Управление на фронт офис и хотелско домакинство


Категория на документа: Други


> Съхранение и работа с магнитни карти и ключове на хотелските стаи
> Съхранение на вещи ,пари и ценности на гостите
> Осъществяване на връзки
> Предлагане на допълнителни услуги на гостите
> Изпращане на гостите
> Приемане на оплакванията и предложения на гостите

Функциите на предния офис се определят на вида,големината и категорията на хотела.В по-малките и нискокатегорийни хотели всички функции по обслужването на гостите се изпълняват от 1 или 2 служители.

Резервации-Служителите администратори правят резервирането на леглова база.Най-важното за дейността е максималното натоварване на леглова база и продажба на голям брой допълнителни услуги.

Рецепция - занимава се основно с настаняването на гостите и тяхното пълно административно обслужване по време на пресотя им в хотела.По-важни моменти от дейността на звеното са:
* Дава всестранна информация
* Първоначалната регистрация на всички категории гости - индивидуални,групови,ВИП,делегации и др. - с помощта на компютри и/или на хартиени носители
* Извършва адресна регистрация на гостите
* Следи за подготовката,подредбата и състоянието на стаите ,апартаментите и другите помещения съгласно изискванията за категорията и фирмените правила
* Следи за изправността и зареждането с храна и напитки на мини-барове по стаите и апартаментите
* Осъществява връзките на гостите в хотела и извън него
* Съхранява вещи,пари и ценности на гостите
* Води и приключва сметките на гостите
* Приема предложения и оплаквания от гостите,свързани с обслужването им по време на престоя в хотела
* Организира изпращането на гостите
* Консиарж/звено за ключове/ - изпълнява се от дежурния рецепционист,
Функциите на консиаржа са следните:
* Дава всестранна информация на гостите
* Приема и съхранява ключове от хотелските стаи и ги дава на гостите срещу визитка на хотела
* Съхранява ключове и магнитни картите всички помещения
* Извършва безплатно покупки/за сметка на госта/на преса,билети,цветя и др. чрез пиколото или портиера
* Упражнява контрол върху работата на пиколото и портиера

Каса-функции:
* Дава всестранна информация относно пари,валути,курсове
* Инкасира постъпилите от гостите суми чрез хотелския компютър
* Съхранява ценностите на гостите.
* Телефонна централа-функции:
* Свързва гостите на хотела с абонати в града,държавата и извън нея в стаите и чрез кабини
* Свързва гостите помежду им в хотела
* Свързва външни абонати със звена и служби в хотела
* Получава и изпраща телексни съобщения
* Портиер и пиколо- функции
* Дават всестранна информация на гостите и посетителите на хотела
* Помагат при пренасянето на багажа на гостите на хотела
* Извършват разнообразни услуги,свързани с покупки,поръчка на такси,закупуване на билети и стоки и др.
* Поддържат хигиената в поверените им райони

3. Технология на обслужването във фронт офис и хотелско домакинство.

Резервации и продажби

Резервациите и продажбите са елемент от обслужването в средствата за пребиваване. Резервирането е намерение за покупка,изразяващо се в предварително запазване на стока или услуга.В средствата за подслон се резервират предимно нощувки и някои допълнителни услуги. Използва се комбинирана система за резервации.Резервирането се осъществява: Пряко в заведението -локално. Организирана е в звено рецепция на туристическия обект и се извършва от администратор-"резерватор" и чрез бюро -централно. Туристическият обект е свързан заедно с много други туристически обекти и резервирането се осъществява чрез централизирано бюро.Всички обекти са свързани в централна резервационна банка,чрез която се осъществяват резервациите.Туристът прави резервация в централното звено ,а то предава резервацията на съответния обект,за което е направена.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на фронт офис и хотелско домакинство 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.