Управление и анализ в МВР


Категория на документа: Други1. организира, координира и контролира превантивната, оперативно-издирвателната, охранителната дейност и обезпечаването на дейността по разследването;
2. организира, координира и контролира действията по защита при бедствия, дейността на Националната система за спешни повиквания с ЕЕН 112, както и държавния противопожарен контрол, пожарогасителната и аварийно-спасителната дейност;
3. координира и контролира изпълнението на Национална програма за защита при бедствия и годишните планове за изпълнението й, плановете за защита при бедствия и плановете за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
4. осъществява взаимодействие със съответните структури на други държави и с международни органи и организации;
5. издава заповеди във връзка с изпълнението на правомощията си.

Директорите на областните дирекции на МВР:
1. осъществяват общо и непосредствено ръководство, като ръководят, организират и носят отговорност за дейността на областните дирекции;
2. организират изпълнението на заповедите на висшестоящите им органи;
3. отговарят пред главния секретар на МВР за цялостната дейност на ръководените от тях структури и пред директорите на главните дирекции по съответното направление на дейност;
4. осъществяват взаимодействие с другите структури в МВР;
5. разпределят бюджета на дирекцията и ръководят материално-техническото осигуряване;
6. отговарят за управлението на предоставените на областната дирекция на МВР държавни имоти;
7. отговарят за управлението на човешките ресурси;
8. осъществяват взаимодействие с други органи на държавна власт;
9. издават наказателни постановления и прилагат мерки за административна принуда по ред, определен в закон;
10. съвместно с други държавни органи създават екипи за изпълнение на основните задачи и дейности на МВР;
11. представляват юридическото лице.

В изпълнение на функциите си директорите издават заповеди.
При изпълнение на функциите си директорите могат да се подпомагат от заместник-директори, които изпълняват функции по управление, възложени им със заповед на директора.

Директор на СДОТО
Специализираната дирекция "Оперативни технически операции" се ръководи от директор, който се назначава от министъра на вътрешните работи.
Директорът на специализираната дирекция "Оперативни технически операции":
1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на дирекцията;
2. управлява информационните фондове;
3. управлява човешките ресурси;
4. осъществява оперативното взаимодействие на дирекцията с други държавни органи;
5. осъществява сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
6. издава наказателни постановления и прилага принудителни административни мерки по ред, определен със закон;
7. представлява юридическото лице

Директорът на дирекция "Миграция":
1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на дирекцията;
2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и се отчита пред тях;
3. управлява информационните фондове;
4. управлява човешките ресурси;
5. осъществява оперативното взаимодействие на дирекцията с други държавни органи;
6. осъществява сътрудничество със съответните служби на други държави, международни органи и организации;
7. управлява бюджета на дирекцията и ръководи финансовото и материално-техническото й осигуряване;
8. отговаря за управлението на предоставените на дирекцията държавни имоти;
9. издава наказателни постановления и прилага принудителни административни мерки по ред, определен със закон;
10. представлява юридическото лице.

Директорът на дирекция "Международни проекти":
1. ръководи, организира и носи отговорност за дейността на дирекцията;
2. изпълнява заповедите на министъра на вътрешните работи, заместник-министрите и главния секретар на МВР и се отчита пред тях;
3. управлява информационните фондове;
4. управлява човешките ресурси;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление и анализ в МВР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.