Управление на банката


Категория на документа: Други


Управление на икономиката на банката. Баланс на банката. Активни и пасивни операции на банките. Капиталова адекватност и ликвидност на банката. Рентабилност на банката
1.Банкова политика. Капиталова адекватност и ликвидност
Търговското поведение на банките като всяко търговско дружество е насочено към максимална печалба.Сигурността е нивото на риск, което залага банката, за да подсигури приходите от лихви по кредитите; по-високата сигурност (по-малък риск) на приходите се отразявят неблагоприятно (намалява печалбата).Ликвидността е възможността на банката да посреща своите плащания и депозитите на клиентите си; по-високата ликвидност означава повече налични средства в банката (негенериращи приходи) и намаляващи печалбата.
В краткосрочен аспект по-ниската сигурност и по-ниската ликвидност ще осигурят по-голяма печалба; в средносрочен и дългосрочен аспект по-високата сигурност и ликвидност гарантират по-бавен растеж, но по-сигурна печалба.
Банките управляват сигурността и ликвидността заедно с печалбата-намирането на "златна среда" е основната задача на банковата политика.
Наредба № 8 на БНБ за капиталовата адекватност на кредитните институции е издадена на основание чл. 40, 49, 50 и 70, във връзка с § 13 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за кредитните институции. Наредбата отразява изискванията на директивите на Европейския съюз за капиталовата адекватност на банките, респективно на новото Международно споразумение за капиталовите стандарти, известно като Базел ІІ. С наредбата се определя минималният размер, елементите и структурата на собствения капитал на кредитните институции и минималните капиталови изисквания за поеманите от тях рискове, както и изискванията за оповестяване. Отношението на капиталова адекватност по Първи стълб, изисквано от българските банки, е 12%, по-високо от минимално изискуемото в ЕС (8%).
Отчетните форми и указанията към Наредба № 8 се базират на Общата рамка за капиталова адекватност (COREP), изготвена от Европейския банков орган (ЕБО).
Указанията по приложението на чл. 11 от Наредба № 8 за капиталовата адекватност отразяват насоките на Европейския банков орган, възприети от БНБ, относно принципите, които трябва да съблюдават банките и надзорните органи. Указанията дават разяснения и относно:
* провеждането на процеса по надзорен преглед, осъществяван от БНБ;
* насоки за методологията и процедурите, свързани с процеса по вътрешна оценка на адекватността на капитала (ВААК), осъществяван от банките;
* технически указания за измерване и управление на лихвения риск в банковия портфейл и за извършването на стрес-тестване;
* управлението на риска от концентрации.
Наредба № 17 на БНБ за установяване размера на вложенията на банките по чл. 47 от Закона за кредитните институции, отчетната форма и указанията към нея имат за цел да определят обхвата, реда за установяване и отчитане на вложенията на банките под формата на дялови участия в дружества, които не са банки, инвестиционни посредници или застрахователи, и вложенията в недвижими имоти и други материални дълготрайни активи, съотнесени към собствения капитал. Основната цел на регулацията е ограничаване вложенията на банките в трудноликвидни, недоходоносни активи, като са постановени мерки при допускане на нарушения спрямо заложените лимити.
Член 42, ал. 1 от Закона за кредитните институции изисква всяка банка да управлява активите и пасивите си по такъв начин, позволяващ й по всяко време да изпълнява изискуемите си задължения, като:
* приема планове за финансиране и за ликвидност, отразяващи особеностите на дейността;
* поддържа ликвидни средства за обезпечаване несъответствията на входящите и изходящите парични потоци;
* поддържа система за наблюдение и контрол на лихвения риск при всички операции;
* коригира своевременно падежната структура на активите и пасивите при промяна на пазарните условия;
* както и поддържа необходимата информация за изчисляване на ликвидната си позиция във всеки един момент.
Във връзка с това приетата Наредба № 11 на БНБ за управлението и надзора върху ликвидността на банките определя изискванията за управление на ликвидността и начина на отчитане на ликвидните активи, падежната структура на активите, пасивите и задбалансовите позиции и изчисляване на коефициенти за ликвидност.
2.Отчети на банките
За взимане на управленски решенияв банките се използват ОПР и счетоводния баланс, както за всяко едно търговско дружество; някои специфики на отчетите на банките:
1. баланс
активи-най-горе вдясно най-важните статии са кредити за граждани и фирми, инвестиции (финансови инструменти); ДМА са незначителна част от активите на банката (около 2-3% до 5%)
пасиви-основни статии са депозитите структурирани по депозити на граждани и депозити на институции; тук са и предоставени депозити в други банки; девиденти, капитал и др.
2. ОПР
Приходи-най-важните приходни пера са: приходи от лихви по кредити, приходи от финансови инструменти, инвестиции, приходи от такси и комисионни
Разходи-разходи от лихви по депозитите, разходи за заплати на служителите, разходи за софтуер и сървъри
3.Измервания в банковите институции и рентабилност
Нетен приход от лихви(лихвен диференциал)=лих.% по кредити-лих.% по депозити
ROA=нетна печалба/∑активите*100
ROE=нетна печалба/∑собствения капитал
Ливъридж=собствен капитал/∑активите*100
За сравняване на резултатите на банките се използват няколко (може и множество) коефициенти измерващи определени характеристики:
* Чистия приход се образува от разликата между получените лихви по кредити и изплатените лихви по депозитите
* Възвращаемост на активите (ROA) отразява начина (успешен или не) на управление на мениджъра на банките
* Възвращаемост на капитала (ROE) оценява нивото на възвращаемост на капитала, но за акционерите, много добре е когато е от 15% нагоре
* Ливъридж-измерва степента на задлъжнялостта на банката изразява финансовата стабилност на банките
Приход от една акция=нетна печалба/брой на акциите
4.Пасивни операции
Функция на депозитите-основният източник на ресурс (пасива) на банката се състои от:
-привлечен ресурс -основен източник на финансовата дейност на банката за кредитиране, за управление на ликвидността и за инвестиции; приходите от лихви по кредитите трябва да са достатъчни за плащане на лихви по депозитите (лихвен диференциал)
Депозитната функция е основeн източник на успешен банков бизнес ; силна регулация от държавата (БНБ), задължителни минимални резерви 8%; държавно гарантиране на депозитите до 100хил.евро.
Банките носят отговорността за депозита през целия период и задължително изплащане на лихвата; при нарушение от страна на клиента следва санкция.
Депозитни продукти:
1. разплащателни сметки-динамична, с ниска лихва и с много функции
2. спестовни сметки-с малко по-висока лихва от разплащателните, с минимални суми, може да се тегли и внася (напоследък с висока лихва, но ограничителни условия)
3. срочни депозити-за определен период
4. други депозитни сметки-специална спестовна сметка, бизнес спестовна сметка
5. съсобствени депозити-между съпрузи, депозити за клиенти под 18 години със попечител
5.Активни операции-кредитна политика и процесСподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на банката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.