Управление и анализ в МВР


Категория на документа: Други* познаване на НА(база) и длъжности задължения

VІ- без трудов стаж;

ІV- 4 години,

ІІІ- 3години

Особености в изпълнението на управленческите решения в поделенията на МВР

Организацията за изпълнение на управленските решения се осъществяват в определена последователност от дейности и се извършват в определен ред,който всъщност представлява самата технология на изпълнение на управленските решения.

Работни процедури;
* изясняване и детайлизиране на УР
* подбор и разпределение на изпълнителите
* инструктаж и обучение на изпълнителите
* осигуряване на изпълнението-то може да бъде материално технически,правно техническо,информационно,медицинско
* координация и взаимодействие м/у изпълнителите
* контол на изпълнителите и отчитане резултатите от тяхната дейност
* корегиране на УР и регулиране на с-мата за управление

-Изясняване на детайлизация на УР-УР трябва да бъде изяснено,да се има представа за неговия общ смисъл,осн.идея,цел и насока.Към детайлизация се пристъпва тогава,когато решението съдържа 2 или повече задачиособенно в случаите,когато се дават общи указания,но не се посочват вариантите в начините за постигане на опр.цели.Характерно е това,че колкото по-високо е равнището на управление,толкова по-общи са решенията му,които съдържат съмо целени указания за изпълнителите.И колкото е по-опитен изпълнителят,и колкото повече ротинен характер имат решенията,толкова по-кратки и лаконични могат да бъдат те.Детайлизирането или разчленяването на УР се х-ра в определяне на съставните части на общото УР,разделяне на неговата основна идеа или цел,на съставни части,идеи и под цели.

-Подбор и разпределение-при разпределение на задачите ръководството трябва да разчита съответните индивидуални особености на подчинените изпълнители,задачи,опит и стаж,специални умения на подчинените и непосредствената организаторска работа започва не само с разпределяне на кадрите,но и на останалите ресурси,материално-технически,финансови и информационни.

-Инструктаж-в групата,която е определена за инстуктаж трябва да присъстват само тези служители,които ще вземат участие в изпълнението на УР или са предвидени като резирв.Целта на инстуктажа е двойна,от една страна да се очертае бъдещата картина на обстоновката,която колектива отделния член или грехата ще работят за изпълнение на УР,а другата цел е да се мобилизират изпълнителите т.е да се акцентира на тяхната професионална отговорност,чест и достойнство.

Първата част на инстуктажа предполага изясняване на съдържанието на общияпалн на действие,начините и средствата за потдържане на връзка.

-Осигуряване дейността на изпълнителите-обикновенно задачите,които се поставят се поставят в общ аспект и общо,но когато се налага тяхното изпълнение те се конкретизират до определени изпълнители,и именно тогава те се преценяват от гл.точка на тяхната значимост,ред и срок за тяхното осъществяване.Това неминуемо води до осигуряване дейността на изпълнителите.Нормативно правното осигуряване предполага предоставяне на съответни правомощия на изпълнителите,а материално-тепническото и финансовото осигуряване се изразява в снабдяване на изпълнителите с необходимите транспортни средства,инф.средства,хранителни.Впо-сложни ситуации се налага предварително осигуряване с медицинско обслужване.Организационното осигуряване се изразява в опр.на достатъчно хора и време според обема и характера на поставените задачи.

И винаги при осигуряването е необходимо минимален резерв от сили,средства и време,който е задължителен.

-Координация-взаимодействие при изпълнителите на УР представлява активно делово сътрудничество м/у или повече органи,чиито интерес или цели са общи или почти съвпадат както съвпадат и техните действия по време и място за изпълнение на конкретна задача.При организиране на самото взаимодействие трябва да се отдели достатъчно време за установяването и фиксирането на правата и задълженията на участващите страни.В зависимост от това дали се осъществяват в рамките на една служба или м/у различни такива взаимодействието бива вътрешно и външно.

Координацията е съгласуване на действията на изпълнителите по време,място и цели.Тя винаги се осъществява от висшестоящите органи и може да бъде предварителна,планова или договорна или текуща т.е координация в хода на изп.на УР

-Контрол и отчетане-контрола като самостоятелна функция се проявява по различен начин в зависимост от йерархията на системата.Колкото по високостоящ в тази йерархия е субекта на решението,толкова повече се разграничават изпълнителските от контролна инспекторските функции.Контрола на ниско равнище се осъществява едновременно от субекта на УР и от организатора на изпълнението му,които най-често съвпадат.Отчитането на резултатите от изпълнението се изразява в получаване на сведения за изпълнението на задачите в хода на изп.на УРкоето позволява на ръководителят на следи самата технология на изпълнение.

-Корегирането-е процес на внасяне на поправки,уточнение и изменения на взетите преди това решения.

Крайна мярка на корегирането на УР е отказът от неговото изпълнение,което обикновенно се допуска при рязко изменен на оперативната обстановка.Процеса на регулиране е винаги свързан с даването на разпореждания по отделни въпроси.Като цяло регулирането е средство за оперативно управление,което се осъществява най-често чрез ръководителя като субект на управлението..

Отчитане и контролиране на ръководните решения в МВР.
Основното предназначение на контрола е да се проверява всяка дейност с оглед повишаване на нейната ефективност. Основни задачи на контрола в полицията са: Осигуряване на законността,своеобразно и качествено управленско решение,оказване на практическа помощ на проверяващите,изучаване на положителен опит и внедряването. Контрол в управлението.Според субекта на контрола: Граждански и държавен. Според мястото на контролния орган- вътрешен и външен. Предварителен,текущ и последващ контрол.Взаимен контрол между служителите-този контрол се задейства когато в изпълнението и управлението на решенията са ангажирани служители от различни полицейски управления. Формите на контрола са: непосредствени проверки, взаимен контрол между служителите,самоконтрол. Принципи на контрола: законност,обективност, равнопоставеност на обектите на контрола. При осъществяване на контролната дейност полицията трябва да решава следните въпроси: кой контролира всяка отделна работа,по какъв начин и с кави средства се извършва всяка контролна дейност,пред какви ръководни органи и в кава периодичност трябва да се представят резултатите. Тези въпроси обикновено са включени в длъжностната характеристика на ръководния състав. Всяка контролна дейност преминава през 3 етапа: подготвителен, същински, заключителен.В подготвителния етап се уточняват целите на проверката, подбират се лица,които ще я извършват,събира се допълнителна информация, разработва се план за контрол.В същинския етап се извършва непосредствената контролна дейност. Посещава се мястото където се намира полицейското отделение или отделен полицейски служител и на място се изучава дейността му. В заключителния етап се изготвят анализи, оценки, изводи и предложения.

Прогнозиране в управленската дейност на МВР.
Прогнозирането в управлението има за цел да се определи бъдещето състояние на ситемата.Прогнозирането се базира на резултатите от информационно аналитичната дейност. Според показателите които обхваща, анализа може да бъде:общ; частен, конкретен.Прогнозирането е самият процес на изготвяне на прогнозите. Прогнозите са необходими:за да се определят общите бъдещи цели на полицейската дейност,да служи като основание или ориентир за взимане на управленски решения,да предоставят информация за това кои от възможните средства са най-подходящи за постигането на стратегическите цели на полицията,да разкрият възможните последици от постигането на целите. Според времето което обхващат прогнозите биват:дългосрочни-15-30год. Средносрочни- период от 5-15год. Краткосрочни-те са за 1 год, 6 месеца.3 месеца. Метoди за прогнозиране: Екстраполиция, експертни оценки,моделиране. Екстраполицията като метод на прогнозиране се изразява в това,че изводите получени при анализа на състоянието и тенденциите в изменението на една част от явлението в миналото и настоящето се разпространява върху бъдещето.За да се направи прогноза въз основа на миналото и настоящето трябва да се върнем 2-3 години назад от срока на прогнозата.Експертно прогнозиране-прогнозата която се прави от експерти.Моделирането се базира на търсенето на сходни явления и анализи за начините на решаването им.Основни стадии на прогнозирането: Прави се ретроспекция- изяснява се оперативната обстановка или нейните елементи в момента.

Планирането в управленската дейност на МВРСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление и анализ в МВР 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.