Управление на качеството в храненето и туризма


Категория на документа: Други


УНИВЕРСИТЕТ ПО ХРАНИТЕЛНИ ТЕХНОЛОГИИ - ПЛОВДИВ
СТОПАНСКИ ФАКУЛТЕТ
КАТЕДРА "ХРАНЕНЕ И ТУРИЗЪМ"

Степен - магистър, обучение - редовно
Специалност "Кетъринг"
Учебна година 2011/12

КУРСОВА ЗАДАЧА

Дисциплина: Управление на качеството в храненето и туризма

Тема: Управление на качеството в Хотел "Хеброс", гр. Пловдив

Разработил: Фак. №23719 подпис:....................

(специалност Кетъринг)

Ръководители: доц. д-р Й. Алексиева

гл. ас. д-р И. Обрешков

Пловдив
2013

Съдържание:
1. Въведение.......................................................................................... 3
2. Описание на хотел "Хеброс"............................................................ 4
3. Анкетно проучване .......................................................................... 5
4. Анализ на качеството на обслужване и качеството на предлагания туристически продукт в обекта........................................................10
5. Заключение........................................................................................21
6. Използвана литература....................................................................22
Приложение:

Анкетни карти №1 и №2

1.Въведение

Главна движеща сила за развитието на туризма е качеството на туристическия продукт. Силно конкурентната среда налага туристическите предприятия да провеждат политика, в която главните усилия са насочени към постигане и осигуряване на все по-високо качество на предлагания продукт при относително намаляване на разходите. Така се постигат не само сигурни и трайни успехи на пазара, но и висока рентабилност на стопанската дейност. Така качеството на туристическия продукт се превръща в основен фактор за конкурентоспособност, за икономическо укрепване и преуспяване.

Ако едно туристическо предприятие иска да остане конкурентоспособно, то трябва да фокусира вниманието си върху клиентите, техните очаквания, нагласи и разбирания.

Според съвременните концепции в бизнеса, успехът на организациите зависи до голяма степен от клиентите. Ето защо ръководството и персонала трябва да разбират настоящите и бъдещите потребности на клиентите, да изпълняват техните изисквания и да се стремят да надминат техните очаквания.

Целта на настоящата курсова задача е да установим степента на удовлетвореност на потребителите от престоя им в Хотел "Хеброс" - гр. Пловдив. Беше проведено анкетно проучване, в което посетители на хотела, подбрани на случаен принцип, успяха да изкажат своето мнение по поставените въпроси. Втора анкетна карта беше адресирана към представители от персонала. Отговорите на двете анкетни карти дават възможност да се анализира организацията, управлението и функционирането на хотела като туристически обект и същевременно впечатленията и мнението на клиентите за обслужването като резултат и обратна връзка от извършваните от персонала действия.

2. Описание на хотел "Хеброс"

Според Наредба №2 за категоризиране на туристически обекти "хотел" е общодостъпно място за подслон с минимум десет стаи търговска площ, което предлага основни и допълнителни услуги, свързани с пребиваването на гостите. Към туристическите услуги, които предоставя един хотелски комплекс, спадат: настаняване, хранене, развлекателни услуги, търговия, транспорт и други.

Хотел-ресторант "Хеброс" е разположен в сърцето на Стария Пловдив, само на няколко минути от центъра на града, във възрожденски къщи, строени преди повече от 200 години от богати пловдивски търговци.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на качеството в храненето и туризма 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.