Управление на операциите


Категория на документа: Други


- На ниво департамент: Ще представлява работа, функция, цели на департамента.

4) КОНЦЕПЦИАТА ВХОД-ИЗХОД, операциите като продуктивна система.

Ние дефинирахме управление на операциите като управление на трансформационни системи, които превръщат входовете (метериали, труд, капитал и др.) в изходи (стоки, услуги и др.). Входовете на системата са нейните ресурси. Те се преобразуват в стоки или услуги чрез технологията на процеса, която в нашия случай е конверсия (трансформация). Промяната в технологията променя начина,по който един вход е използват по отношение на друг и тя може ад промени и произведените изходи. Видовете входове варират взависимост от индустрията, в която се намират. Ако операциите са производство на автомобили, например, то входовете са капитали за енергия на машините, материали за поддържане на машините, както и материални входове за конверсията от суровини, в готови продукти. Фиг. 1 (концепцията "вход-изход"); табл. 1 .

Операциите в услугите по друг миск от видове. Например , самолетен транспортиизисква входове от капитал за самолети и оборудване, висококфалифициран труд (пилоти и поддържане), по - ниско кфалифициран труд и голямо количество енергия.

5) УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАЦИИТЕ И ДРУГИ ФУНКЦИИ:

Тук ние ще застъпим идеята,ч е "управление на операциите" е функционална област на бизнеса.. Диг. 1 ни помага да опишен тази идея, чрез посочване на 4 типа полета на бизнсес администрацията:
1. Функционални области.

Функционалните области поставят фокуса върху отговорностите за вземане на решение в организацията. Функцията "маркетинг" носи отговорността за съдаване на търсене и генериране на възвръщаемост от продажбите. Функцията "операции" е отговорна за производството на стоки и услуги (генерира предлагането), а функцията "финанси" е отговорна за привличането и разпределянето на капитала. Функционалните области са тясно свързани с организационните звена, защото бизнеса най - често се организира на функционална основа.
2. Методологични области.

Методологичните област се характеризират се характеризират като изградени или базирани на методологична основа. Така, например количествения анализ се свързва с използваето на математически модели, за подпомагане вземането на решения. Докато организационното поведение изучава човешкото поведение в организацията. Тези области разработват методи и инструменти, които могат да бъдат използвани във всяка една функционална област.
3. Индустриални области .

Индустриалните области изучават отделни проекти - банково дело, застраховане, транспорт и материалното производство. Те черпят идеи от методологичните и функционалните области.
4. Интегриращи области.
Има два вида интегриращи области. Това са:
* Бизнес и общество.
* Корпоративна стратегия и политика.

Областта "бизнес и общество" е съсредоточена върху социалната, политическата и икономическата среда.

Областта "корпоративна стратегия и политика" е свързана с висшето ръководство с интеграцията на функционалните области и бизнеса и формулирането и осъществяването на стратегията.

6) РЕШЕНИЯ И ОПЕРАЦИИ:

Тъй като упраление на операциите се занимава с вземането на решения във функцията операции е необходимо рамка, която катеригоризира и определя необходимите решения в операциите. Според тази рамка операциите имат отоворности в 5 главни области на решенията:
1 - процес.

Решенията от тази категория определят решенията в този процес илисредствата, използвани за производството на продукта или услугата. Решенията включват типа на оборудваният и технологията, потоците на процеса, зразположението на техгническите средства и други аспекти на физическия процес за средствата на услугата. Повечето от тези решения, по своя характер са дългосрочни и лесно не могат да бъдат преразглеждани или мултиплицирани, особенно когато за тях са необходими големи капитоловложения. Веажо е обаче да се отбележи, че физическия процес се проектира в съотвествие с дългосрочното стратегическо състояние на бизнеса.
2 - капацитет.

Решенията за капацитета се вземат за осигуряване на необходимия капацитет, в точно време и на точно място. ДЪлгосрочния капацитет се определя с размера на изградената физическа мощност. В краткосрочен план капацитета може да се увеличи чрез подизпълнители, допълнителни работни смени или наемане на пространство. Планирането на капацитета определя както размера на мощностите, така също и необходимия брой работници в операциите. Равнището на заеост се установява за посрещане на пазарното търсене и поддържане на стабилна работна среда. В крактосрочен план наличния капацитет трябва да бъде разределен по отделни задачи, работи и дейности чрез графици, включващи хора, оборудване, технологии и мощности.
3 - наличности.

Решенията за наличностите в операциите определят какво да се поръчва, колко да се поръчва и кога да се поръчва. Системите за контрол на наличностите се изпозлват за управление на материалите от копуването им, от суровини и полуфабрикати, през незавършеното им производство до вече готовото изделие (продукт). Мениджърите на наличностите решават колко да вложат в наличности, къде да разположат материалите и всички други решения, свързани с разположението и разпределението на наличностите.
4 - работна сила.

Управлението на хората е една от най -важните области в операциите. Решенията за работната сила включват подбора, наемането, обучението, ръководството и компенсирането. Тези решения се вземат от операциоанните ръководители, често с помощта на звеното за персонал или човешките ресурси. Управлението на работната сила по продуктивен и хуманен начин е ключова задача за съвременните организации.

5 - качество.

Тази функция отговона за качеството на произведениете стоки и услуги. Решенията аз качството трябва да осигурят качество на продукта във всички фази на операциите. Трябва да бъдат поставени стандарти, да бъде проектирано оборудване, да бъдат обучени изпълнители и да се извърши инспекция на качеството, продукта и услугата.

Вниманието към тези области на решение е ключът късм успешното управление на операциите, следователно добре управляваната функция "операции" може да бъде определяна в термините на рамката за вземане на решения в операциите. Ако всяка една от тези области действва правилно и е добре управлявана, то неимоверно ще доведе до успех както в управлението на операциите, така и за самата оргфанизация.
Тези области на решение са характерни за почти всички операции.Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на операциите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.