Управление на кораба


Категория на документа: Други


1.Общи сведения за управляемостта на кораба.Основни понятия.Средства за движение и управление.
Управляемост на к-ба се нарича способността му да поддържа определено направление и леко и бързо да изменя дв-ето си в желаната посока. Първото качество на к-ба се нар. устойчивост на курса, а второто - управляемост. Морските к-би трябва да притежават управляемост, при която устойчивостта на курса да не затруднява маневреността, а маневреността да има достатъчна устойчивост на курса.
Устойчивостта на курса и маневреността на к-ба зависят от взаимното разположение на 2 точки: точката на приложение на силата на съпротивлението на водсата (Q) и центъра на тежестта на к-ба (G). При рбота на машините на преден ход в т.G е приложена движещата сила на винтовете P,насочена към носа,а в т.О е приложена силата на съпротивлението на водата R,насочена към кърмата.
Стремежът на кораба да се откланя от курса при средно положение на руля се нар.неустойчивост на курса (рискливост). Тя възниква под действие на конструктивните елементи на к-ба и въздействието на външни сили. Рискливостта може да бъде симетрична и асиметрична. При симетричната неустойчивост к-бът се отклонява от курса на един и същи ъгъл вдясно и вляво, а при асиметричната ъгълът не е един и същ.
Под ход на кораба разбираме скоростта, с която той се движи относно водата. В зависимост от посоката на к-ба ходът се нар. преден или заден. На корабите има следната класификация на скоростите: построеначна,техническа(тази която се определя в различни периоди от експлоатацията на к-ба,като се изхожда от техн. му състояние),експлоатационна и икономична.
Ходовете се разпределят на степени,както следва :
1)Пълен ход - най-голямата скорост на к-ба при преходи т.е. техническата скорост.
2)Среден ход - 75% от пълния ход;
3)Малък ход - 50% от пълния ход;
4)Най-малък ход - при него к-бът може да се управлява;
5)Най-пълен ход - с 4 или няколко възла по-голяма от пълния хог;
6)Максимално възможен ход - най-голямата скорост на к-ба, която се достига при форсиране на котлите и двигателите.
Незабавното преминаване на к-бът от преден на заден ход и обратно се нарича "реверс".К-бът на преден ход развива по-голяма скорост (около 30%), отколкото на заден ход. Разликата в скоростите(25%) между пълния и средния ход и между средния и малкия се нарича степен на ходовете. След застопоряването на машините к-бът продължава да се движи и до пълното си спиране изминаван определено разстояние. Това дв-е на к-ба се нарича инерция, а пътят който изминава-спирачен път. Величината на инерцията на к-ба се определя от мерната миля, а получените данни се записват в тактическия формуляр.
Военните к-би показват своят ход с условни сигнали: при преден ход се вдигат на нока на реята черни сфери "шарове",при заден ход - флаг "З"(земля). Ред за вдигане на шаровете:
-Машините застопорени - шаровете до място;
-Дадох най-малък ход - шаровете са приспуснати на 1-2 диаметъра от нока на реята;
-Дадох малък ход - шаровете са на 1/4 от разст. между нока на реята и мостика;
-Дадох среден ход - шаровете са на половина;
-Дадох пълен ход - шаровете са спуснати до долу.
Флагът "З" се вдига, когато машините започнат да работят на заден ход.
На корабите се използват следните средства за управление на двигателите и за свръзка с машинното отделение: машинни телеграфи,телефони,проговорни тръби,звънци,командно-транслационни уредби,матрос за свръзка.
Дисковете на машинните телграфи се делят на сектори.Секторите на диска могат да бъдат седем,девет,11 и 13. Проверката на машинните телеграфи се извършва при прегледа и превъртането на оръжието техн.средства и преди снемане от котва и швартови.

2.Влияние на конструктивните елементи върху управляемостта на кораба

Върху управлението на непосредствено влияние оказват следните конструктивни фактори:
* Влияние на формата и размерите на рулите и тяхното разположение
По-повратливи са корабите които имат: по-голяма площ на перото на руля, по-голяма относителна дължина на руля, т.е. отношението дължина/височина на руля, по-обтекаема форма на руля (действат по-ефективно при обтичането от водния поток при малки отклонения), балансирани рулу (по-бързо се могат да се отклоняват от борд на борд), активни рули.
* влияние на скоростта и посоката на двийение на кораба
Повртливостта и диаметъра на циркулация слабо зависи от скоростта на кораба, но от практиката е установено, че бързоходните кораби имат Дц от 8 до 9 пити дължината на кораба (Lk), а за бавните кораби Дц е от 4 до 6 пъти Lk. При повишаване на скоростта се подобрява устойчивостта на курса. При много малки скорости кораба може да изгуби управление. Дц може да се измени и поради др. фактори. На заден ход управляемостта силно намалява,главно поради това,че центъра на повратливост застава пред центъра на тежестта. Недостатъчно ефективно действа и самия рул. А и винтовата сруя не се блъска в руля, а отива под самия кораб.
* влияние на съотношението между размерите на кораба и газенето
Най-голямо влияние оказва съотносенията дължина/ширина и ширина/газене. По-дългите кораби по-лесно удържат курса си и са по-лошо повратливи. Противоположни характеристики имат широките и плиткогазещи кораби,който са по-повратливи и неустойчиви на курса.
Като извод можем да кажем, че с увеличаването на газенето се подобрява устойчивостта на курса и се влошава повратливостта.
* влияние на крена и диферента
Крена понижава скоростта на двийение с около 10 %, предизвиква отклонение на кораба към страната на повишения борд.Влияние на диферента: в резултат на диферента се влошава оптичането на подводнат част и се измества центъра на съпротивлението в страната на създадения диферент. Конкретното влияние на диферента се изразява в следното.При диферент към носа: повишава се повратливостта; кораба по-добре понася насрещното вълнение; намалява сеустойчивостта на курса,при попътно вълнение кърмата силно се отклонява. При диферент към кърмата: намалява се повратливостта; повишава се устойчивостта; на преден ход добре държи курса (лежи на курса си); при насрещно вълнение по-лесно се отклонява от курса си; при страничен вятър по-трудно удържа курса; на заден ход кораба е по-трудно управляем; при значителен диферент се наблюдава загуба в скоростта.

4.Взаимодействие на хидродинамичните сили и влиянието им върху управлението на кораба

1. В началото на работата на винта на преден ход.

1.1.Руля в средата. - кърмата се откланя в дясно, а носа захожда в ляво.

1.2.Руля в ляво. - кърмата се откланя силно и стремително в дясно, а носа в ляво.

1.3.Руля в дясно. - кърмата захожда в ляво, а носа в дясно.

2.При установен преден ход.

2.1.Руля в средата. - кърмата се откланя в ляво, а носа на кораба захожда в дясно.

2.2.Руля в дясно. - кораба извършва поворот на дясно.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на кораба 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.