Управление и анализ в МВР


Категория на документа: Други


Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" извършва превантивна дейност; държавен противопожарен контрол;превантивен контрол;пожарогасителна дейност;спасителна дейност;

Координация на действията на единната спасителна система съгласно Закона за защита при бедствия;

Приемане, обработка и регистриране на спешни повиквания към ЕЕН 112 и обмен на информация със службите за спешно реагиране;
Дирекция "Национална система 112" извършва дейности по ръководство, организация и контрол на дейността на Националната система 112;изграждане и поддържане на районните центрове за приемане на спешни повиквания към ЕЕН 112 и развитие на Националната система 112;осъществяване контрол на процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112 в районните центрове 112;организиране на взаимодействието със службите за спешно реагиране при осъществяване на процеса по обслужване на спешните повиквания към ЕЕН 112.
Държавен противопожарен контрол, пожарогасителна и спасителна дейност при пожари, бедствия и извънредни ситуации;

Компетентна в това отношение е Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"

Контрол по изпълнението и прилагането на превантивни мерки за защита по пожарогасителната и спасителната дейност;
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" извършва разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност,разрешителна и контролна дейност на продукти за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност,неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване,химическа, биологическа и радиационна защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали, и овладяване на екологични инциденти,ранно предупреждение и оповестяване при бедствия и при въздушна опасност на органите на изпълнителната власт и населението;
Осъществяване на оперативно-издирвателна дейност;

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" е национална специализирана оперативно-издирвателна структура на МВР за предотвратяване, пресичане, разследване и разкриване на организирана престъпна дейност на местни и транснационални престъпни структури.

Осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства и използване и съхраняване на данните, придобити чрез тях;

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"извършва своята дейност чрез събиране, обработване, съхранение, анализиране и предоставяне на информация за състоянието, структурата и динамиката на организираната престъпност на територията на страната;

Придобиване, анализиране и съхраняване на информация, включително обработване на лични данни, и предоставянето й в предвидените със закон случаи;
Дирекция "Международно оперативно сътрудничество организира, координира, контролира и обменя международна и национална оперативна информация за нуждите на правоохранителните органи;събира, обработва, анализира, съхранява и предоставя информация на национални органи и международни организации, на местни и чуждестранни юридически и физически лица, които имат законен интерес да я получат, за лица, вещи, събития и дейности, свързани с международната престъпна дейност;осъществява взаимодействие с компетентните полицейски и съдебни органи по международното и общодържавното издирване на лица и вещи - обект на международно издирване;
Изграждане на информационни фондове и информационни системи и управление на информационната дейност;
Дирекция "Международни проекти" управлява дейностите в МВР по усвояване на средства по проекти, финансирани от фондове и програми на Европейския съюз и други извънбюджетни източници,осъществява функциите на отговорен орган в МВР за управление на средствата от фондове на Европейския съюз, като организира тръжни процедури, избор на проекти, извършва плащания, осигурява техническо изпълнение, финансов контрол, наблюдение и оценка на средствата, финансирани от фондовете,координира и осъществява взаимодействието с органи на Европейската комисия, с национални и международни институции и организации във връзка с усвояване на средства от фондове и програми на Европейския съюз;
Контрол върху режима за пребиваване начужденците и противодействие на незаконната миграция;
Дирекция "Миграция" извършва дейности порегулиране на миграционните процеси в Република България,извършва и административен контрол върху пребиваването на чужденците в Република България,също така съпровождане на чужденци, подлежащи на експулсиране или на принудително отвеждане до границата на Република България, в съответствие със закон или международен договор, по който Република България е страна;
Издаване на български лични документи и контрол върху ползването им;
Дирекция "Български документи за самоличност" извършва дейности по издаване на български документи за самоличност и контрол на ползването и съхраняването им,както и ръководство, помощ и контрол за осъществяване на дейностите на съответните звена в областните дирекции.

Контрол върху безопасността на движението по пътищата, техническата изправност на моторните превозни средства и регистрацията им;

Главна дирекция "Охранителна полиция" извършва дейности по контрол на безопасността на движението по пътищата, на техническата изправност и регистрацията на моторните превозни средства, на водачите на моторни превозни средства и на пътнотранспортните произшествия;

Конвойна дейност;

Осъществяване на сътрудничество с други държавни и международни органи и организации;
Дирекция "Международни проекти":управлява дейностите в МВР по усвояване на средства по проекти, финансирани от фондове и програми на Европейския съюз и други извънбюджетни източници,осъществява функциите на отговорен орган в МВР за управление на средствата от фондове на Европейския съюз, като организира тръжни процедури, избор на проекти, извършва плащания, осигурява техническо изпълнение, финансов контрол, наблюдение и оценка на средствата, финансирани от фондовете,координира и осъществява взаимодействието с органи на Европейската комисия, с национални и международни институции и организации във връзка с усвояване на средства от фондове и програми на Европейския съюз;

Прилагане на принудителни административни мерки;

Приемане, пренасяне и доставка на кореспонденция, съдържаща класифицирана информация;

Специализирани звена на МВР за осъществяване на специфична дейност са Специализираният отряд за борба с тероризма и дирекция "Специална куриерска служба".

Административнонаказателна дейност.

Структура на МВР в България

Към 25 юли 2011 година министерството има следната структура:

Главна дирекция "Борба с организираната престъпност"Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление и анализ в МВР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.