и вестника средата на XIX век, но се прилага организирано от разузнавателните служби едва през XX век, когато наред с вестниците и книгите се появяват е лектронните медии (радио, телевизия) и особено след появата на Интернет. Днес е прието, че около 80-85% от своята информация разузнаването получава от открити източници.
Събирането на информация може да стане и чрез агенти.Разузнавателната информация, събирана чрез агенти, е може би най- малката по обем, но най-ценната по стойност. По данни на различни разузнавания информацията, събирана от тези източници, обхваща от 1 до 5 сто от общия обем. Същевременно обаче всички разузнавателни служби прзнават, че това е най-важната информация, имаща изключително значение за всяко разузнаване. Това е така, защото агентите може да заемат естествевни позиции в разузнавалата държава или да проникнат в обектите на интереси Те могат да спечелят доверието на лица - носители на информация.Събирането на информация от агенти е добре организирана и планирана дейност от страна на разузнаването.

Предотвратяване на насилствена промяна на конституционно установения ред в Република България.

Известно ни е от Конституция на република България ,че всеки има право да изразява мнение и да го разпространява чрез слово - писмено или устно, чрез звук, изображение или по друг начин.Това право не може да се използва за накърняване на правата и доброто име на другиго и за призоваване към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпления, към разпалване на вражда или към насилие над личността.Както и спирането и конфискацията на печатно издание или на друг носител на информация се допускат само въз основа на акт на съдебната власт, когато се накърняват добрите нрави или се съдържат призиви за насилствена промяна на конституционно установения ред, за извършване на престъпление или за насилие над личността.
Тази дейност на Министерство на вътрешните работи(МВР) се изразява именно в това,че компетентните органи от съответната дирекция ,трябва да предотвратят тази насилствена промяна на конституционно установения ред,в рамките на техните правомощия.

противодействие на престъпността чрез разкриване и разследване на престъпления по предвидения със закон ред;

Превантивна дейност;
Органите на МВР могат да осъществяват обща и индивидуална превантивна дейност на правонарушенинията,като при необходимост издават заповеди до държавни органи,организации,юридически лица и граждани.

Опазване на обществения ред;
Органите на МВР могат да издават заповеди с цел да се предотврати извършването на престъпления или нарушения на обществения ред,на определени обществени места,при безредици или при непосредствена опастност от възникването им.

Осъществяване на граничен контрол и охрана на държавната граница чрез гранични проверки и наблюдение;

Главна дирекция "Гранична полиция" извършва дейностите си в граничната зона, в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, международните летища и пристанища, вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф, българската част на река Дунав и другите гранични реки и водоеми.

Задачата на органите на МВР е предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързана със митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система;наркотични вещества, техните аналози и прекурсори; компютърни престъпления или престъпления, извършени във или чрез компютърни мрежи и системи;интелектуална собственост;неистински или подправени парични знаци, платежни инструменти и официални документи;трафик на хора; трафик на културни ценности; огнестрелни оръжия, взривни, химически, биологични и други общоопасни средства и вещества, както и с оръжия и изделия и технологии с двойна употреба;корупция в органите на държавната власт;терористични действия и други.
Охрана на стратегически и особено важни обекти;
Дейността е свързана с опазване на обществения ред;защита и охрана на стратегически и особено важни обекти;осигуряване на сигурността при провеждане на мероприятия;контрол на безопасността на движението по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и на пътнотранспортните произшествия.Задачата се изпълнява от Главна дирекция "Охранителна полиция"..
Предотвратяване на терористични действия;

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност е структура на МВР за предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури, свързана с терористични действия, използване на общоопасни средства и вещества, внушаване на страх, вземане на заложници, отвличане на лица с цел получаване на материални облаги и насилствени действия;

Защита при бедствия,подпомагане и възстановяване, ресурсно осигуряване и приемане на помощи по ред,определен със закон;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление и анализ в МВР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.