Управление на проекти: оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"


Категория на документа: Други


==> равенството при предоставяне на възможности за образование и обучение;
==> модернизация на цялостната система, свързана с обучението и образованието.

Третата специфична цел е повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.

Дейностите, които са предвидени тук имат две основни насочености, както следва:
• Подкрепа на социалната икономика.
• Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване на неговите последици.

Видно е, че се обръща внимание и се въвежда понятието "социален капитал" като системобразуващ на конкурентоспособността и социалния климат в страната.

Основните дейности тук са:
• утвърждаване на съвременен модел за развитие на социалното предприемачество не само чрез насърчаване на новите инициативи, но и чрез модернизиране на съществуващите специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания и социалните предприятия;
• генериране на заетост в рамките на социалната икономика, както за уязвимите групи, така и за специалистите;
• придобиване на реални трудови и/или професионални умения от хора с увреждания и стимулиране на конкурентоспособността им в работна среда;
• създаване на защитена и специализирана работна среда.

Може да се направи извода, че:
==> в тази си цел, програмата акцентира върху малцинствените групи;
==> тук, ясно се проявява съвременната социална функция на държавата и ориентацията на публичните органи едновременно към предоставяне на равни възможности и спазване на правата на малцинствените групи, от една страна и от друга страна -ясно осъзнаване на значението на социалната икономика.

1.2. Основни приоритети и мерки за финансиране

Основните приоритети на програмата са имплементирани в нейните приоритетни оси, както следва:
==> Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването;
==> Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;
==> Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;
==> Подобряване на достъпа до образование и обучение;
==> Социално включване и насърчаване на социалната икономика;
==> Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги;
==> Транснационално и междурегионално сътрудничество.

По отделни оси, приоритетите са следните:

Приоритетна ос 1. Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването попада в обхвата на сферата на действие на ЕСФ, посочена в чл. 3 (1) (b) от Регламент № 1081/2006 и има за цел: повишаване на икономическата активност и интеграция на уязвимите групи и неактивните лица на пазара на труда. Основните области на интервенция са следните:
• Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда
• Заетост чрез развитие на предприемачеството

Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите попада в обхвата на сферата на действие на ЕСФ, посочена в чл. 3 (1) (а) от Регламент № 1081/2006 и има за цел повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и респективно нейната конкурентоспособност в контекста на стратегическите цели на Лисабонската стратегия.
Основни области на интервенция са:
• Подобряване адаптивността на заетите лица;
• Насърчаване на гъвкавостта на пазара на труда;
• Подобряване условията на труд на работното място.

Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието попада в обхвата на сферите на действие на ЕСФ, посочени в чл. 3 1. d) и 2а) от Регламент № 1081/2006 и има за цел повишаване пригодността за заетост на работната сила чрез качествени услуги в образованието и обучението, ефективно работещи образователни и обучителни институции и устойчиви връзки между образованието, професионалното обучение и бизнеса.

Основни области на интервенция:
• Подобряване качеството на услугите в образованието и обучението
• Модернизация на системата за образование и обучение
• Укрепване на връзките между институциите за образование и обучение, научноизследователския сектор и бизнеса
Сподели линка с приятел:

Яндекс.Метрика
Управление на проекти: оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 9 out of 10 based on 2 ratings. 2 user reviews.