Управление на лихвения риск в банката


Категория на документа: ДругиS = -D, (1.11)

където D - дюрация на потока на входящите (изходящите) плащания;

PV - текуща стойност на потока на входящите (изходящите) плащания;

R - процент за дисконтиране.
При малки изменения на процент за дисконтиране потоците на входящите (изходящите) плащания RA и RП изменението на текущите стойности, портфейла на банката PV може да бъде представено чрез чувствителността на входящите потоци SA и изходящите плащания SП

PV  SA - SП (1.12)
От последното съотношение, в частност следва, че ако чувствителността на входящите потоци и изходящите плащания съвпадат, то изменението на текущите стойности на портфейла е равно на нула. В този случай, се провеждат мероприятия по изменение дюрацията на входящите потоци и изходящите плащания в съответствие с предполагаемите изменения на лихвения процент, банката в рамките на плановия хоризонт може да се защити от лихвения риск. Дюрацията дава приемлива оценка на изменението цената на инструмента при неголямо изменение на лихвения процент. За по-точна оценка при изменение текущите стойности на потока от плащанията следва да бъде изчислен такъв показател на изпъкналост (convexity) conv на потока на входящите (изходящите) плащания, изчислен по формула

, (1.13)

където CFt - входящи (изходящи) парични потоци в деня t;

PV - текуща стойност на потока на входящите (изходящите) плащания;

D - дюрация на потока на входящите (изходящите) плащания;

R - процент за дисконтиране на потока входящи (изходящи) плащания.
При това, не е трудно да се провери, че текущата стойност и convexity са свързани със съотношението:

(1.14)
Тогава, намирайки втората производна на изменението в текущите стойности на портфейла, с точност до безкрайно малко увеличение, може да се изчисли с помощта на реда на Тейлър и се представя във вид:

PV = PVA - PVП 

PV  (1.15)
Изхождайки от съотношението (1.14), определяме пълната чувствителност на потока от входящите (изходящите) плащания SF по формулата

SF = S + conv*(R)2*PV/2 , (1.16)

където SF - чувствителност на потока от входящи (изходящи} плащания;

conv - изпъкналост на потока входящи (изходящи} плащания;

R - величина на изменение на лихвения процент;

PV - текуща стойност на потока на входящи (изходящи} плащания.
При изменението на процента за дисконтиране на потока входящи (изходящи) плащания нарастването RА и RА изменението на текущата стойност на портфейла на банката PV (формула (1.14)) може да бъде представено чрез пълната чувствителност на потока на входящи SFA и изходящи SFП плащания:
P  SFA - SFП (1.17)
Показателите на чувствителност и пълна чувствителност при неголеми изменения на лихвения процент малко се различават един от друг. Обаче при силни изменения на лихвите е необходимо да се изчисли изпъкналостта на портфейла. Особено това касае случая, когато движението на лихвите на различните срочности се променя различно. Например, дългосрочните лихви се изменят по-бързо от краткосрочните. Описаният метод позволява количествена оценка влиянието от изменение на базовите лихвени проценти върху текущата стойност на банковия портфейл и количествено да се оцени лихвения риск.
Това са основните методи за оценка на лихвения риск.
1.5 Изводи
Рискът - опасност от неблагоприятното въздействие при изменение на различните фактори върху резултатите от дейността.
Существуват следните видове рискове: общи и специализирани, външни и вътрешни, рискове по балансовите и по задбалансовите операции, отворени и затворени, комплексни (общи) и частни, чисти и спекулативни, пазарни рискове, държавни рискове: икономически и политически, географски.
На свой ред банковите рискове се класифицират на следните видове: кредитен риск, лихвен риск, риск на кривата на доходността, валутен, пазарен риск, риск по формиране на депозитите (ресурсна база), риск на структурата на капитала, риск от банковите злоупотреби, риск на небалансираната ликвидност. Единствено основни видове рискове за банката са кредитния и лихвения риск.
Лихвеният риск - опасност от получаване на неблагоприятен резултат в следствие изменение на лихвения процент. Той зависи от структурата на баланса на банката, а също се явява регулируем (открит) комплексен риск и има спекулативен характер, като при различното движение на лихвените проценти може да доведе до допълнителна загуба, така и до дополнителна печалба.
Факторите на съответния вид риск са в основата на ценообразуването на ресурсите и тяхното количествено съотношение. За измерване подлагането на банката на лихвения риск се използва или метода на разрива (гап мениджмънта), или метода на анализ на продължителността.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на лихвения риск в банката 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.