Управление, комуникации и лидерство в организациите


Категория на документа: Други


Първият е свързан с името на френския мениджър Анри Файол и неговите последователи, известни като представители на "класическата административна школа на управлението". Той предлага управленската дейност да бъде обособена в отделен предмет на изследване, същевременно разкрива основните функции на управлението, които са общи за всеки управленски процес.

Втория подход е свързан с американския учен Норберт Винер,който поставя началото на науката "Кибернетика" и кибернетичната концепция с това, че управлението, независимо от веществената и енергетичната характеристика на системите, се разглежда като информационен процес.

Функциите на управлението, които отразяват чертите на самото управление най-често се разглеждат в два аспекта:
1) форма на проявление на целенасоченото въздействие върху обекта на управление
2) стадии на управленския цикъл
1)-Управлението като целенасочено въздействие. Същността и съдържанието на основните функции на управление се разкриват от гледна точка на целенасоченото въздействие на управляващата подсистема върху управляваната подсистема, при което може да има два реални варианта на въздействие -- цялата управляваща подсистема да въздейства на цялата управлявана подсистема и част от управляващата подсистема да въздейства върху част от управляваната подсистема. На тази база в управляващата подсистема може да разграничим функции на управление, които са форма на проявлението на целенасоченото въздействие върху обекта на управлението. Тези функции са съставни части на процеса на управлението във всички негови равнища на управление.
- планирането представлява форма на проявление на целенасоченото въздействие върху хора и колективи от хора. То предвижда разработване и постановка на цели и задачи в сферата на управлението, а също и определяне на пътищата и средствата за реализиране на плановете за достигане на поставените цели
- организирането предвижда създаването на нови и подреждането на функциониращи организационни структури за управление като елементи на процеса за реализиране на плановете.
- мотивирането подбужда към действия, които осигуряват ефективност на дейността на системата за управление
- контролирането - системно наблюдаване на дейността на хората за разкриване на отклоненията от установените норми и правила, изисквани в процеса на реализация на плановете.
2)-Управлението като стадий на управленския цикъл.
Всеки управленски цикъл има някакви времеви граници и се осъществява в последователен стадии, изпълнени с функционално съдържание
- целеполагането е условно начало на управленския процес и е първа фаза и основна функция на управлението. Това е стратегическа функция - ядро в управлението. Формулира цели, които се поставят от висшите равнища на управление на организацията.
- планирането определя пътищата и средствата за реализирането на поставените цели. В плана поставянето на една цел се реализира чрез изпълнението на десетки планови показатели
- организирането създава необходимите организационни условия за изпълнение на плана и оттам на целите, или най-кратко процес на усъвършенстване на организацията
- контролирането е фаза, чрез която се извършва проверка на онова, което е трябвало да се постигне чрез плановите и организационните решения. Чрез него се съпоставя планираното с фактическото състояние на обекта
- регулирането е фаза, чрез която се преодоляват установените регулационни проблеми на фазата контролиране.

Организациите са инструменти, създадени за постигането на набор от цели. Работата на ръководителите е да определят целите на организацията и да вземат решения по какъв начин да ги постигнат и да ги осъществят.
Всяка организация се нуждае от ръководител поради:
- ръководителите осъществяват изпълнението на основната цел на организацията - ефективно производство на стоки и услуги
- ръководителите проектират и поддържат стабилността на функциониране на организацията
- ръководителите подбират стратегии, необходими за поддържане на контролируемата приспособяемост на организацията към променящата се външна среда
- ръководителите се грижат организацията да защитава интересите на хората, които я контролират
- ръководителите са ключовата информационна връзка между организацията и нейната външна среда
- ръководителите притежават формална власт и са отговорни за действията на статусната система в организацията.

Ръководители според йерархията на организацията
В организацията съществуват два вида разпределени на труда: вертикално и хоризонтално. Вертикалното образува равнища на управление, които в зависимост от позициите на ръководителите биват низово, средно и висше; в зависимост от равнищата на отговорност - ръководители от техническо равнище (пряко отговорни за ежедневните операции и действия по производството, доставянето на стоки в организацията и оказването на услуги), управленско равнище (управлението и координацията вътре в организацията, отговорни са за трансформирането на идеите от институционално равнище в реални резултати на техническо равнище) и институционално равнище (вземане на важни решения за организацията като цяло или за нейна основна част, разработване на дългосрочни планове, формулиране на идеите, адаптиране на организацията към различните промени)

Ръководители според организационната структура и делегираните пълномощия
- линейни ръководители - онези ръководители, които имат пряка длъжностна връзка между ръководител - подчинен. Взимат решения, които се предават директно на по-долустоящите. Те се намират в една верига от висшия управляващ до най-низшия.
- щабни ръководители - всяка дейност, която не е звено от веригата линейни отношения, допълва линейната. Такава е дейността на щабовете, същността на щабните длъжностни връзки се изразява в техния съвещателен характер.
- функционални ръководители - според сферата на специализация - дадена функционална област: маркетинг, производство, финанси, счетоводство и работа с човешките ресурси
- ръководители на програми(проекти) - основата в една програмно-целева организационно-управленска структура е специалният орган на управление. Неговото предназначение е да се формират, координират и регулират всички хоризонтални връзки, отнасящи се до реализирането на дадена програма (проект)
- ръководители на спомагателни подразделения - спомагателните подразделения представляват групиране на дейности за постигане на икономии или осигуряване на контрол, обусловен от специализацията.

Според функционалният подход, всеки ръководител трябва да изпълнява в своята дейност общи функции: да определя целите, да решава какво трябва да се направи за тяхното реализиране и да осигурява реализацията им; да организира, да класифицира и да разпределя работата им; да осигурява мотивация на хората и колектива; да анализира и оценява дейността на организацията, групите и лицата, работещи в нея.
Междуличностните роли, които изпълняват ръководителите са три: лидер, връзка и фигурант.
Ролята на лидера е свързана с използването на власт, координационни и мотивационни средства за насочване, координиране и мотивиране на подчинените. Ролята на лидер включва и контролна дейност
Ролята на връзка - ръководителят създава и развива приятелски (неформални) отношения с индивиди и групи извън неговата сфера на непосредствена отговорност
Ролята на фигурант изисква задължения, символични или церемониални по своята същност.
Информационни роли - всеки ръководител е централна фигура при получаване, класифициране и разпределение на информацията, свързана с областта, която ръководи. Междуличностните му контакти му помагат да събира и получава информация в ролята на наблюдател, да я предава в ролята на разпространител и ролята на говорител.

Ръководителите трябва да притежават и технически умения, за да знаят и могат да използват инструменти, подходи и технологии, необходими за изпълнение на дадена задача.

Връзките с обществеността в практически аспект означават да се планира и осъществява информационна политика, адекватна на целите на организацията, с оглед постигане на тяхното разбиране и одобрение от различните публики. В основата на тази дейност са комуникационните процеси.

Комуникацията е процес, чрез който хора, групи, организации и общности, намиращи се във взаимна връзка помежду си, създават, предават и използват взаимоизгодна информация, която е необходима за организиране на тяхната околна средаСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление, комуникации и лидерство в организациите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.