Управление на проекти: оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"


Категория на документа: Други


Управление на проекти: Оперативна програма Развитие на човешките ресурси
Увод

Добре известно е, че Европейския съюз има създадена адекватна система за преодоляване на различията и хармонизирано и общо постигане на високо благополучие на отделните страни - членки на ЕС, като целите по това развитие се финансират чрез различни програми и мерки.

Цел на реферата е да разгледа една от тези програми- ОП Развитие на човешките ресурси. Програмата е създадена с оглед на:
==> актуалността и значението на човешките ресурси за развитието на социалното пространство, икономиката и конкурентоспособността на всяка страна;
==> значението на съблюдаването и спазването на правата на отделните индивиди;
==> подобряване на равенството и предоставяне на равни права, старт и възможности за всички индивиди, в това число -или най- вече -и на индивидите от малцинствените групи.

В реферата, последователно, ще се направи характеристика на целите, приоритетите и индикаторите, свързани с програмата и проектите, които тя финансира.

1.1. Цели

ОП Развитие на човешките ресурси цели да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

От така цитираната цел е видно, че:
---програмата акцентира върху отделните личности, възприемани като капитал;
---програмата си поставя ясни и конкретно измерими цели по отношение на постиженията, финансирани чрез нея;
---програмата е ориентирана / за разлика от други програми - като например ОП Транспорт/ по -скоро към социалната среда, отколкото към технически или технологическите елементи на обществото и икономиката у нас.

Специфичните цели на програмата са следните:
• Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;
• Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование;
• Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.

Начинът на реализиране на тези цели са както следва:

По първата специфична цел - свързана с повишаването предлагането на труд и качеството на работната сила, планираните дейности са насочени към:
• ефективна интеграция на уязвимите групи на пазара на труда;
• активизиране на лицата извън работната сила;
• повишаване адаптивността на заетите лица;
• подобряване организацията на труда и управлението на трудовите ресурси;
• насърчаване на гъвкавите форми на заетост;
• подобряване здравния статус на работната сила.

Видно е следното:
==> проектите по тази цел са насочени изцяло към човешките ресурси като носители на стоката "работна сила";
==> проектите трябва да целят подобряване на тази работна сила;
==> обръща се внимание на извън икономически елементи -като здравен статус, интеграция и други, които обаче имат съществено значение за развитието на цялостното икономическо пространство.

Втората специфична цел, както стана ясно е увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование. Определено тази цел насочва вниманието към инвестиционните аспекти при развитието на човешките ресурси, като основните дейности са:
• осигуряване на равен достъп до качествени образователни услуги за всички;
• подобряване качеството на образователните услуги и привеждането им в съответствие с изискванията на пазара на труда;
• насърчаване на качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение;
• разработване и изпълнение на стратегия за учене през целия живот;
• модернизиране на висшето образование и развитие на потенциала в областта на изследванията и иновациите.

Видно е, че ориентацията е определено към:
==> качеството на работната сила, като функция от образованието и обучението;
==> стратегическото управление на образованието и обучението;Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на проекти: оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.