Управление на качеството


Категория на документа: Други


 СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ

КУРСОВА РАБОТА

по "Управление на качеството"

на тема:

Видове системи за управление на качеството

Съдържание

1. Въведение..................................................................стр.3
2. Резюме......................................................................стр.4
3. Системи ISO 9000. Основни принципи на стандарта ISO 9001:2008 ................................................................................стр.6
4. Комплексни системи за управление на качеството...............стр.8
4.1. ISO 14000............................................................стр.8
4.2. Системата НАССР..................................................стр.9
4.3. ISO 22000:2005 .....................................................стр.9
4.4. OHSAS 18001............................................................стр.10

5. TQM- Тотално управление на качеството..........................стр.11
5.1. Подходът JIT(Точно навреме)..................................стр.12
5.2. Японската концепция "Кайзен".................................стр.13
5.3. Шест сигма..........................................................стр.13
6. Заключение................................................................стр.14
7. Използвана литература..................................................стр.15

1.Въведение

Проблемът за качеството е възникнал по времето, когато човекът е започнал съзнателно да създава продукти, притежаващи потребителна стойност. Свойството на един продукт да задоволява определени потребности е едно от универсалните определения за качеството. По-късно се добавят аспекти ориентирани към потребителите, производителите и продукта.

Качеството винаги е било синоним на добрата работа. На продукт с ценни потребителски свойства. На професионализъм. В този дух са и редица дефиниции на понятието "качеството", определени от видни представители на изучаването на тази сфера. Така например, за Уилям Е. Деминг качеството е "най-полезните стоки, желани от потребителя". Джозеф Джуран го определя като "съответствие на употребата". Арманд Файгенбаум смята, че качеството е "най-добрите изделия, изработени по спецификация на потребителя". Филип Кросби го формулира като "съответствие с изискванията", а Кауро Ишикава - "удовлетворение на потребителя". В контекста на горните формулировки съвсем логично звучи обобщението на Питър Дракър, че "един удовлетворен клиент е показател за качество".

Не случайно развитието на понятието за качество е претърпяло развитие и се определя в стандартизационните документи. Така например, в ISO 9000:2005 "Системи за управление на качеството. Основни принципи и речник", качеството е определено като "степен, до която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворява изисквания".

В съвременността качеството и неговото управление се разглеждат като съвкупност от фактори, които се намират в постоянна взаимовръзка, като: продукт, процес, система, среда.

В този смисъл, качеството може да се представи като пирамида.На върха на пирамидата се намира всеобхватното, тоталното управление на качеството, което предполага високо качество на цялостната дейност за постигане на изискваното качество на продукцията. Преди всичко, това е свързано с обезпечаването на високо организационно-техническо равнище на производството, адекватни условия на труд. Качеството на дейността включва обоснованост на приеманите управленски решения, система за планиране. Особено значение има качество на дейността, непосредствено свързана с изнасянето на продукцията на пазара. Качеството на продукцията представлява сбор и следствие от качеството на дейностите. Тук непосредствено се оценяват качеството на годната продукция, мнение на потребителите, анализират се рекламациите.

Формирането на качеството на продукцията започва от стадия на нейното проектиране. Във фазата на изследването се разработват техническите и икономическите принципи, създават се функционалните образци. След това се създава производствената документация и опитен образец. На стадия на конструктивно-технологичната дейност се подготвя внедряването на изделието в производството.

Качеството на дейностите, както отбелязахме, непосредствено е свързано с осигуряване функционирането на фирмата. Това означава - качество на ръководството и управлението (планиране, анализ, контрол). От качеството на планирането зависи постигането на поставените цели и качеството на фирмата. Понятието качество се формира под въздействието на историко-производствените обстоятелства. Това се обуславя от това, че всяко обществено производство има своите обективни изисквания към качеството на продукцията. В началото на развитието на едрото промишлено производство проверката на качеството е предполагала определяне на точността и здравината.

Повишаването сложността на изделията довежда до увеличаване броя на оценяваните свойства. Центърът на тежестта се променя към комплексна проверка на функционалните способности на изделията. В условията на масово производство, качеството започва да се разглежда не от позицията на отделния екземпляр, а от позицията на стандарта на качеството на всички произведени изделия.

С развитието на научно-техническия прогрес, се появяват автоматизираните устройства за управление на сложно оборудване и други системи. Възниква понятието "надеждност". Така, понятието качество постоянно се развива и уточнява. Във връзка с необходимостта от контрол на качеството са разработени методи за генериране, обработване и анализиране на информация за качеството. Фирмите, функциониращи в условията на пазарна икономика се стремят да организират наблюдения за качеството в процеса на производството и потреблението. Акцентът се поставя на предупреждението за дефектите.

За производителите и потребителите, качеството е взаимосвързано понятие. Производителят е длъжен да проявява грижа за качеството в течение на целия период на потребление на продукта. Освен това, той е длъжен да осигури необходимото след продажбено обслужване.

Качеството на изделията може да се проявява в процеса на потреблението при пазарната икономика.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на качеството 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.