Управление на операциите


Категория на документа: Други* Друг начин за класифициране на операционните решения е:
- Решения, засягащи проектирането на операционната функция.
- Решения, свързани с използването на съществуващи операции.

Докато проектните решения са стартегически, дългосрочни и неподлежат за разглеждане за дълъг период от време, то решенията свързани с използването на съществуващи операции са тактически, краткосрочни и ориентирани към внедряването.

Табл. 2 представлява матрица, която показва как петте категории на решения са свързани с решенията за проектиране и използване. Всяка област на решение съдържа и от двата вида решения. Например някои от решенията от областта на наличностите изискват разглеждане на дългосрочни съоражения, докато в други ситуации, съораженията изхождат от използването на съществуващата система за следене на наличностите. Функционалните категории на решенията, не съответстват само на това дали са дългосрочни или краткосрочни, а почти винаги включват и двете категории. Ние ще разгледаме решенията както за операциите за услугите, така и в материалното производство. За нас е важно да сравним тези два типа операции и за това ще дадем няколко работни определения или дефиниции. Стоките са осезаеми вещи или неща, тъй като те са физически по природа и могат да бъда складирани, трансформирани и транспортирани. Услугите са неосъзаеми, невеществени по своя характер и могат да бъдат произведени и консумирани повече или по - малко на едно и също място, по едно и също време. Поради тази особеност, те не могат да бъдат складирани и транспортирани. Ще изброим няколко аспекта, по които производителите на стоки и производителите на услуги се различават съществено:
1. Капацитет и наличности - докато услугата може да бъде видяна/разгледана/ като крайно нетраен продукт, който не може да бъде складиран като наличност за бъдеща употреба. От тук можем да заключим,че доставката на услугата представлява специален проблем, при планирането на наличностите и капацитета. Производителят на услуга, трябва да изгради капацитета, да наеме работници, да изгради мощности и инсталира оборудване, преди възникването на търсене. Ако не възникне търсене, капацитета остава неизползван а резултата е високи разходи. От друга страна производителя на стоки може ад използва текущия капацитет и ад произведе наличности от стоки, за консумация в бъдещи периоди.

2. Качества - тъй като услугата е невеществена/неосезаема/, качествата й не може реално да бъде оценено от потенциалните клиенти, преди употребяването (консумацията на услуга). В организациите, предлагащи услуга, репутацията (ренюмето) е от най - съществено значене, защото представлява критерий, по който клиента оценява качеството на услугата, преди нейната консумация.

3. Разпространение - твърде често организациите, предлагащи услуги се разполагат на географски принцип. Тъй като услугата не може да се складира или пренася, тя трябва да бъде произведена на мястото на консумирането й или клиента да бъде доведен до нея. Това оказва съществено влияние върху пласмента на услугата. Например магазини, банки, училища и болници. За разлика от тях, производителите на стоки могат ад централизират услугите си, тъй като техните продукти и стоки могат да бъдат доставени до крайната цел.

4. Маркетинг и операции - при услугите функциите "операции" и "маркетинг" са тясно свързани. Това е така, защото услугите се консумират по същото време и на същото място, където се произвеждат. При стоките функциите "операции" и "маркетинг" се реализират като две отделни функции, защото стоките се произвеждат и продават (консумират) отделно. Интеграциите на функциите "операции" и "маркетинг" е труден проблем за производителите на стоки.

Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на операциите 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.