Управление на качеството


Категория на документа: Други


● Са видими - те ориентират изпълнителите какво да направят, за да постигнат
планираните резултати.

● Са обвързани с изискванията на целия работен процес. Показателите трябва да се вписват в общата стратегия за подобряване на бизнеса.

● Са обект на редовно преразглеждане. Така се осигурява тяхната адекватност и актуалност.

● Се използват за обосноваване на желаните резултати.

Планът за подобренията на най-високото равнище дава насоките за определен следващ период. В тази рамка всяко следващо организационно равнище разработва свои планове и показатели за изпълнението им. Добрият план осигурява на всеки проект за подобрение интегрирането му към визията за бъдещето на организацията.
Планирането е процес на формулиране целите на организацията и определяне на пътища и средства за тяхното реализиране във времето.
Процес - включва анализ на вътрешната и външна среда, определяне на силните и слабите страни на организацията, идентифициране на възможностите и заплахите на средата, дефиниране на целите - дългосрочни и краткосрочни. Определяне на етапите в тяхното постигане.
Пътища и средства за постигане на целите -начертаване на стъпките, които трябва да се изпълнят. Има глобален характер по отношение на управлението и нивата на мениджмънт. Тази функция се прилага постоянно в дейността на организацията, в зависимост от хоризонта на планиране. Подпомага организацията като проявява възможните проблеми. Определя насоките и приоритетите в развитието й. Подпомага мениджърите да се справят с промените. Допринася за изпълнението на останалите управленски функции.

А. Цели на организацията - Първи етап в планирането.
Ролята на целите:
‰ Те са ръководство за действие
‰ Предизвикателство - база за мотивиране на персонала в организацията
‰ Определят стандарти за оценка и контрол на резултатите.
‰ Те са правила за поведение
Изисквания към целите:
‰ Ясни и конкретни
‰ Конкретни срокове
‰ Логически последователни и съгласувани помежду си.
‰ Да са достатъчно трудни за постигане
Класификация на целите: като управленските решения.
Б. Планове - конкретен израз на бъдещи действия, който трябва да се предприематза да се постигнат поставените цели.
Класификация според равнището:
‰ Корпоративно планиране стратегическо, дългосрочно
‰ Дивизионно планиране - на равнище на поделение в организацията. Разпределя ресурсите и се нарича тактическо, средно срочно
‰ Функционално планиране - производствено звено оперативно, конкретно, краткосрочно.
Проблемите възникват при несъответствие на краткосрочните с дългосрочните планове. Често оперативните проблеми и тяхното решаване пречат и не са в посока на решаване на дългосрочните планове и цели на организацията.
При подготовката на план за усъвършенстване, ръководството може да поиска да разгледа използването на структуриран подход, който включва следните въпроси:
- Къде искаме да бъдем след две години в съответствие с цялостната визия и стратегията на организацията?
- Какви действия трябва да се предприемат, за да се постигнат тези цели (дефиниране на стратегията/задачите)?
Процесът на разработване на план за усъвършенстване може да се структурира както следва: Ръководството - в консултации със съответните заинтересовани страни:
1. Изважда идеите за подобрения от доклада за самооценката и ги обобщава под общи
теми;
2. Анализира областите за подобрение и предложените идеи, след това формулира
действия за подобрение като се взимат предвид стратегическите цели на
организацията;
3. Приоритизира действията за подобрение като използва съгласувани критерии, за да
изчисли тяхното въздействие (малко, средно, голямо) в областите за подобрение,
като:
- стратегическа тежест на действието (комбинация от въздействие върху
заинтересованите страни, въздействие върху резултатите на организацията,
вътрешна/външна видимост);
- лесно изпълнение на действията (гледа се нивото на трудност, необходимите
ресурси и скоростта на реализация);
4. Определя отговорник за всяко действие, както и срокове и основните етапи и
идентифицира необходимите ресурси.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.