Управление на качеството


Категория на документа: Други
ФАКУЛТЕТ ТРАНСПОРТЕН МЕНИДЖМЪНТ

Специалност: Икономика на транспорта

КУРСОВА РАБОТА

ПО

ДИСЦИПЛИНАТА

"Управление на качеството"

НА ТЕМА:

"Планиране на подобренията в работата на

организацията"

Усъвършенстването изисква ясни и разгънати стратегически насоки за подобряване на бизнеса. Те трябва да следват приоритетите, основаващи се върху критичните фактори за успех в бизнеса. Тези фактори могат да бъдат определени и измервани чрез критериите от блока "Резултати" на "Евромодела". Успешното планиране на подобренията в бизнеса и разгръщането на политиката предполагат вниманието да се насочи към ограничен брой действителни приоритети. Плановете трябва да съдържат реалистични цели, които засягат критичните фактори за създаване на стойност за клиентите и другите заинтересовани. Планирането и разгръщането зависят във висока степен от редовното провеждане на прегледите и качеството на събраните данни.
Организациите, използващи QM (Quality Management - Управление на качеството), усъвършенстват непрекъснато процесите, което води до по-високо качество на продуктите. Постоянното усъвършенстване включва използване на научен подход - анализ на факти, базирани на факти действия, проверка на резултатите и т.н. То включва още изпълнение на подобрения стъпка по стъпка за постигане на все по-високи равнища на качество. Крайната цел е заемане на по-добри пазарни позиции.
Състои се в това, че организацията трябва да работи не само над качеството на продукцията си, но и над качеството на организацията ката цяло, включително и над работата на персонала.
Цел: Подобряване на ефикасността и ефективността на предоставянето и управлението на услугата.

При изясняване на изискванията към целите, често се използва съкращението SMART(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound). Целите трябва да бъдат:

● Specific - Конкретни - да се отнасят до едно единствено намерение. Съюзът "и" не трябва да присъства при формулирането на целта.

● Measurable - Измерими - да могат да бъдат определени количествено. Цели, изразени само чрез "голям", "добър", "бърз" трудно могат да бъдат измерени.

● Achievable - Постижими за хората в организацията. Постигането на целите с функция на уменията и мотивацията на хората, на техните ресурси. Изискването за постижимост е свързано с отчитането на тази зависимост.

● Realistic - Реалистични в целите трябва да се отчитат обективно изискванията на клиентите, натиска на конкурентната среда.

● Time-bound - Времево определени. Дейността и резултатите са "във времето" и имат смисъл само като времево определени величини. Вън от тази характеристика целеполагането губи смисъл.
Целите, които отговарят на горните изисквания, улесняват избора на адекватни показатели за измерване на постиженията.
Планирането на подобренията (обикновено за едногодишен период) се прави въз основа на резултатите от годишната самооценка. Ключовите приоритети са определени и прецизирани с помощта на Балансова Карта на Резултатите (БКР) и външния бенчмаркинг на постиженията. Годишният план на подобренията се обвързва и използва за подкрепа на годишния бизнес план.
Проекти за подобрения. Плановете за действие се трансформират в проекти за подобрения.
С термина "бенчмаркинг", се обозначава един от инструментите за усъвършенстване на дейността на компаниите. Названието на метода произхожда от английските думи "bench" (ниво, височина) и "mark" (маркер) и се трактува различно - "опорен маркер", "еталонно сравнение" и др. Това е метод за непрекъснато усъвършенстване на дейности от всякакъв вид и ниво чрез сравнение с еталон. При това еталонът не остава постоянен. Той съответства на измененията на външните и вътрешните условия - промяна на икономическата обстановка в страната, промяна на бизнес климата, промяна на състоянието на компанията или промяна на основната дейност на компанията и др.

сх. Модел на ISO 9004:2000
"Самооценяването" - е систематично преглеждане на силните и слабите страни на организацията спрямо избран модел за съвършенство (Евромодела, модела за наградата "Baldrige", стандарта ISO 9004:2000 и пр.). Напредъкът спрямо стандартите за съвършенство се вграждат в стратегическите намерения на организацията.
Те могат да бъдат изведени от БКР на по-ниските равнища показателите стават по-конкретни. Добрите показатели:

● Отразяват критичните аспекти при изпълнението на функциите.

● Отразяват критичните аспекти на резултатите - така както ги виждат клиентите.

● Са разбираеми за изпълнителите.
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.