Управление на лихвения риск в банката


Категория на документа: ДругиАко за разглеждания период гап лихвените проценти нарастнат, то положителният гап ще донесе за очакванато увеличаване на чистия доход във вид на лихви. Ако лихвите проценти се занижат, то отрицателният гап също ще доведе към увеличение на очаквания чист доход във вид на лихви. Действително изменението на чистия дохода като лихви ще съответствува на очакваното, ако изменението на лихвените проценти е в предполагаемото направление и мащаб.
В зависимост от ситуациията може да се въздействува на величината на дохода, използвайки следните принципи на управление чрез ГАП:
* Подържане на диверсификацията по проценти, срокове, портфейл на активите. Освен това, да се избират колкото е възможно повече кредити и ценни книжа, които може лесно да се реализират на пазара.
* Да се разработят специални планове на операциите за всяка категория активи и пасиви за всеки период делови цикъл, т.е. да се реши, какво да се прави с различните активи и пасиви при дадено равнище на лихвените проценти и изменението на трендовете в движението на процентите. Не трябва да се свързва всяко изменение в направлението на движението на процентите с начало на нов цикъл на лихвените проценти.
На различни етапи на цикъл се налага да се изпълнят следните действия (табл1.2)(1).
Таблица1.2
Управление чрез ГАП
ЕТАПИ
ХАРАКТЕРИСТИКА
ДЕЙСТВИЯ
Първи
етап
Ниски лихвени проценти, в близко бъдеще се очква да започнат да растат.
Увеличаване на срока заемните средства
Да се намалят кредитите с фиксирана лихва.
Да се съкрати срока на портфейла с ценни книжа.
Да се продадат ценни книжа.
Да се получат дългосрочни заеми.
Да се закрият кредитните линии.
Втори
етап:
Нарастващи лихвени проценти, очакава се да бъде достигнат максимума в близко бъдуще.
1. Съкрашаване на сроковете на заемните средства.
2.Удължаване на срока на инвестициите.
3.Подготовяне за увеличаване дела на кредити с фиксирана лихвен процент.
4.Подготовяне за увеличаване на инвестициите в ценни книжа.
5.Разглеждане на възможността за дългосрочно погасяване на задълженията с фиксиран процент.
Трети етап
Високи лихвени проценти, в близко бъдеще се очаква намаление.
1.Съкращаване на срока на заемните средства.
2.Съкращаване сроковете на инвестициите
3.Увеличаване дела на кредитите с фиксирана ставка
4.Увеличиаване на срока на портфейла от ценни книжа.
5.Планиране на бъдещи продажби на активи.
6.Концентриране над новата кредитна линия за клиенти
Четвърти етап
Падащи лихвени проценти, очаква се достигане на минимума в близко бъдеще
1. Удължаване на срока на заемните средства.
2. Съкращаване сроковете на инвестициите.
3. Увеличение дела на кредитите с прменливи лихви.
4.Започва на съкращаване на инвестициите в ценни книжа.
5.Избирателно да се продават активи с фиксиран лихвен процент.
6. Започва планиране на дългосрочни задължения с фиксиран лихвен процент.
Обаче при използване техниките за анализ на разрива (несъответствието) е необходимо да се има предвид, че практическия вариант за нейната реализация не винаги позволява да се оцени лихвения риск. Оценката е свързана така, че:
1. Дори за определен промеждутък от време, активите и пасивите се преоценяват с различни интервали, предизвикващи движение на паричните средства, което може значително да се отличава от това, което се прогнозира с помощта на анализа на разрива;
2. Изборът на хоризонт на планиране в значителна степен е произволен, резултатите се отразяват в отделни сметки на баланса в промеждутъците между плановите периоди, което води към съществени промени в случай на изменение на ставката;
3. Прогнозираните лихвени прценти често са неверни, особено в условията на нестабилен финансов пазар;
4. При използваните техники на анализа на разрива се изключва - игноририра стойността на парите с отчитане доходите за бъдещи периоди, така както при разделянето на отделните времеви промеждутаци не се правят разлика между движение на паричните средства в началото и в края на периода.
И така, гап мениджмънта се явява метод, оценяващ влиянието на лихвения процент на лихвения приход на банката и предлагащ схемата за управление на активите и пасивите при известно движение на лихвените проценти.
Като показатели, характеризиращи изменението на всички лихвени плащания на банката, могат също да се използват лихвения марж и спред.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на лихвения риск в банката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.