Управление на качеството


Категория на документа: Други


Управление на качеството
Тема 1
Качество - същност и характеристика
1. Същност и понятие за качество
В съвременните условия на нарастваща конкуренция качеството е сред най-важните въпроси на всяка организация и дейност. Всички предприятия в глобален план се изправят ежедневно пред предизвикателството висока конкурснтоепособност, един от факторите за която е високото качество.
Какво с качество?
Според Уйлям Деминг: "най-полезните стоки, желани от потребителя"
Качеството се евьрзва с удовлетвореност на клиента. То е плод на дейността на производителя, но конкретната оценка се дава от външната среда, от потребителите на изделието или услугата. Каквото и да е виждането на производителя, от значение е само оценката на клиента. Този критерий с ключов във философията за качеството.
В съвременните условия на динамична конкуренция и прснаситсни пазари не е достатъчно само удовлетворението на клиента. Световната практика демонстрира, че трябва да се върви по формулата: от удовлетворение на клиента (т.нар. CS - Customer Satisfaction) към предизвикване възхищението на клиента, т.е. CD (Customer Delight).
В този смисъл качеството е не само удовлетворение на клиента, а постигане възхищението на клиента.
В широк смисъл обаче управлението на качеството включва компоненти и функции на управлението като система, процес и т.н. Ето защо можем да определим управлението на качеството като "планиране, организиране и координиране, както и контрол и оценка на процесите в рамките на конкретна организационни система в условията на дадена среда, които осигуряват ефективното постигане на целите по създаване на продукт, удовлетворяващ и възхищаващ потребителите и заинтересованите страни '
Класификация на елементите на качеството:
1. Качество на функционалност - дали продуктът/услугата отговаря на целите на своето предназначение
2. Качество на безопасност - гаранция, че продуктът/услугата при използване, съхранение, транспортиране и т.н. няма да причини вреда
3. Надеждност - дари продуктът/услугата няма отклонение от зададените характеристики на функционалност и безопасност в определен гарантиран срок на годност
4. Качество на жизнен цикъл - включва най-малко две изисквания - първо, продуктът да не е морално остарял, второ - да не се изискват специални мероприятия за разпореждане с продукта след използавнето му, които да увеличат себестойността му (МБ радиационни отпадъци)
5. Качество на цената или "ценност" - степен на адекватност на цената спрямо всички други характеристики пи съпоставка е конкурентен продукт. Например клиентът може да предпочете продукт е по-лоша функционалност, ако прецени, че цената го удовлетворява.
6. Качество на социалност - включва не само добър търговски вид, но и удовлетвореност от дизайна, конструкцията, обслужването, новия характер (в съответствие е модата) и др.
7. Качество на срока на доставка - продуктът да бъде доставен на клиента в желаното от него време при разумни изисквания за срокове на доставка
8. Качество на опериране - начинът на работа е продукта да е прост и комфортен
9. Качество на ергономичност - характеризира степента на приспособимост на
10. Качество на екологичност - отразява влиянието от използването на продукта върху околната среда
11. Качество на комплсксност - равнището на осигуряване на доставен продукт с принадлежности, даващи възможност за използването му по предназначение
12. Качество на патснтоспособност - възможност продуктът да получи правна защита в една страна при съответните правни норми и споразумения
13. Качество за поддръжка и ремонт - лесно и ниска себестойност да се поддържат основните функции на продукта и да се извършва ремонта
14. Други

3. Верига на качеството
Познаването на елементите на качеството не е достатъчно. Необходимо е да се изгради логическа причинно-следствена многоетапна връзка между елементите на качеството, т.е. да се опишат процесите, системите и средата. Тази многоетапна причинно следствена връзка наричаме "верига на качеството".
Процеси
Процес - това е съвкупност от взаимосвързани последователни действия за постигане на даден резултат. От тази гледна точка организацията може да бъде представена като един цялостен процес, състояща се от множество подпроцеси. Процесиинт подход е антитеза на т.нар. системен подход, при който организацията се разглежда като съвкупност от взаимосвързани фактори и елементи, действащи като едно цяло. Процссният подход се разглежда още като динамичен, докато системният - като статичен.
Процссният подход при управлението на качеството разглежда организацията като цялостен сложен процес, който се развива във времето и пространството. Различаваме
• стратегически процес - процес, ориентиран към бъдещето в дългосрочна перспектива, носител на стратегическия процес е висшето ръководство
• тактически процес - срсдносрочно ориентиран - носител на тактическия процес е ръководството на средно равнище
• бизнес процес - краткосрочно ориентиран, нарича се бизнес или стопански процес и е свързан е реализацията на определен продукт
• функционален процес - включва маркетинг, НИРД, производство, продажби и
др.
Системи
Има два ключови параметъра, които определят ядрото на различните системи за управление на качеството: Първият е свързан с броя и характера на участниците в осигуряването на качеството в рамките на организационната система. Вторият засяга характера на действията по осигуряване на качеството.
Въз основа на това различаваме три основни етапа на развитие на системите за управление на качеството:
• първи етап на системата за осигуряване на качеството на продуктите - участва тесен кръг ръководители и специалисти (инспектори от ОТКК), ориентирани главно към коригиращи действия. Такива са например тривиалните системи за осигуряване на качество, съществуващи в много от традиционните български предприятия.
Втори етап на системата за осигуряване на качеството на продуктите и процесите - към гореспоменатите лица се присъединяват и други, като например външни консултанти. Фокусът се измества от коригиращи към превантивни действия. Това гарантира преход от осигуряване на качество на продуктите към качество на процесите. Тук се причисляват организациите, въвели система за стандарти от типа 1БО 9000.
Трети етап, в който се включват още и групови форми за творческо участие. Фокусът е върху усъвършенстването. На практика това е системата за тотално управление на качеството, където ориентацията е върху системата като цяло.

Матрица на етапите на развитие на системите за осигуряване и управление на качеството

Корекции и коригиращи действия
Превантивни
Действия
Действия по усъвършенстването
Ръководство и специалисти (инспектори от ОТКК)Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.