Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред


Категория на документа: Други


ТЕМА № 1

ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГИЯ И СИСТЕМА НА КУРСА "УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ В СЛУЖБИТЕ ЗА СИГУРНОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД" (УЧРССОР).

1. Предмет на учебната дисциплина "Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред"

Учебната дисциплина УЧРССОР е предназначена за придобиване на специализирани администраторски знания. Дисциплината спомага за изграждането и функционирането на администрациите за сигурност и обществен ред. На тези служби са необходими новаторски и творчески мислещи администратори, които да поемат новата роля на администрациите от сферата на националната сигурност за решаване на проблемите, които засягат взаимоотношенията между тях и обществото, държавата, организациите, другите специални служби и гражданите. Тази учебна дисциплина се занимава с условията и техниките за конструиране на административен апарат и формира у обучаемите бъдещи управленски и организационни умения на администратори в сферата на сигурността и обществения ред. При разработване на теорията на учебната дисциплина теоретиците се занимават с въпросите на организация (организационни структури, поведение на служителите и ръководителите). Учебната дисциплина УЧРССОР е сред основополагащите дисциплини при формирането на административни знания и умения. Тя е част от обществените науки, които имат свой собствен предмет, който основно изследва взаимоотношенията на тази специална дисциплина с другите обществени дисциплини. Администрациите на службите за сигурност и обществен редя изпълняват дейностите на държавата за осигуряване на националната сигурност и обществения ред, което е свързано със задоволяване на нуждите на населението.

Администрациите за сигурност и обществен ред се състоят от хора - държавни служители, служители на МВР, военни, държавни служители от МО, служители от ДАНС и ЛРТП, които активно са ангажирани със задачите на тези администрации. Дейността им се концентрира върху няколко важни професионални и академични особености:

- публичност;

- обществен интерес;

- определянето и развитието на политиката на държавно и местно ниво;

- осъществяването на държавната политика в областта на националната сигурност и ООР;

- демократизирането на тези администрации и превръщането им в посредник между обществото и държавата.

Важен елемент в тази насока са човешките ресурси в администрациите за сигурност и обществен ред и административните знания и опит, които те притежават и трябва да обогатяват чрез обучение и практика.

Обект на учебната дисциплина са дейностите по управление на човешките ресурси на администрациите за сигурност и обществен ред.

Предмет на учебната дисциплина, определящ кръга на обектите и закономерностите на развитието и, които се изучават от нея са:

- изграждането на организационните структури на тази администрация;

- принципите на нейната организация;

- основните дейности, които осъществява;

- осигуряването и;

- длъжностите в нея;

- планиране на човешките ресурси;

- набиране и подбор на служители;

- професионална ориентация и адаптация;

- професионална подготовка;

- оценка (атестиране) на професионалната дейност;

- мобилността и кариерата на служителите.

Тя дава на обучаемите познания за теоретичните и практико-приложните аспекти на организирането и дейността на служителите от звената "Човешки ресурси", както и за понятийния апарат, с който си служи. Усвояването и може да бъде успешно след придобити основни познания в сферата на публичната администрация.

Метологията на учебната дисциплина УЧРССОР е плод на сериозни научни изследвания в областта на организацията и функционирането на специализираните служби за сигурност и обществен ред. Чрез използването на системния и структурно-функционалния подход тези служби се разглеждат като динамична система, разкриват се връзките между подсистемитете на тази администрация и взаимодействието и с други външни подсистеми. Разглеждат се до ниво самостоятелна организационна единица, като се извеждат дейностите и задачите им.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на човешките ресурси в службите за сигурност и обществен ред 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.